Finance

 

  • Specializace na bankovnictví a pojišťovnictví, daně a účetnictví
  • Praktické zaměření studia
  • Prezenční i kombinovaná forma studia
  • Zapojení špičkových firem do výuky
  • Znalosti finančního účetnictví, daní, finanční matematiky

 

Tříletý studijní obor Finance je součástí bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa. Absolvent získá znalosti z oblasti finančního účetnictví a daní a praktické dovednosti v oblasti zpracovávání informací týkajících se hospodářské činnosti podniku prostřednictvím podnikového informačního systému. Bude schopen porozumět problematice z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, investic, veřejných financí a řešit vztahy podniku vůči bankám, dalším finančním institucím a státu.  Získá orientaci v parametrech finančních produktů, které může využít pro účely finančního rozhodování v podniku i pro tvorbu osobního finančního plánu. Úspěšný absolvent oboru Finance získá titul bakalář. 

 

Významné společnosti zapojené do výuky v oboru:

 

 

aegon Partners KPMG
axa Unicredit Bank
puioneer Audit Brno au

          

      

   

            

Profil absolventa

Absolvent získá odborné znalosti z oblasti financí a dokáže prakticky aplikovat odpovídající teoretické znalosti a metodické postupy. Absolvent bude schopen samostatně, či v týmu, zajišťovat činnosti ve finanční oblasti podniku, týkající se zejména účetní a daňové problematiky, a to od zachycení hospodářských transakcí po sestavení účetní závěrky a sestavení daňových přiznáních.

Bude schopen řešit finanční vztahy s bankami a dalšími finančními institucemi, zajistit veškeré finanční vztahy podniků vůči finančním institucím a státu a bude schopen posoudit parametry finančních produktů pro účely jejich využití v podnikové praxi.

Může se uplatnit v podnicích výrobního charakteru i služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě a ve finančních institucích. Má také předpoklady pro výkon nižších až středních manažerských pozic v uvedených institucích, především v oblasti financování, účetnictví a správy daní.

Absolvent bakalářského stupně studijního oboru Finance má teoretické předpoklady pro magisterské studium oboru Účetnictví a daně a oboru Finance a investiční management na mateřské fakultě či na obdobně zaměřených studijních magisterských oborech na jiných univerzitách.


Vyjádření partnerských společností

 

Ing. Petr Borkovec
Generální ředitel a místopředseda představenstva Partners Financial Services, a.s., absolvent PEF MENDELU

Partners si jako společnost působící na finančním trhu dobře uvědomují nutnost podpory vzdělávání v oblasti financí a jejich správy. Chceme finančně gramotnou veřejnost, která bude své peněžní otázky zodpovědně a zavčas řešit. A k tomu potřebujeme vzdělané profesionály, kteří s plánováním financí a tvorbou osobních portfolií poradí.

Ing. Petr Šimčák
Ředitel obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments ČR člen představenstva společnosti Pioneer Asset Management

Spolupráce firem a vysokých škol je oboustranně prospěšná. Studenti mohou lépe provázat akademické vzdělání s reálnou praxí a firmy získají v budoucnu lépe připravené absolventy.

 

 

 

Znalosti a dovednosti

Student získá relevantní znalosti o principech a mechanismech fungování účetnictví a jednotlivých daní včetně jejich dopadu na hospodářské výsledky podniku a jejich vlivu na veřejné finance, teoretické znalosti o fungování finančních trhů a jejich vlivu na ekonomický vývoj, vlivu finančních trhů na řízení a ekonomiku podniků a na chování domácností. Bude mít teoretické a praktické znalosti finančních instrumentů a jejich parametrů, znalosti bankovních a pojišťovacích produktů a služeb s aplikací na podmínky ČR a znalosti o struktuře a vývoji bankovního a pojišťovacího trhu v České republice.

Absolvent bude schopen samostatného vedení veškeré agendy vyplývající z podnikatelské činnosti malých a středních podniků (vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky, znalost daňového systému ČR), posouzení parametrů bankovních, pojišťovacích a dalších finančních produktů a na jejich základě navrhnutí či optimalizování finančního portfolia a bude schopen posoudit vhodnost investice s využitím kritérií pro investiční rozhodování

Kompetence

Student bude mít kompetence k vedení účetnictví, zpracování účetní závěrky na podnikové úrovni a k naplnění všech povinností vyplývajících z požadavků příslušných právních předpisů (regulujících) týkajících se podnikatelské činnosti, zejména v oblasti daní a účetnictví. Bude mít také kompetence pro koordinaci finančních transakcí podniku s bankami a pojišťovnami i pro tvorbu hodnocení osobních finančních plánů.

Plán studia
 Zpět na přehled