Management cestovního ruchu

  • Specializace na cestovní ruch
  • Praktické zaměření studia
  • Zapojení špičkových firem do výuky
  • Znalosti marketingu, managementu


Tento studijní obor byl vytvořen pro studenty, kteří chtějí získat ucelený přehled o problematice cestovního ruchu s důrazem na jeho využití v rámci rozvoje regionů. Výuka vychází z pojetí cestovního ruchu jako významného národohospodářského odvětví a studenti díky ní mohou získat znalosti o současném trhu a jeho specificích. V rámci oboru jsou zdůrazněny marketingové principy a problematika marketingového managementu destinací v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Obsahově je tento studijní obor koncipován tak, aby vytvářel prostor pro všestrannou a komplexní profilaci absolventů jak pro manažerské funkce ve sféře cestovního ruchu v rámci regionální i národní ekonomiky, v destinačních agenturách, zájmových sdruženích a agenturách regionálního rozvoje, tak i v podnikatelské činnosti v oblasti cestovního ruchu (hotelnictví, restaurační služby, služby cestovních kanceláří a agentur, doprava či profesní asociace apod.) či v oblasti aplikací geografických informačních technologií (GIS).

 Studenti nezískají pouze teoretické poznatky, ale budou si moci rozšířit i své praktické dovednosti, což bude umožněno zejména díky rozvinuté spolupráci s řadou odborníků z praxe, kteří se budou podílet na tvorbě přednášek a umožní také spolupráci při řešení semestrálních a bakalářských prací studentů.

Velkou výhodou je také moderní pojetí výuky s důrazem na týmové případové studie, exkurze a přednášky externistů a široká databáze úspěšných firem pro praxe studentů.


Jedinečnost  oboru

Jedná se o moderně pojatý obor zajišťovaný nejen lektory s odbornou kvalifikací, ale také odborníky, kteří se  věnují cestovnímu ruchu v praxi (manažeři hotelů, majitelé CK, destinační manažeři a podobně). Jedinečná je i spolupráce s významnými partnery, mezi které můžeme zařadit například Čedok, CK Emma, Student Agency, Hotel Royal Ricc, organizaci ECEAT nebo Centrálu cestovního ruchu jižní Moravy CCRJM.

 

 

 

Významné společnosti zapojené do výuky v oboru:

 

           Student Agency   čedok

 

Profil absolventa

Studijní obor vychází ze základu předmětové struktury studijního programu Ekonomika a management s tím, že v odpovídajících předmětech zavádí či rozšiřuje aplikaci do průmyslu cestovního ruchu a oblasti regionálního rozvoje.

Zároveň jsou poskytovány podmínky v podobě volitelných předmětů a bakalářské práce pro další -- užší profilaci studentů dle aktuálních požadavků a potřeb hospodářské praxe.

    Plán studia   
 Zpět na přehled