Bakalářské studium

 

Studium na PEF (Provozně ekonomické fakultě) je založeno na stavebnicovém principu, kdy student absolvuje společný základ, zvolený obor a zvolenou specializaci, k jejíž volbě dochází během 3. semestru. Pro absolvování bakalářského studia je tedy nezbytné úspěšně ukončit tyto tři složky včetně složení státní zkoušky a obhájení bakalářské práce. Účelem společného základu je vybudovat a rozvinout znalosti, dovednosti a kompetence odpovídající danému studijnímu programu, přičemž je vhodné předměty společného základu absolvovat v prvních semestrech studia, neboť jsou často předpokladem pro zápis navazujících předmětů nebo specializace. Další částí modulárního systému je obor studia, který si student volí z nabídky v rámci studijního programu, ve kterém je zapsán. Touto volbou oboru určuje hlavní oblast zaměření svého studia a nelze ji v průběhu měnit.


Specializace potom poskytuje možnost dalšího nebo hlubšího zaměření studia. Student si může ve 3. semestru zvolit jakoukoli specializaci nabízenou fakultou, musí však respektovat určitá omezení uvedená u jednotlivých specializací a volbu taktéž nelze později změnit. Co se týče ukončení studia, je nutné složit státní bakalářskou zkoušku nakombinovanou ze všech tří prvků (ze společného základu, zkoušky z oboru a ze specializace), a dále vypracovat a obhájit bakalářskou práci. Bakalářská práce musí být vypracována na téma úzce související se zapsaným oborem, pokud garant oboru písemně nepovolí jinak.

Přehled bakalařských studijních programů a oborů


Studijní program Ekonomika a management

Studijní obor Management cestovní ruchu

Cílem výuky tohoto bakalářského oboru je zvýšení kvality, flexibility a uplatnitelnosti absolventů. Jedná se o moderně pojatý bakalářský program zajišťovaný nejen lektory s odbornou kvalifikací, ale také odborníky, kteří se věnují cestovnímu ruchu v praxi (manažeři hotelů, majitelé CK apod.).

Oborové předměty: cestovní ruch, destinační management, podnikání v cestovním ruchu, regionální produkty cestovního ruchu, venkovský cestovní ruch v udržitelném rozvoji regionu.

Profil absolventa: absolventi bakalářského stupně studia oboru Cestovní ruch získají předpoklady pro uplatnění v podnikatelské sféře průmyslu cestovního ruchu (hotelnictví, restaurační služby, služby cestovních kanceláří a agentur, doprava či profesní asociace apod.), dále jsou připravováni pro práci v manažerských funkcích na pozicích ve státní a regionální sféře, v destinačních agenturách, zájmových sdruženích, agenturách regionálního rozvoje, jakož i v dalších organizacích navazujících na cestovní ruch či regionální rozvoj.

Dovednosti: samostatná orientace v oblasti průmyslu cestovního ruchu, schopnost aplikace teoretických konceptů v praxi, stanovení optimálních strategií na základě analýzy současného stavu.

Znalosti: všeobecný manažersko-ekonomický přehled v problematice podnikání v cestovním ruchu, destinačního managementu a vzájemných vazeb a vlivů na regionální rozvoj a společnost.

Kompetence: cílem oboru je absolvent -- manažer-ekonom připravený na působení ve státní, veřejné či soukromé sféře sektoru služeb cestovního ruchu a na tento sektor navazujících oborech.

 

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na přehled

Studijní obor Manažersko-ekonomický

Studium připravuje absolventy pro liniové i řídicí funkce, funkce podnikových ekonomů, specialistů pro finanční řízení, projektování podnikatelské činnosti či zajišťování marketingové a obchodní činnosti. Absolventi se uplatňují i v organizacích odborného poradenství, zájmových svazech a sdruženích, ve finančních a dalších orgánech státní správy, v peněžních ústavech i pojišťovnictví.

Oborové předměty: podnikatelská etika, operace v obchodě, základy evropské a světové integrace.

Cíle tohoto oboru studia jsou následující:

 • rozvíjet znalosti studentů v oblasti ekonomických a manažerských věd;
 • seznámit studenty s podstatou ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost;
 • vyučovat a propagovat ty metody, jejichž pomocí jsou sledovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy;
 • vyučovat a propagovat kvantitativní metody a techniky s cílem poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů včetně řízení realizace jejich výsledků v praxi;
 • naučit studenty takovým dovednostem a dát jim takové odborné znalosti a přehled, jež by jim umožnily efektivně pracovat v oblasti středního stupně řízení organizací všech velikostních kategorií či jejich součástí.

Profil absolventa: odborný nebo všeobecně řídící pracovník pro podnikovou sféru nebo neziskové organizace.
Dovednosti: samostatná orientace v oblasti ekonomiky podniku za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů.
Znalosti: znalost podstaty ekonomických procesů a jejich vlivu organizaci.
Kompetence: samostatné zajištění základních činností menších a středních organizací.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na přehled

Studijní obor Management obchodní činnosti

Pouze bakalářský stupeň, který připravuje absolventy pro uplatnění v podnikatelské sféře, a to jak v oblasti výkonu funkcí samostatných pracovníků nákupních a prodejních útvarů výrobních podniků a podniků služeb, tak i uplatnění na pozicích obchodních zástupců firem.

Oborové předměty: zbožíznalství, operace v obchodě, podnikání, zahraniční obchod, obchodní logistika, podnikatelská etika.

Cíle tohoto oboru studia jsou následující:

 • rozvíjet znalosti studentů v oblasti ekonomických a manažerských věd;
 • seznámit studenty s podstatou ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost;
 • vyučovat a propagovat metody sledování a kontroly ekonomických a manažerských procesů v oblasti obchodu;
 • vyučovat a propagovat kvantitativní metody a techniky s cílem poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů včetně řízení realizace jejich výsledků v praxi;
 • naučit studenty takovým dovednostem a dát jim takové odborné znalosti a přehled, jež by jim umožnily efektivně pracovat v oblasti středního stupně řízení obchodních organizací všech velikostních kategorií či jejich součástí.

Profil absolventa: absolvent oboru získá znalosti pro efektivní řízení obchodních podniků a podniků služeb v terciárním sektoru národního hospodářství, stejně jako znalosti pro efektivní řízení obchodní činnosti v podniku jakéhokoliv zaměření.
Dovednosti: aplikace inovačních přístupů při uskutečňování obchodních a marketingových činností v obchodních společnostech, výrobních firmách a podnicích služeb.
Znalosti: znalost podstaty obchodních operací a marketingových nástrojů pro řízení a hodnocení komerční úspěšnosti v prostředí světového hospodářství.
Kompetence: k samostatným rozhodnutím o využití marketingových a obchodních nástrojů, nezbytných k realizaci smluvních vztahů podnikatelských subjektů a k zavazování a k jejich plnění.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na přehled

Studijní obor Sociálně-ekonomický

Pouze bakalářský stupeň, který připravuje absolventy především pro práci s lidmi v postavení vedoucího pracovníka nejrůznějších úřadů, podniků a institucí, i v postavení podnikatele zaměstnavatele. Umožňuje také uplatnění v prostoru služeb a výchově mládeže.

Oborové předměty: politologie, psychologie, sociologie, personalistika, sociologický výzkum.

Cíle tohoto oboru studia jsou následující:

 • rozvíjet znalosti studentů v oblasti ekonomických a manažerských věd;
 • seznámit studenty s podstatou ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost;
 • vyučovat a propagovat metody sledování a kontroly ekonomických a manažerských procesů;
 • vyučovat a propagovat kvantitativní metody a techniky s cílem poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů včetně řízení realizace jejich výsledků v praxi;
 • naučit studenty takovým dovednostem a dát jim takové odborné znalosti a přehled, jež by jim umožnily efektivně pracovat v oblasti středního stupně řízení v neziskových organizacích, organizacích odborného poradenství, ale i v dalších typech organizací různých velikostních kategorií či jejich součástí.

Dovednosti: samostatná orientace v oblasti sociální a právní problematiky podniku za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů.
Znalosti: znalost podstaty sociálních procesů a jejich vlivu na společnost.
Kompetence: samostatné zajištění základních činnosti menších a středních organizací ziskové i neziskové sféry.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na přehled

Studijní obor Ekonomika zemědělství a potravinářství

Bakalářský studijní obor Ekonomika zemědělství a potravinářství je koncipován s hlavním cílem připravit odborníky pro samostatné zajištění ekonomických činností v podnicích agro-potravinářského komplexu a přidružených podnikatelských odvětví.

Dalšími cíli tohoto oboru studia jsou zejména:

 • seznámení studentů s podstatou ekonomických procesů podniku a chování jeho okolí;
 • výuka metod, které umožní sledovat vývoj okolí podniku, navrhovat řešení standardních situací s následnou implementací návrhů do podnikové praxe;
 • rozvoj znalosti studentů v oblasti ekonomických a manažerských věd;
 • výuka a rozvoj dovedností a odborných znalostí umožňujících efektivně pracovat samostatně v menších firmách nebo na nižším stupni managementu velkých firem.

Oborové předměty: Ekonomika evropského zemědělsko-potravinářského sektoru, Operační management, Ochrana životního prostředí, Potravinářské zbožíznalství, Technika a Energetika

Profil absolventa: Absolventi tohoto oboru získají předpoklady pro uplatnění v ekonomicko-odborných nebo manažerských funkcích v podnikatelských subjektech i v dalších organizacích působících v oblasti agrobyznysu a potravinářství. Absolventi bakalářského studijního oboru "Ekonomika zemědělství a potravinářství" jsou připraveni pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech podniků v rámci agro-potravinářského komplexu, ale i dalších ekonomických subjektech. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti, ale i při řízení těchto aktivit na nižší a střední úrovni managementu organizace.

Znalosti: znalost podstaty podnikových ekonomických a obchodních procesů v rámci multidisciplinárního a dynamicky se rozvíjejícího podnikatelského prostředí evropského agro-potravinářského komplexu ve vazbě na příslušné interní podnikové procesy a agrární diplomacii.

Dovednosti: odpovídající orientace v problematice ekonomických souvislostí rozvoje agrobyznysu a potravinářství s využitím moderních metod řízení.

Kompetence: používání znalostí ekonomicko-technologických souvislostí základních procesů participujících podnikatelských subjektů v rámci komoditních vertikál agro-potravinářského komplexu.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na přehled


Studijní program Economics and management

Standardní délka studia bakalářských studijních programů je 2 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Ke státní závěrečné zkoušce se student může přihlásit po splnění všech studijních povinností daných studijním programem.

Studijní povinnosti bakalářského studijního programu Economics and management zahrnují:

 • ukončení všech předmětů stanovených doporučeným studijním plánem
 • zpracování diplomové práce

Výuka ve studijních oborech vyučovaných v jazyce anglickém může být organizována i formou blokové výuky, přičemž rozsah hodin výuky v jednotlivých předmětech zůstává zachován.

Ukončení bakalářského stupně studia s právem užívat titul "bakalář" ve zkratce "Bc." je podmíněno, vedle dříve uvedených povinností, úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky.

Uchazeč o konání své státní závěrečné zkoušky musí požádat v termínu stanoveném děkanem fakulty. Státní závěrečnou zkoušku může konat za podmínky, že splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním programem pro bakalářský stupeň studia a jeho diplomová práce byla vedoucím práce nebo oponentem doporučena k obhajobě.

Studijní obor Business Economics and Management

Absolvent bakalářského studijního programu "Economics and Management" je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech ekonomických subjektů s evropským a mezinárodním rozměrem. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti ale i při řízení těchto aktivit na střední a vrcholové úrovni managementu organizace. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivní činnost a dlouhodobý rozvoj organizací zejména v oblasti ekonomiky podniku, managementu, marketingu, apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s využitím příslušných informačních a komunikačních technologií za účelem zefektivnění všech činností. Absolventi disponují vynikající znalostí anglického jazyka, jsou schopni vést veškerou odbornou komunikaci v tomto jazyce.

Podání přihlášky Zpět na přehled


Studijní program Hospodářská politika a správa

Studijní obor Finance

Obor Finance připravuje absolventy pro uplatnění v podnicích všech právních forem podnikání, a to jak v oblasti výrobní, tak i nevýrobní sféře, v podnicích finančního zaměření a v neposlední řadě i ve veřejné správě. Bakalářské studium je zaměřeno především k praktickému uplatnění absolventů.

Oborové předměty: veřejné finance, bankovnictví a pojišťovnictví, daňová propedeutika, nepřímé daně, základy evropské a světové integrace, přímé daně.

Dovednosti: samostatná orientace na finančních trzích a v oblasti podnikových financí.
Znalosti: znalost podstaty fungování finančních trhů a jejich vlivu na řízení podniku včetně zachycování hospodaření podnikatelských jednotek.
Kompetence: samostatné řízení finančních operací a procesů v malých a středních podnicích.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na přehled

Studijní obor Veřejná správa

Obor Veřejná správa je zaměřen na financování veřejné správy. Poskytuje komplexní znalosti všech význačných oblastí činnosti veřejné správy. Pozornost je věnována také problematice řízení, informačnímu a finančnímu managementu a získání širších znalostí v oblasti hospodářské politiky a jejím vlivům na veřejnou správu. Absolventi najdou uplatnění na všech úrovních veřejné správy, jako zaměstnanci státní správy a samospráv.

Oborové předměty: veřejné finance, bankovnictví a pojišťovnictví, Informační systémy VS, marketingová komunikace, demografie, veřejná správa.
Dovednosti: samostatná orientace v oblasti řízení a ekonomiky veřejné správy a neziskových organizací za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů.
Znalosti: znalost podstaty ekonomických procesů a jejich vlivu na společnost.
Kompetence: samostatné zajištění základních činností výkonu veřejné správy a neziskových organizací.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na přehled


Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Studijní obor Ekonomická informatika

Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků nacházejících své uplatnění především jako zaměstnanci praxe v podnicích zaměřených na tvorbu, nákup a prodej ekonomických aplikací IS, a to jak v oblasti technického, tak i programového vybavení, popř. v útvarech informatiky výrobních i nevýrobních organizací, zodpovědných za provoz a rozvoj IS/IT.

Oborové předměty: algoritmizace, operační systémy, geografické IS, bezpečnost IS, počítačové sítě, počítačová grafika a hudba, databázové systémy, XML aplikace.

Dovednosti: aplikovat nástroje k tvorbě strukturovaných i objektově orientovaných algoritmů, orientovat se a tvůrčím způsobem řešit analýzu, návrh a implementaci databázových aplikací a větších programových systémů, řešit profesionální rozvoj skupiny v rámci svých znalostí.

Znalosti: principů a zásad profesionální využití aplikačního programového vybavení, znalosti z oblasti technologie zpracování dat a principů DBS jako nástrojů zpracování dat, principů a podstaty IS jako prostředí transformace dat na informace, znalosti z oblasti počítačových sítí, počítačové grafiky a počítačového práva.

Kompetence: podílet se v rámci své odbornosti na činnosti systémového integrátora jako instituce, řešit složité programové aplikace, včetně aplikací webových, databázových a multimediálních, přistupovat na bázi zásad strukturovaného popř. objektově orientovaného myšlení k řešení skupinových úloh tvorby a modifikace IS/ICT.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na přehled


Studijní program Inženýrská informatika

Studijní obor Automatizace řízení a informatika

Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informatiky a automatizace procesů k samostatnému výkonu profese a vytvoření odborného základu k případnému dalšímu studiu v příbuzných oborech.

Absolvent získává znalosti v oblasti aplikované informatiky, automatizace procesů, technického a programového řešení aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a regulační techniky. Absolvent se stává profesním specialistou pro operační a střední úroveň práce s IS/IT v oblasti zejména biologických, technických a environmentálních aplikací, jakož i tvůrčí práci s automatizovanými řídicími systémy procesů.

Oborové předměty: fyzikální základy techniky, programovací techniky, základy elektrotechniky, měřicí systémy, technická kybernetika, počítačové sítě, informační technologie

Uplatnění absolventa: absolvent se stává profesním specialistou pro operační a střední úroveň práce s IS/ICT v oblasti zejména biologických, technických a environmentálních aplikací, jakož i pro tvůrčí práci s automatizovanými řídicími systémy procesů v těchto oblastech. Uplatnění také nachází v útvarech informatiky výrobních i nevýrobních organizací.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na přehled