Praxe na bakalářském typu studia

Rozsah: 4 týdny mimo výukovou část akademického roku nebo 20 pracovních dnů během výukové části semestru (nesmí přesáhnout 2 pracovní dny za týden a ome­zovat účast ve výuce) nebo 100 hodin v rámci pracovní smlouvy (např. dohoda o provedení práce).

Předmět PRX Odborná praxe je ohodnocen 6 ECTS (z celkových 180/120).

Náplň praxe musí souviset s předměty doporučeného studijního plánu.

Podklady:

  1. fotokopie pracovní smlouvy (minimálně dohoda o provedení práce -- 100 hodin), nebo smlouva o zajištění odborné praxe (viz odkaz na dokument);
  2. hodnocení pracoviště praxe -- obsahová náplň praxe (viz odkaz na dokument)
  3. potvrzení o vykonání praxe (viz odkaz na dokument).


Praxi si student bakalářského typu studia zajišťuje individuálně, může však využít spolupracujících institucí uvedených na www stránkách PR PEF (ne uvedených v aplikaci praxí pro studenty magisterského navazujícího studia).

Praxe je započtena v semestru, kdy ji má student zapsanou, vý­hradně na základě Fotokopie pracovní smlouvy mezi studentem a zaměstnavatelem, předložené společně s Hodnocením pracoviště praxe a Potvrzením o vykonání praxe. (O započtení praxe není možné požádat po skončení zkouškového období.)

Pokud bude praxe probíhat na základě Smlouvy o zajištění odborné praxe, musí být tato podepsána před započetím praxe (nejpozději v prvním týdnu konání praxe) a Hodnocení pracoviště praxe a Potvrzení o vykonání praxe dodána do čtrnácti dnů po ukončení praxe.

Ve výjimečných případech může být studentovi uznána praxe na základě živnosten­ského listu.

Potvrzení Smlouvy o zajištění odborné praxe vydá Silvie Ryšavá (kancelář Q1.90)

Smlouva praxe

Hodnocení praxe studentem

Hodnocení praxe zaměstnavatelem

Kontaktní osoba: Silvie Ryšavá (silvie.rysava@mendelu.cz, tel.: +420 545 132 722, kancelář Q1.90)

Úřední hodiny pro praxe: středa 9:00-11:30


Praxe na navazujícím magisterském typu se začátkem studia a praxe oboru Cestovní ruch

Student navazujícího magisterského typu studia musí během studia vykonat řízenou odbor­nou praxi, která je součástí zpracovávání diplomové práce. Řízená odborná praxe je vyžadována alespoň v délce 6 týdnů mimo výukovou část akademického roku, nebo 30 pracovních dnů bě­hem výukové části semestru (obor Cestovní ruch 4 týdny mimo výukovou část anebo 20 pracovních dnů během výukové části), anebo 150 pracovních hodin na základě dohody o provedení práce (pro všechny obory).

Předmět PRX2 Řízená odborná praxe je ohodnocen 8 ECTS (z celkových 120).

Organizace: Student si v aplikaci praxí vybere a registruje praxi, o kterou má zájem. V aplikaci jsou uvedeny firmy, které mají s PEF smlouvu o poskytování praxí, a jsou zde uvedeny požadavky na praktikanta. Manažer praxí potvrdí studentovi požadovanou praxi a zašle mu e-mailem organizační informace. Po absolvování praxe vyhotoví student formulář hodnocení praxe, firma vyhotoví formulář hodnocení studenta na praxi. Na základě formuláře hodnocení praxe a kladného hodnocení studenta na praxi obdrží student zápočet od manažera praxí.

Praxe je započtena v semestru, kdy ji má student zapsanou, o započtení praxe není možné požádat po skončení zkouškového období.

Student může navrhnout firmu, ve které má zájem uskutečnit praxi a která nemá uzavřenou smlouvu s fakultou. Návrh musí schválit manažer praxí.

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Pakosta, děkanát PEF MENDELU.

Úřední hodiny pro praxe: čtvrtek 9:00-11:00

Vyhláška s podrobnými informacemi o praxích je na dokumentovém serveru.

Přihlašovací aplikaci pro obor Cestovní ruch najdete na adrese http://www.pefka.mendelu.cz/crpraxe/.

Přihlašovací aplikaci pro ostatní obory naleznete na adrese http://www.pefka.mendelu.cz/praxe/.