Vědecká rada

Vědecká rada Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně má 29 členů, z toho 14 interních a 15 externích.
Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem, jejímž předsedou je děkan.

Aktuální termín zasedání:

Dokumenty

Seznam členů vědecké rady

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
profesor Ústavu ekonomie, PEF MENDELU
prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
profesor Ústavu informatiky, PEF MENDELU
doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
vedoucí Ústavu práva a humanitních věd, PEF MENDELU
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
proděkan PEF, docent Ústavu financí, PEF MENDELU
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
vedoucí Ústavu financí, PEF MENDELU
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
vedoucí Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, AF MENDELU
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
děkan fakulty, docent Ústavu informatiky, PEF MENDELU
doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
prorektorka Mendelu , vedoucí Ústavu účetnictví a daní, PEF MENDELU
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
proděkanka PEF, profesorka Ústavu marketingu a obchodu, PEF MENDELU
Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
proděkan PEF, Ústav ekonomie, PEF MENDELU
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
profesor Ústavu informatiky, PEF MENDELU
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
profesor Ústavu managementu, PEF MENDELU
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
předseda AS ,Ústav informatiky, PEF MENDELU
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
docent Ústavu managementu, PEF MENDELU

 

Externí členové vědecké rady

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
vedoucí katedry Podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta, MU Brno

doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
děkan Fakulty informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
profesor, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Bratislava

doc. RNDr. František Koliba, CSc.
prorektor Slezské univerzity v Opavě

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA
vedoucí Ústavu managementu, Fakulta podnikatelská, VUT Brno

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Katedra národohospodářská, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
děkanka Fakulty managementu a ekonomiky, UTB, Zlín

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
děkan Provozně ekonomické fakulty, ČZU v Praze

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
proděkanka Fakulty informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
děkanka Právnické fakulty, MU, Brno

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
proděkan Obchodně podnikatelské fakulty, Slezská univerzita v Opavě

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Katedra řízení, PEF ČZU Praha

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí Katedry veřejných financí, FFÚ, VŠE Praha

doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.
děkan Fakulty informačních technologií, VUT Brno