Řízení a ekonomika obchodu (REO)

 

Obor je primárně zaměřen na absolventy bakalářských oborů studia, kteří si potřebují získat ekonomické a obchodní vzdělání pro působení na pozicích obchodních manažerů, obchodních ředitelů či jednatelů firem v oblasti prodeje a distribuce.

Absolventi získají znalosti a dovednosti v oblasti řízení obchodních operací a marketingových aktivit podniku, souvisejícího legislativního rámce podnikání, specifik odvětvové ekonomiky, s čímž souvisí i znalost problematiky internacionalizace obchodních aktivit. Studium připravuje absolventy na řízení obchodní činnosti podniku jako celku i jednotlivých funkcí obchodu ve velkých organizacích.

Forma studia: prezenční

 Profil absolventa: odborný nebo řídicí pracovník pro obchodní firmy

  • znalosti: znalost aktuálního a očekávaného vývoje v oblasti obchodu a odvětvové ekonomiky;
  • dovednosti: analýzy a plánování ekonomických a obchodních aktivit organizace, stanovení optimální reakce na aktuální trendy v odvětví;
  • kompetence: k řízení a koordinace ekonomických a obchodních aktivit organizací na střední a vyšší úrovni řízení.

Garant: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., Ústav marketingu a obchodu

Požadavky na úspěšné absolvování základu:

  • získání 32 kreditů v předepsané struktuře povinných předmětů,
  • složení státní závěrečné zkoušky ze základu.

Povinné předměty základu (30 kreditů)

kód název předmětu kredity přednášky cvičení ukončení ústav

ASM

Aplikované statistické metody 5 2 2 zkouška 113
IS IS podniku 6 2 2 zkouška 116
MEK Podniková ekonomika II 5 2 2 zkouška 111
MKA Makroekonomická analýza 5 2 2 zkouška 110
MUC Manažerské účetnictví 6 2 1 zkouška 114
OEK Odvětvová ekonomika 5 2 1 zkouška 111
  CELKEM 32 12 10    

 

Požadavky na úspěšné absolvování oboru:

  • získání zpravidla 68 kreditů v předepsané struktuře povinných a povinně volitelných předmětů, celkový počet kreditů za studium musí být alespoň 120 kreditů;
  • složení dvou státních závěrečných zkoušek z oboru.

 

Povinné předměty oboru (57 kreditů)
kód název předmětu kredity přednášky cvičení ukončení ústav
FRP Finanční management 5 2 1 zkouška 111
MMP Marketing management podniku 5 2 2 zkouška 115
MOB Mezinárodní obchod 5 2 1 zkouška 115
MVY Marketing II 5 2 2 zkouška 115
OBL Obchodní logistika 5 2 1 zkouška 115
OOP Občanské a obchodní právo 3 2 - zkouška 117
RIO Řízení obchodu 5 2 1 zkouška 115
SKK Seminář komerční komunikace 6 - 4 zápočet 115
SPO Seminář řízení podniku 6 - 4 zápočet 112
STM Strategický management 5 2 1 zkouška 112
UPS Účetnictví a daně podnikatelských subjektů 7 4 2 zkouška 114
  CELKEM 57 20 19    
Povinně volitelné předměty (do součtu alespoň 120 kreditů za celé studium)
kód název předmětu kredity přednášky cvičení ukončení ústav
EPP Ekonomika podnikových procesů 5 2 1 zkouška 111
FU2 Finanční účetnictví II 6 2 2 zkouška 114
HVP Hodnocení výkonnosti podniku 5 2 1 zkouška 111
KT Kapitálové trhy 5 2 2 zkouška 118
OST Ochrana spotřebitele 3 2 - zkouška 117
PAM Propagace a média 5 2 1 zkouška 115
SOA Sociální analýza 5 2 1 zkouška 117
TEI Teorie měnové integrace 6 2 2 zkouška 118
  odborné předměty absolvované v rámci zahraničních výměnných programů

 

Doporučený studijní plán oboru Řízení a ekonomika obchodu
(prezenční forma studia se zahájením v zimním semestru)

  1. semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr
Společný základ
programu
MUC (6-2-1) ASM (5-2-2)
IS (6-2-2)
MEK (5-2-2)
MKA (5-2-2)
OEK (5-2-1)    
Obor FRP (5-2-1)
MOB (5-2-1)
MMP (5-2-2)
OOP (3-2-0)
OBL (5-2-1)
UPS (7-4-2)   MVY (5-2-2)
RIO (5-2-1)
SKK (6-0-4)
STM (5-2-1)
SPO (6-0-4)
    povinně volitelné do 120 kreditů za celé studium
Diplomová
práce
  DIS (2-1-0)   DP2 (10-0-0)
PRX2 (8-0-0)
SZZ (0-0-0)

 

V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.

 

Doporučený studijní plán oboru Řízení a ekonomika obchodu
(prezenční forma studia se zahájením v letním semestru)

  1. semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr
Společný základ
programu
ASM (5-2-2)
IS (6-2-2)
MEK (5-2-2)
MKA (5-2-2)
OEK (5-2-1)     MUC (6-2-1)  
Obor UPS (7-4-2) FRP (5-2-1) MOB (5-2-1)
MMP (5-2-2)
OOP (3-2-0)
OBL (5-2-1)
STM (5-2-1)
SPO (6-0-4) MVY (5-2-2)
RIO (5-2-1)
SKK (6-0-4)  
    povinně volitelné do 120 kreditů za celé studium
Diplomová
práce
    DIS (2-1-0)
PRX2 (8-0-0)  
DP2 (10-0-0)
SZZ (0-0-0)

 

V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS  následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.