Ekonomická informatika

 

  • Specializace na ekonomii a informatiku
  • Praktické zaměření studia
  • Zapojení špičkových firem do výuky
  • Znalosti ekonomie, informatiky a managementu

 

Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informatiky, výpočetní techniky a ekonomických a manažerských disciplín k samostatnému výkonu profese a vytvoření odborného základu k případnému dalšímu vzdělávání v oboru.

Absolvent je profilován v oblasti aplikace informačních a komunikačních technologií ve sféře odvětví a podniku, je znalý základních ekonomických nástrojů i zákonitostí a manažerských postupů. Získá znalosti a dovednosti metod zpracování informace, kvalifikované správy a rozvoje informačních systémů, ekonomiky podniku a jeho řízení a kompetence k jejich uplatnění v celé šíři hospodářské praxe.


Jedinečností oboru

Jedinečností oboru je značná a žádaná uplatnitelnost v praxi, daná získaným vzděláním jak v oblasti ekonomiky a řízení podniku, tak v oblasti informatiky a výpočetní techniky. U oboru je provedeno smysluplné rozložení vzdělávání do bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského stupně vysokoškolských studii, přičemž jsou k dispozici velmi dobře vybavené laboratoře s výpočetními, automatizačními aj. technologiemi, které jsou dostupné a individuálně využitelné při řešení kvalifikačních prací, projektů a soutěží.

Studijní obor ekonomická informatika je interdisciplinárním oborem, vhodným pro skloubení problematiky výpočetní techniky a informatiky na straně jedné, a problematiky ekonomiky (aplikované ekonomie) a managementu na straně druhé.

 

 

Významné společnosti zapojené do výuky v oboru:

Vema software ag IS4you
chatecho geodis Eunis
Apraise software Autocont  

 

                

 

Profil absolventa

Absolvent studijního programu (po pětiletém studiu) získá specifikované znalosti, dovednosti a způsobilosti k samostatnému výkonu profese v oblastech vývoje, tvorby, provozu a obchodu IS/ICT, k řešení inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií, v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT, k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací podle platných právních a normativních předpisů či k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru v terciálním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevyjímaje.

Znalosti a dovednosti

Znalosti studentů budou především rozšířeny v oblasti správy, nasazení, rozvoje a tvorby velkých programových aplikací a aplikací informačních systémů a automatizačních, komunikačních technologií, metodických zásad analýzy a návrhu těchto systémů a aplikací technologií v návaznosti na znalosti platných legislativních a normativních předpisů dotčené oblasti.

Student bude také schopen samostatně aplikovat teoretická východiska, nástroje, vývojové metodologie a vytvářet postupy projektů komplexních SW aplikací a aplikací IS/ICT, rozhodovat o nasazení, využití a správě automatizačních, informačních, komunikačních a řídicí technologií v organizaci či podniku, pracovat na vedoucích postech týmů.

Kompetence

Absolvent bude způsobilý k činnosti interdisciplinárního experta se znalostí problematiky, informačních a komunikačních technologií, IS/ICT, se znalostí manažerských dovedností k převzetí odpovědnosti za řešení profesionálního rozvoje sebe i vedeného týmu v kontextu získaných znalostí a dovedností.

    Plán studia   
 Zpět na přehled