Manažersko-ekonomický

 

  • Specializace na marketing a management
  • Praktické zaměření studia
  • Prezenční i kombinovaná forma studia
  • Zapojení špičkových firem do výuky
  • Znalosti marketingu, managementu

Obor je zaměřen na pokrytí obecné šíře manažersko-ekonomických souvislostí působení na středním stupni řízení organizací různých velikostních kategorií.  

Cílem tohoto oboru studia je především rozvíjet znalosti studentů v oblasti ekonomických a manažerských věd, seznámit je s podstatou ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost, vyučovat a propagovat ty metody, jejichž pomocí jsou sledovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy.

Dále vyučovat a propagovat kvantitativní metody a techniky s cílem poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů včetně řízení realizace jejich výsledků v praxi a naučit studenty takovým dovednostem a dát jim takové odborné znalosti a přehled, jež by jim umožnily efektivně pracovat v oblasti středního stupně řízení organizací všech velikostních kategorií či jejich součástí.


Jedinečnost oboru

       Studenti jsou připravováni pro uplatnění v podnicích všech právních forem podnikání. Absolventi najdou
       uplatnění na všech stupních řízení ve výrobní i nevýrobní sféře, kde jsou schopni vykonávat liniové
       i štábní řídící funkce, funkce podnikových ekonomů a specialistů pro finanční řízení, analýzu
       a projektování podnikatelské činnosti, informatiku a zajišťovat marketingovou a obchodní činnost.
      

       V obdobném profesním zaměření se uplatňují i v organizacích odborného poradenství, zájmových
       svazech a sdruženích, ve finančních a dalších orgánech státní správy, v peněžních ústavech,
       pojišťovnictví.

 

 

Významné společnosti zapojené do výuky v oboru:

                     

 

Profil absolventa

Studenti jsou připravováni pro vykonávání funkce v podnicích všech právních forem, přičemž najdou uplatnění zejména na středním stupni řízení ve výrobní i nevýrobní sféře. Jsou schopni vykonávat liniové i štábní řídící funkce, funkce podnikových ekonomů a specialistů pro finanční řízení, informatiku, analýzu a projektování podnikatelské činnosti a zajišťovat marketingovou a obchodní činnost. 

V obdobném profesním zaměření se uplatňují i v organizacích odborného poradenství, zájmových svazech a sdruženích, ve finančních a dalších orgánech státní správy, v peněžních ústavech, apod.

Znalosti a dovednosti

Studen by měl získat všeobecný ekonomický přehled včetně znalosti současného stavu ekonomických a manažerských disciplín, znalosti podstaty ekonomických procesů a jejich vlivu na společnost a teoretický základ řídícího procesu.

Dalšími výstupními znalostmi jsou také informovanost o principech komunikace a prezentací, o efektivním využití aplikačního programového vybavení na základní a střední úrovni řízení a znalost odborné terminologie v anglickém nebo německém jazyce.

Absolvent by měl umět stanovit možné trendy budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy jejich současného stavu, připravit analýzy a podkladové materiály pro rozhodování o základních činnostech organizace, samostatně se orientovat v oblasti ekonomiky podniku za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů, připravit podklady pro jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy.

Formulovat a prezentovat odborné problémy a možnosti jejich řešení, efektivně pracovat s kancelářským programovým vybavením a měl by mít tvůrčí přístup k využívání nástrojů pro zpracování dat.

Kompetence

Základními kompetencemi jsou interpretace dopadů současného stavu obecných ekonomických jevů na konkrétní organizaci, samostatné zajištění základních činností menších a středních organizací, řízení menších pracovních kolektivů, účast na vedení pracovních porad a jednání, řešení složitých problémů s využitím ICT a jejich aplikačního vybavení a příprava a participace na vedení odborného jednání v cizím jazyce.

    Plán studia   
 Zpět na přehled