Akademická obec na PEF MENDELU

12. 5. 2018 -

Institucionální akreditace za univerzitu i jednotlivé programy či obory. To bude téma prvního setkání Akademické obce PEF MENDELU, na kterou jsou zváni akademici i studenti ve čtvrtek 17. května od 14 hodin do Q03. Děkan fakulty vyhlásil při této příležitosti v den konání od 14 hodin děkanské volno.

Akademický senát PEF MENDELU ve spojení s děkanem PEF MENDELU, doc. Ing. Pavlem Žufanem, Ph.D., zahájí 17. května 2018 pásmo setkání Akademických obcí PEF MENDELU orientovaných vždy na aktuální fakultní témata. Kdo je Akademická obec a Akademický senát PEF MENDELU? Tento článek by Vám měl usnadnit orientaci v této oblasti.

Součástí Akademické obce PEF MENDELU jsou všichni akademičtí pracovníci a studenti PEF MENDELU. Tito členové jsou zváni na veřejná setkání Akademické obce PEF MENDELU. Takové setkání je vždy příležitostí k vzájemnému dialogu mezi děkanem fakulty, zástupci Akademického senátu PEF MENDELU, vedením fakulty, zaměstnanci a studenty. Proč je důležité, aby se Akademická obec setkávala? „Věříme, že tato aktivita prospěje k lepší komunikaci uvnitř fakulty, k řešení problémů, které nás tíží a ke kterým mnohdy nejsou známy všechny okolnosti nutné k přijetí požadovaného rozhodnutí,“ upřesňuje motivaci pro tato setkání předseda Akademického senátu PEF MENDELU doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.

Akademický senát PEF MENDELU je poradní a dozorčí orgán fakulty, jeho členové jsou voleni z řad akademických pracovníků a studentů, studenty a akademickými pracovníky. Jednání Akademického senátu PEF MENDELU jsou veřejná, i zde je možné podat podnět pro změnu nebo úpravu, případně řešení problému. Aktuální dění z Akademického senátu je možné sledovat na webové stránce. Kladete si otázku, kam se obrátit, když máte nějaký podnět pro celkové dění na fakultě? Možností je několik. Obrátit se osobně nebo e-mailem na členy Akademického senátu. Ti se jím budou určitě zabývat. Pokud víte, že jde o studijní záležitosti, k dispozici je proděkan spravující tuto agendu. Můžete napsat děkanovi fakulty, který je k dispozici i na facebooku (Děkan PEF MENDELU). Můžete zajít na PR oddělení PEF MENDELU, kde Vám poradí, na koho se obrátit. Obecně platí pravidlo, že problémy je nutno primárně řešit tam, kde vznikají.

V roce 2018 se můžete těšit na následující témata setkání Akademické obce:

17. května, Institucionální akreditace, akreditace na PEF MENDELU

Institucionální akreditace, její podoba a obsah, se diskutuje napříč celou Českou republikou. Součástí diskuse na Akademické obci PEF MENDELU bude aktuální stav v oblasti přípravy institucionální akreditace za univerzitu a podoby souběžně podávaných akreditací a jejich formy (programy, obory, společný základ, atd.).

8. října, Zpráva o činnosti senátu PEF MENDELU (předseda AS PEF MENDELU), Výroční zpráva o činnosti fakulty za minulé období (děkan PEF MENDELU), problémy studentů (závěrečné práce, výuka jazyků, uznávání předmětů, aj.)

Na druhé akademické obci bude dán větší prostor problémům, které tíží studenty. Budou diskutovány změny, které budou postupně zaváděny do výukového procesu (inovace na úrovni výuky jazyků – toto téma již bylo otevřeno na senátu PEF MENDELU dne 9. dubna 2018, viz dostupný zápis; změny v úrovni závěrečných prací a inovace vyhlášky o kvalifikačních pracích a další příbuzná témata).

Nezapomeňte 17. května ve 14 hodin přijít do Q03 na setkání Akademické obce PEF MENDELU, děkan fakulty vyhlásil při této příležitosti v den konání od 14 hodin děkanské volno.