Interní grantová agentura PEF

Interní grantová agentura Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je ustavena jako odborný subjekt univerzity a podílí se zejména na těchto aktivitách:

  • podíl na formování výzkumné politiky Provozně ekonomické fakulty MENDELU (dále jen „fakulty“) a jejích priorit, zejména preferováním odborných témat, která sledují vývojové trendy společensko-vědních a informatických disciplín;
  • posílení tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné struktury fakulty a jejích odborných aktivit;
  • podpora výzkumné, vývojové a inovační činnosti prováděné studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů, která je bezprostředně spojena s jejich vzděláváním.

Interní grantová agentura PEF vznikla v roce 2008 z původní univerzitní Interní grantové agentury MZLU v Brně. Od roku 2008 tedy působí jako fakultní interní grantová agentura a řídí se směrnicí děkana o Interní grantové agentuře (viz odkaz níže).

 

Činnost IGA PEF je řízena Radou IGA, která pracuje ve složeni:

Předseda: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. proděkanka PEF, Ústav marketingu a obchodu
Členové: Ing. Petr Jedlička, Ph.D. vedoucí Ústavu informatiky PEF
  doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.  
Tajemník: Lucie Kamenická, DiS.  Referentka pro doktorská studia 
Kontakt: iga@pef.mendelu.cz  

Hodnocení projektů podaných na rok 2015

Každá podaná projektová přihláška byla posouzena externím oponentem a Radou IGA. Oponentské posudky jsou postupně zpřístupňovány řešitelům prostřednictvím UIS. Oznámení o financování projektů bude zveřejněno, jakmile fakulta obdrží informace o přidělení dotace na specifický výzkum na vysokých školách z MŠMT ČR na rok 2015. Informace o hodnocení projektů byla zveřejněna na dokumentovém serveru IGA PEF MENDELU.

Základní dokumenty IGA

Základní dokumenty IGA PEF jsou zveřejněny pro studenty a pracovníky PEF na dokumentovém serveru:

Informace o využití prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na PEF MENDELU