Erasmus+ studijní pobyty

 

Základní podmínky programu

 • Student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo je studentem jakéhokoliv ročníku akreditovaného magisterského, nebo doktorského studijního programu na PEF - prezenční, kombinované či distanční formy studia
 • Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců
 • Během svého studia v zahraničí musí student odstudovat minimálně 3 odborné předměty s 18 ECTS kredity za jeden semestr (doporučený standard je 30ECTS)
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy
 • Studium na partnerské univerzitě musí být integrovanou součástí studia na domácí univerzitě
 • Studenti se musí hlásit pouze na smlouvy, které odpovídají jejich stupni a oboru studia!
 • Vybraný student obdrží stipendium od vysílající instituce (přehled výše stipendií)

 Přihlášení

  Pro přihlášení na zahraniční studijní pobyt je nutné:

 • Přihláška - podat přihlášku (elektronicky v UIS i v papírové podobě) - podávat přihlášku je možné v období, kdy je vyhlášeno výběrové řízení (obvykle leden–únor), a to na následující akademický rok! Výběrové řízení je vždy vyhlášeno prostřednictvím hromadného emailu zasílaného všem studentům univerzity
 • Motivační dopis - dodat motivační dopis v češtině/slovenštině
 • Learning Agreement Proposal - dodat předběžný přehled předmětů, které bude student na zahraniční instituci studovat. Pokud se hlásíte na více škol, vyplňte formulář pro každou školu zvlášť!

   

Learning Agreement Proposal

Instrukce k vyplnění Learning Agreement Proposal

 

Přihlášku včetně povinných příloh je nutné osobně přinést na zahraniční oddělení fakulty do termínu stanoveném ve vyhlášení výběrového řízení.

 

Před přihlášením do programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat kurzy v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studijnímu oboru na domovské univerzitě.

 Kritéria výběru studentů PEF:
 • Relevantnost výběru předmětů – 30%
 • Jazykový test, pohovor – 30%
 • Studijní průměr – 30%
 • Buddy system + jiné – 10% 

 

Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínech jazykových testů, které jsou nezbytnou součástí výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení jsou studenti informováni o výsledcích a jejich finálně přiřazených institucích, na které jsou nominováni ze strany zahraničního oddělení rektorátu.

 

Podrobné informace o programu včetně formulářů a jeho administraci naleznete na webových stránkách zahraničního oddělení rektorátu, který je za administraci programu zodpovědný:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus

Před odjezdem

 • Vyplnit formuláře a dodat dokumenty, které vyžaduje přijímající instituce (student je povinnen si tyto informace zjistit sám)
 • Learning Agreement - vyplnit a nechat si schválit na zahraničním oddělení fakulty dohodu o předmětech, které bude student na partnerské univerzitě studovat. Před vyplněním samotného Learning Agreementu se doporučuje nejdříve vyplnit Learning Agreement Proposal, kde bude finální volba předmětů panem proděkanem předschválená. Dokument je ke stažení výše v sekci Přihlášení.
 • Letter of Acceptance - předložit potvrzení o přijetí na zahraničním oddělení fakulty, na základě kterého bude zadán pobyt do UIS
 • Euro účet - zřídit si Euro účet u Komerční banky, kam bude univerzita po dobu zahraničního pobytu zasílat stipendium, a zadat si číslo účtu do UIS (Portál studenta - Bankovní spojení pro studijní výjezd). Je možné využít Euro účet i u jiné české banky.
 • Návrh na vyslání - podat si návrh na vyslání v UIS a přinést ho ve dvou vyhotoveních na podpis na zahraniční oddělení fakulty, na jeho základě bude sjednáno zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění)
 • OLS online jazykové testování - vyplnit jazykový test před odjezdem do zahraničí a odevzdat výsledek na zahraniční oddělení rektorátu
 • Finanční dohoda - podepsat finanční dohodu na základě dodaného oboustranně podepsaného Learning Agreementu, Letter of Acceptance, potvrzení o zaplacení pojištění a výsledku OLS testování (zahraničním oddělení rektorátu)
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty)

Instrukce k vyplnění dokumentů Erasmus+         

aktuální formuláře naleznete na stránkách OMVI

Návrh na vyslání - návod

V návrhu na vyslání prosím specifikujte svůj výjezd jako 99|Erasmus Plus.

Během pobytu

 • Changes to Learning Agreement - pokud je to nezbytně nutné, lze dělat změny v původním Learning Agreement

Navrhované změny ve formuláři Changes to Learning Agreement student zasílá emailem na zahraniční oddělení své fakulty ke schválení. Pokud jsou změny schváleny, je potvrzený formulář zaslán zpět studentovi, aby zajistil podpis zahraniční strany. Student následně nahrává třístranně schválené Changes do aplikace checklisty v UIS. Upozorňujeme, že oboustranné schválení Changes to Learning Agreement je v kompetenci studenta, tedy nedoporučujeme spoléhat na zprostředkování zahraniční institucí.

Changes to Learning Agreement je nutné vyřídit do 30 dnů po zahájení pobytu!

aktuální formuláře naleznete na stránkách OMVI

Po návratu

 • Transcript of Records - předložit potvrzení o absolvovaných předmětech na přijímací instituci na zahraniční oddělení fakulty a rektorátu (KOPIE)
 • Confirmation of Study Period - předložit potvrzení o délce pobytu od přijímající instituce na zahraničním oddělení fakulty a rektorátu (fakulta - KOPIE, rektorát - ORIGINÁL!)
 • Žádost o uznání předmětů - podat žádost o uznání předmětů odstudovaných na zahraničním pobytu (Portál studenta - Elektronické žádosti na studijní oddělení)
 • Závěrečná zpráva Evropské komise - vyplnit závěrečnou zprávu Evropské komise o zahraničním pobytu (heslo k vyplnění zasíláno emailem - zahraniční oddělení rektorátu)
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS
 • OLS jazykové testování - vypnit jazykový test po návratu ze zahraničí a odevzdat výsledek na zahraniční oddělení rektorátu

Finální hodnocení pobytu pro studenty doktorského stupně studia

Student má povinnost požádat o uznání výsledků zahraničního pobytu do 7 dnů po obdržení Transcript of Records!

Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+

O veškerých povinnostech, které je nutné splnit před odjezdem na studijní pobyt, během pobytu i po návratu z něj, jsou vybraní studenti podrobně informováni na informačních schůzkách, které organizuje zahraniční oddělení rektorátu a které se konají vždy po ukončení výběrového řízení. 

Během svého studia v zahraničí musí student odstudovat minimálně tři odborné předměty s 18 ECTS kredity za jeden semestr. Současně musí mít dostatečný počet kreditů tak, aby dodržel podmínku 40 kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech.

 

Kontakt na zahraniční oddělení fakulty:

Mgr. Irena Doubková

+ 420 545 132 799

irena.doubkova@mendelu.cz

 

Kontakt na zahraniční oddělení rektorátu:

Mgr. Hana Kuzdasová

Erasmus+ institucionální koordinátorka

+420 545 135 104

hana.kuzdasova@mendelu.cz

 

Bc. Markéta Tomanová

Administrace Erasmus+ pobytů vyjíždějících studentů

+420 545 135 030

marketa.tomanova@mendelu.cz

 

Seznam partnerských univerzit PEF pro studijní pobyty:

Země Univerzita (fakulta) Obory Stupně studia Počet míst Jazyk studia  Poznámka
Belgie     
   Thomas More Kempen Business and Administration  Bc. 5 AJ  
HELMo Liége Business and Administration  Bc. 5 AJ studium v AJ pouze v zimním semestru!
University College Leuven-Limburg Information and Communication Technologies Bc. 2 AJ  
Bulharsko     
  University of National
and World Economy Sofia
Business and Administration Bc., Ing., Ph.D. 3 AJ  
University of Agribusiness and Rural Development Business and Administration Bc., Ing. 3 AJ  
Dánsko     
  International Business Academy Business and Administration  Bc.  2   AJ student je povinen si zapsat v zahraničí přesný plán předmětů bez výjimek - nutno zvážit možnost studia na této univerzitě dle studijního plánu studenta
Estonsko     
  

University of Tartu

Faculty of Mathematics and Computer Science

Information and Communication Technologies  Ing., Ph.D.  4  AJ  

University of Tartu

Faculty of Economics and Business Administration

Business and Administration, Economics Bc., Ing., Ph.D. 4  AJ  
Finsko     
          

 

University of Helsinki  Economics  Ing. 2  AJ  
Computing

 Bc., Ing.

2  AJ  
Kymenlaakso Polytechnik Business and Administration  Bc. 2  AJ  
Lapland University of Applied Sciences  Business and Administration  Bc., Ing.

 

dohr.
3

 AJ  
Information and Communication Technologies

 Bc.

 AJ  
Oulu University of Applied Sciences  Business and Administration  Bc., Ing.

 

dohr.
3

 AJ  
Information and Communication Technologies  Bc., Ing.  AJ  
Seinäjoki University of Applied Sciences Business and Administration Bc., Ing. 3  AJ  S univerzitou je také podepsána smlouva o Double Degree pro bakalářský stupeň!

Vaasan University of Applied Sciences 

 

Business and Administration Bc.

 

dohr.
2

 AJ  
Computer Science Bc.  AJ vhodné pro studenty informatických oborů
University of Eastern Finland Business and Administration  Bc, Ing. 2 AJ
Francie     
           INSEEC Paris Business and Administration, Economics
Bc., Ing. 2  FR/AJ  
INSEEC Alpes-Savoie Business and Administration
Ing. 4 AJ
Université Catholique de Lyon - ESDES Business and Administration Bc., Ing. 5 AJ možnost studia bakalářského programu i ve FR, nutno však absolvovat jejich jazykový test z FR nebo doložit certifikát DELF
Université de Nice - Sophia Antipolis Business and Administration, Economics Ing.  4 FR  
Université de Poitiers Economics Bc. Ing.  3 FR  
NEOMA Business School - Campus Reims Business and Administration Bc.  4 AJ studium pouze pro studenty bakalářského stupně, studium v AJ je zde možné jen v letním semestru
Group Sup De Co La Rochelle Business and Administration
Bc., Ing.  5  AJ/FR  
I. U. T.  de Nantes Business and Administration Bc., Ing. 3  FR  
Ecole Superieure de Commerce de Pau Business and Administration Bc., Ing. 5  FR  
Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux Agronomy Economics Bc., Ing. 3  FR  
Chorvatsko     
     University of Zadar Business and Administration Bc., Ing., Ph.D. 3 CR  některé předměty v AJ
Business School Libertas Business and Administration Bc., Ing. 3  AJ

 

University of Dubrovnik Business and Administration Bc., Ing. 2 AJ  

Zagreb University of Applied Sciences

Information and Communication Technologies Bc., Ing. 2 AJ  

University of Zagreb

 

Information and Communication Technologies Bc., Ing. 1 CR, AJ  
Business and Administration Bc., Ing. 2 CR, AJ  
Irsko      
   University College Cork Business and Administration Bc., Ing. 2 AJ  
Athlone Institute of Technology Business and Administration Bc. 1 AJ V Athlonu je studium možné pouze na celý rok (září - květen)!
Itálie     
      Universita di Firenze Business and Administration, Economics
Bc., Ing.  2 IT  
Universita della Calabria Business and Administration
Bc., Ing., Ph.D.  4 IT  
Information and Communication Technologies Bc., Ing. 2 IT  
Universita di Trento Economics Bc., Ing.  2 IT/AJ  
University of Palermo Business and Administration, Economics Ing., Ph.D.  3 IT navazující (2 místa), doktorský (1 místo)
Kypr     
  University of Nicosia

Business and administration

Information and Communication Technologies

Bc., Ing.

Bc., Ing.

 dohr.

3

AJ

AJ

 
Litva     
  Siauliai University Business and Administration Bc. 1 AJ  
  Information and Communication Technologies Bc. 2 AJ  
       Siauliai State College  Business and Administration Bc. 2 AJ  

Information and Communication Technologies

Bc. 2 AJ  
Klaipeda University  Business and Administration, Economics Bc., Ing., Ph.D.  5 AJ  
Computer Science Bc., Ing.  5 AJ  

Vilnius Gediminas Technical University

Business and Administration Bc., Ing., Ph.D.  2 AJ  
Aleksandras Stulginskis University Kaunas

Business and Administration

Bc., Ing. 1 AJ  
Kaunas University of Technology Business and Administration, Economics Bc., Ing., Ph.D. 2 AJ   
  Information and Communication Technologies Bc. ,Ing. 2 AJ  
Lotyšsko     
     Turiba University Business and administration Bc., Ing., Ph.D.  3 AJ  
Baltic International Academy Business and Administration Bc., Ing. 3 AJ  
Daugavpils University  Business and Administration Bc., Ing., Ph.D. 

 

dohr.
3
 

AJ  
Information and Communication Technologies Bc., Ing., Ph.D..  AJ  
Maďarsko     
   University of Debrecen Agricultural Economics Bc., Ing., Ph.D. 1 AJ  
Corvinus University of Budapest Economics, Business Studies and Management Science  Ing.,  2 AJ  
Německo     
         Zeppelin University Business and Administration Bc. Ing. Ph.D.  2 NJ Jazykové požadavky: AJ - TOEFL iBT 90 nebo B2, NJ - B2!!!!
           
Georg-August-Universität Göttingen - Faculty of Economics Sciences Business and Administration, Economics Bc., Ing., Ph.D. 3 AJ  
Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg Mosbach Business Studies and Management Bc. 4 AJ pro studenty Bc. stupně
Deggendorf Institute of Technology Business Studies Bc., Ing. 8 NJ/AJ S univerzitou v Deggendorfu je také podepsána smlouva o Double Degree pro navazující stupeň!
Universität Rostock Business and Administration Bc., Ing.  3 NJ  
Universität Tübingen Economics, Business and Administration Bc., Ing. 2 NJ   
Augsburg University of Applied Sciences Business and administration Bc., Ing. 6 AJ/NJ   
Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn Business and Administration Bc. 2 AJ  
Nizozemí         
   Wageningen University Business and Administration Bc., Ing. 2 AJ  Podmínkou pro realizaci mobility jsou dva roky předchozího studia na univerzitě
Fontys University of Applied Sciences - School of Economics Tilburg Business and Administration Bc., Ing.  3 AJ  
Norsko     
  Hedmark University of Applied Sciences Business Studies Bc., Ing., Ph.D. 2 AJ  
Polsko     
        Poznaň University of Economics and Business Business, Economics Bc., Ing. 4 AJ  
Poznaň University of Life Sciences Business and Administration Bc., Ing.  1 AJ  
Katowice School of Economics Business and Administration Bc., Ing.  2 AJ  
University of Szczecin Business and administration, Economics Bc., Ing., Ph.D.  3 AJ  
West Pomerian University  Economics Bc. 2 AJ  
Management Bc. 2 AJ  
Information and Communication Technologies Bc., Ing.  4  AJ  
Wroclaw University of Economics Business and Administration Bc., Ing. 2 AJ  
University of Zielona Góra Economics Bc., Ing. 2 AJ  
University of Wroclaw Business administration Bc., Ing. 2 AJ  
The Academy of Business in Dabrowa Gronicza  Business and Administration  Bc. 1 AJ  
Information and communication technologies   Bc. 1 AJ  
Portugalsko     
    ISCET Porto Business and Administration, Travel, tourism and leisure Bc., Ing. 3 AJ  
Instituto politecnico de Santarém Business and Administration Bc., Ing. 3 PT/AJ  
University of Trás-os-Montes and Alto Douro Management Bc., Ing. 2 PT některé předměty v AJ
Rakousko     
     Fachhochschule Kufstein Business and administration Bc. 3 NJ/AJ  
Information and Communication Technologies Bc. 2 AJ  
Fachhochschule Eisenstadt (Burgenland)  Business administration Bc., Ing. 3 NJ  
Information and Communication Technologies Bc., Ing.  2 NJ  
Carinthia University of Applied Sciences Public Management/Business Studies Bc., Ing. 2 NJ/AJ  
MCI Management Center Innsbruck Business Administration Bc., Ing. 2 AJ Bc., Ing., 2 studenti, AJ
Rumunsko     
   University of Oradea Business and Administration, Economics Bc., Ing., Ph.D.  2 AJ  
Transilvania University of Brasov Business and Administration Bc.   2 AJ  
Danubius University of Galati Business and Administration Bc. 2 AJ  
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi  Business and Administration Bc., Ing. 2 AJ  
Information and Communication Technologies Ing. 2 AJ  
Řecko      
     Athens University of Economics and Business Business and Administration Bc., Ing. 2 AJ  
Technological Educational Institute of Crete Business and Administration Bc., Ing. 3 AJ  
University of Macedonia  Business and Administration Bc., Ing., Ph.D.   2 AJ  
Information and Communication Technologies  Bc., Ing., Ph.D.  1 AJ  
Slovensko     
    Matej Bel University Business and Administration Bc., Ing. 2 SL  
Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre Informatics, Computer Science Bc., Ing. 2 SL  
Technická univerzita vo Zvolene Business and Administration Bc., Ing. 2 SL  
Slovinsko     
  University of Maribor Business and Administration Bc., Ing., Ph.D. 3 AJ  
Španělsko     
          Universidad Politécnica de Madrid  Business and Administration, Economics Bc., Ing., Ph.D.  dohr.
3
ŠP  
Computer Science Bc., Ing., Ph.D. ŠP  
Universitat de Girona Business Studies and Management Science Bc. 5 ŠP  
University of Lleida  Business and Administration Bc. 2 ŠP  
Travel, tourism and leisure Bc. 2 ŠP  
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila Business Bc., Ing. 2 ŠP   
Universidad Loyola Andalucía Business and Administration, Economics Bc. 3 ŠP   
Florida Universitária Business and Administration Bc. 1 ŠP   
University of Granada Informatics, Computer Science Bc. 1 ŠP   
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Business and Administration/Economics Bc., Ing. 3 ŠP  
Turecko     
          Uludag University  Business Administration Bc., Ing., Ph.D. 2 AJ  
Economics Bc., Ing., Ph.D. 2 AJ  
GEBZE Institute of Technology Business and Administration, Economics Bc., Ing., Ph.D.  3 AJ  
  Information and Communication Technologies Bc., Ing. 2 AJ  
Anadolu University Business Administration, Economics Bc., Ing., Ph.D.  3 AJ   
Adnan Menderes University Tourism, Business Management Bc., Ing., Ph.D.  4 AJ  
Hitit University Business studies and Management science Bc. 3 AJ  
Dokuz Eylul University Business Administration Bc. 2 AJ  
Information Technology Ing. 2 Aj  
Okan University Business and Administration Bc., Ing., Ph.D. 3 AJ  
Akdeniz University  Business and Administration Bc., Ing., Ph.D. 3 AJ   
Information and Communication Technologies Bc., Ing., Ph.D. 3 AJ  
Velká Británie     
   New College Durham Business and Administration Bc. 1 AJ