Výzkumný profil fakulty

 

Výzkumné zaměření fakulty lze shrnout do tří základních oblastí:

  • Socioekonomické problémy současné společnosti v souvislostech regionálních a národních hospodářských politik
  • Harmonizace a koordinace daňových systémů v EU
  • ICT a metody sledování a hodnocení změn prostředí jako nástroj pro podporu bio-ekonomických inovací a řízení technologických procesů

Jelikož je v současné době kladen důraz zejména na interdisciplinární charakter výzkumu, na fakultě bylo vytvořeno několik výzkumných týmů propojujících jednotlivé oborově zaměřené ústavy.

 

Výzkumné týmy PEF MENDELU

Bioeconomic modelling, statistics, econometrics, biometrics, risk analysis

Bioekonomické modelování, statistika, ekonometrie, biometrika, analýza rizik

Vedoucí týmu: doc. Mgr. Ing. Jitka Janová, Ph.D

Výzkumný tým má bohaté zkušenosti s aplikací statistických metod v různých oblastech. Výzkumný tým se zabývá manažerskými modely v zemědělství a lesnictví, validací a ověřením systémů rozhodování, plánováním a vyhodnocením experimentů. Předmětem výzkumu je rovněž analýza rizik se zaměřením na výkon podniku a úvěrová rizika.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.

Business models in the dynamic environment

Obchodní modely v dynamickém prostředí

Vedoucí týmu: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Výzkumný tým se zabývá dopady procesů integrace a globalizace a rozvojem zemědělsko-potravinářského sektoru v rámci integrovaných evropských trhů. Výzkumnými oblastmi jsou: mezinárodní podnikatelské prostředí v rámci zemědělsko-potravinářského sektoru, rozvoj turistických destinací, společenská odpovědnost firem.

Bližší informace o výzkumném týmu zde

Consumer behavior and life quality

Spotřebitelské chování a kvalita života

Vedoucí týmu: Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

Výzkumný tým se zabývá výzkumem v oblasti spotřebitelského chování a jeho změnami (s využitím eye-trackingové laboratoře). Předmětem zájmu je dále analýza životních podmínek, chudoby a sociálního vyloučení, kvalita života, stárnutí, sociální inovace ve venkovských oblastech.

Bližší informace o výzkumném týmu zde

Support of decision making process based on spatial data analysis

Podpora procesu rozhodování založené na analýze prostorových dat

Vedoucí týmu: Ing. David Procházka, Ph.D.

Výzkum se zaměřuje na rozhodovací procesy. Výzkumný tým pro svůj výzkum kombinuje osobní informace a data na úrovni domácností o cílové skupině s různými prostorovými daty.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.

Financial Market Vulnerabilities, Anomalies and Risks

Zranitelnost finančních trhů, anomálie, rizika

Vedoucí týmu: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Výzkumná skupina se zabývá behaviorálními aspekty rozhodovacích procesů na všech typech finančních trhů. Tým pracuje s unikátními datovými soubory propojující sdělení ze zpráv s mikroekonomickými databázemi poskytovanými Bureau Van Dijk a Morningstar. Výsledky jsou aplikovány v oblastech:

  • zranitelnost finančních trhů v Evropě, regulační mechanismy, efektivnost monetární politiky
  • přístup firem k financování, crowdfunding, vlastnické struktury bank, apod.
  • tvorba modelů a předpovědí pro kapitálové trhy s ohledem na anomálie plynoucí z iracionálního chování jedinců

Bližší informace o výzkumném týmu zde

Institutional economics

Institucionální ekonomie

Vedoucí týmu: Luděk Kouba, PhD.,

Výzkumný tým se věnuje výzkumu v oblastech institucionální ekonomie, politické ekonomie, ekonomie veřejné volby a behaviorální ekonomie. Tým rozvíjí dvě výzkumné oblasti zaměřující se na formální a neformální instituce (ekonomické, politické a právní instituce se zaměřením na země střední a východní Evropy a význam politické stability pro ekonomický rozvoj v těchto zemích). Výzkumný tým se rovněž zaměřuje na dopady osobních charakteristik (víra ve společnost, náboženství, apod.) na chování jednotlivců a analýzu podpory sociálního státu.

Bližší informace o výzkumném týmu zde

Taxation, Harmonization, Fiscal coordination, Environment Taxation

Zdanění, harmonizace, fiskální koordinace, zdanění životního prostředí

Vedoucí týmu: doc. Ing.Danuše Nerudová, Ph.D.

Předmětem výzkumu je evropská integrace v oblastech harmonizace a koordinace, CCCTB, zdanění ve finančním sektoru, zdanění v oblasti životního prostředí, fiskální koordinace a udržitelnost systému zdanění.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.

Text mining, natural language processing, machine learning, sentiment analysis, plagiarism detection and prevention, academic integrity

Dolování znalostí z textových dat, zpracování přirozeného jazyka, strojové učení, analýza mínění, odhalování plagiátorství, akademická integrita

Vedoucí týmu: doc. Ing. František Dařena, Ph.D

Výzkumný tým se zaměřuje na sémantické zpracování elektronických textových dat vytvořených v přirozených jazycích s cílem odhalit znalosti ukryté v těchto datech. Aktivity se zaměřují na analýzu vazeb mezi informacemi obsaženými v textových datech (zprávy, ekonomické reporty, příspěvky na sociálních sítích) a různými ekonomickými fenomény, jako je např. vývoj cen akcií. Výzkumná témata se úzce dotýkají problematiky odhalování plagiátorství. Výzkumný tým se rovněž zabývá souvisejícími opatřeními, postupy a akademickou integritou jako celkem.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.