Sociálně-ekonomický

  • Specializace na sociologii
  • Praktické zaměření studia
  • Zapojení špičkových firem do výuky
  • Znalosti ekonomie, sociologie

 

Obor, který propojuje ekonomické a sociální vědy, připravuje studenty pro práci s lidmi v postavení vedoucího pracovníka, podnikatele či zaměstnavatele ve státních, veřejných i soukromých úřadech a podnicích.

Sociálně ekonomický obor umožňuje vidět svět v co nejširších souvislostech. Studenti si osvojují multidisciplinární přístup při řešení ekonomických problémů a vytváří si  schopnost kritického myšlení.


Jedinečná stránka oboru

Studenti získají znalosti a dovednosti především z oblasti sociální a právní problematiky, budou se zabývat sociálními jevy a procesy, přičemž získají znalosti a dovednosti z oblasti sociálního poradenství.

Jedinečnou stránkou oboru je také možnost spoluzajišťovat (spolu s právními odborníky) servis podnikatelům na vysoké a komplexní úrovni v různých poradenských servisních organizacích, příp. advokátních firmách.

 

 

 

Významné společnosti zapojené do výuky v oboru:
 van gansenwinkelKarel Holásek

Profil absolventa

Absolvent bude schopen kompetentně přistupovat k sociálně ekonomickým problémům současného světa a řešit problémy lidí v něm žijícím. Bude také umět aplikovat právní, sociologické a psychologické poznatky v praxi svého oboru.

Studenti tohoto oboru získávají kvalifikaci sociálně ekonomickou, založenou na poznání a porozumění sebe sama a svého okolí v těch nejširších souvislostech, přičemž po absolvování nejčastěji efektivně pracují v oblasti středního stupně řízení v neziskových organizacích, organizacích odborného poradenství a v dalších typech organizací různých kategorií.

Znalosti a dovednosti

Student získá znalost podstaty sociálních a sociálněprávních procesů a jejich vlivu na společnost. A dále se naučí samostatné orientace v oblasti sociální a právní problematiky  podniku za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů.

Kompetence

Absolvent bude kompetentní k samostatnému zajišťování základních činností menších a středních organizací ziskové i neziskové sféry.

 Studijní plán
 Zpět na přehled