Studijní program Inženýrská informatika

 

Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informatiky a automatizace procesů k samostatnému výkonu profese a vytvoření odborného základu k případnému dalšímu studiu v příbuzných navazujících magisterských studijních programech.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu (po pětiletém studiu) získá specifikované znalosti, dovednosti a způsobilosti k samostatnému výkonu profese v oblastech vývoje, tvorby, provozu a obchodu IS/ICT, k řešení inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií i k řešení automatizační a řídící techniky v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT.

Studenti dále získají dovednosti k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací podle platných právních a normativních předpisů či k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru v terciálním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevyjímaje.

Absolventi budou také schopni navrhovat, tvořit a spravovat systémy a dále strukturované subsystémy řízení biologických a technických procesů včetně jejich modelování.

Znalosti a dovednosti

Mez hlavní výstupní znalosti patří především znalost správy, nasazení, rozvoje a tvorby velkých programových aplikací a aplikací informačních systémů a automatizačních, komunikačních a řídicích technologií, metodických zásad analýzy a návrhu těchto systémů a aplikací technologií v návaznosti na znalosti platných legislativních a normativních předpisů dotčené oblasti.

Student bude schopen samostatně aplikovat teoretická východiska, nástroje, vývojové metodologie a vytvářet postupy projektů komplexních SW aplikací a aplikací IS/ICT, dále také rozhodovat o nasazení, využití a správě automatizačních, informačních, komunikačních a řídicích technologií a pracovat na vedoucích postech týmů.

Kompetence

Absolventi budou způsobilí k činnosti interdisciplinárního experta se znalostí problematiky informačních, komunikačních a řídicích technologií, se znalostí manažerských dovedností k převzetí odpovědnosti za řešení profesionálního rozvoje sebe i vedeného týmu v kontextu získaných znalostí a dovedností.

 

Spolupráce

V rámci mohou studenti získávat profesní certifikáty z oblastí jako jsou Počítačové sítě, Databáze, Informační systémy. Podrobné informace naleznete na stránkách Ústavu informatiky. Ústav informatiky nabízí studentům možnost zapojovat se do tvůrčí činnosti a podílet se na výzkumech probíhajících v laboratořích.

Ústav informatiky Robotický tým PEF MENDELU Spatialhub Laboratoř řízení kolejových vozidel

Studijní obor Automatizace řízení a informatika

Oborové předměty:

  • fyzikální základy techniky,
  • programovací techniky,
  • základy elektrotechniky,
  • měřicí systémy,
  • technická kybernetika,
  • počítačové sítě,
  • informační technologie

 

Uplatnění absolventa: absolvent se stává specialistou pro operační a střední úroveň práce s IS/ICT zejména v oblasti biologických, technických a environmentálních aplikací, jakož i pro tvůrčí práci s automatizovanými řídicími systémy procesů v těchto oblastech. Uplatnění také nachází v útvarech informatiky výrobních i nevýrobních organizací.

Absolvent získá znalosti v oblasti aplikované informatiky, automatizace procesů, technického a programového řešení aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a regulační techniky. K zásadním předmětům profilujícím znalostní dimenzi absolventa patří: Teoretické základy informatiky, Fyzikální základy techniky, Algoritmizace, Technická kybernetika, Programovací techniky, Aplikovaná matematika a další. Část studentů tak získá potřebné teoretické předpoklady pro případné další studium v navazujícím magisterském studijním programu, popř. v programu Systémové inženýrství a informatika.

Absolvent bakalářského typu studia získá zejména dovednosti pro výkon svého povolání v oblastech hromadného zpracování dat, kvalifikované správy informačních systémů a exploatace automatizovaných systémů řízení technologických procesů. K zásadním předmětům profilujícím dovednostní a aplikační dimenzi absolventa patří: Aplikační programové vybavení, Technologické projekty a Umělá inteligence I.

V celé řadě předmětů (např. Výpočetní technika, Měřicí systémy, Automatizační technika, Databázové systémy, Informační systémy) jsou přednášená teoretická východiska ověřována v navazující výuce v laboratořích s výpočetní, automatizační a další technikou.

 

 

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na přehled