Projekty

 

Vyjma tradičních národních projektů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR a TAČR) pracovníci fakulty řeší významné mezinárodní projekty v rámci programů Horizon 2020 (projekt s názvem "Fair Tax - Europe's Way to Economic Growth and Social Equality"), COST (projekt z názvem "Gender and health impacts of policies extending working life in western countries") a Erasmus+ (European Network for Academic Integrity). Dále se pracovníci fakulty účastnili řešení projektu 7. rámcového programu EU s názvem Welfare, Wealth and Work for Europe. K rozvoji strategických partnerství dlouhodobě přispívá také řešení projektů v rámci EHP a Norských fondů, projekty Jean Monet, LLP/Erasmus, International Visegrad Fund a pilotní projekty CENTROPE.
Smluvní výzkum fakulty koresponduje s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a je realizován především v oblastech Moravy a přilehlých regionů.

Seznam vybraných projektů

 

Mezinárodní projekty

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies Danuše Nerudová  H2020 2015–2018
Welfare, Wealth and Work for Europe Petr Rozmahel 7.RP 2012–2016
Gender dimension of active ageing implementation in the Czech private and public sector in comparison with western countries Martina Rašticová COST 2015-2019
European Network for Academic Integrity Tomáš Foltýnek Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2016-2019
Financial Accounting II focusing on V4 countries Patrik Svoboda  International Viesegrad Fund 2015–2018 

Národní projekty

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulace Pavel Žufan GA ČR 2017-2019
Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice Zuzana Machová GA ČR 2017-2019
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování Jiří Hřebíček GA ČR 2017-2019
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech Luboš Střelec GAČR 2016-2018
Sentiment a jeho vliv na akciové trhy Svatopluk Kapounek GAČR 2016-2018
Malé a střední podniky v globální konkurenci Veronika Solilová  GAČR 2015–2017
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu Kateřina Ryglová  GAČR 2015–2017
Po oponě: empirické studie migrace v tranzitivních ekonomikách Josef Montag GAČR 2015–2017
Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu Zuzana Richterková  GAČR 2015–2017
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí Lea Kubíčková TAČR Omega 2016-2017
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky Martina Rašticová  TAČR Omega 2016-2017
Vývoj unikátního softwaru pro párování vícejazyčných nabídek a požadavků Jan Přichystal Inovační voucher 2016-2017
Analytický software pro získávání informací o dodavatelích Jan Přichystal Inovační voucher 2017
Výzkum párovacího jádra a vývoj EQS software Jan Přichystal OP PIK 2017-2018

Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců

 Cyril Klimeš OP VVV 2017-2022
 Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce  Petr Jedlička OP VVV 2017-2021
 Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně  Marcel Ševela OP VVV 2017-2022
 Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa  Marcel Ševela OP VVV 2017-2021