Studijní program Ekonomika a management

Tento program nabízí všeobecné ekonomické vzdělání s hlubším zaměřením na oblasti Marketingu a managementu. V rámci studia získáte znalosti a dovednosti i z dalších oblastí, které jsou pro následující život v praxi důležité. Seznámíte se také se základními pricnipy fungování finančního světa, naučíte se pracovat s moderními technologiemi. 

 

Co si pod tím představit? Pokud je vaší metou marketingový specialista, pouze s teoretickými znalostmi si nevystačíte. Musíte mít přehled o informačních technologiích, o statistice, ale také i o účetnictví a financích tak, abyste byli schopní vyhodnotit, jak je vaše kampaň nebo reklama úspěšná.

V programové bázi předmětů naleznete úvodní kurzy, které vás seznámí se základy v oblastech jako jsou: podniková ekonomika, ekonomie, marketing a obchod, informatika, statistika.

Programová báze předmětů

Tyto podpůrné oblasti (můžete si pod tím představit předměty, které vás čekají) tvoří potom společný základ pro celý program. Obory se od sebe liší určitým počtem předmětů (Oborové předměty). Ty potom vaše studium zacíli na konkrétnější oblast, kterou můžete od 3. semestru buď prohloubit, nebo rozšířit výběrem specializace

Cíle tohoto programu jsou následující:

 • rozvíjet znalosti v oblasti ekonomických a manažerských věd;
 • seznámit s podstatou ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost;
 • rozvíjet metody, jejichž pomocí jsou sledovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy;
 • seznámit kvantitativní metodami a technikami pro podporu rozhodování a řízení.;
 • vytvořit odborný přehled naučit potřebné dovednosti, které umožní efektivně pracovat v oblasti řízení organizací všech velikostních kategorií či jejich součástí.

Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:

obecné ekonomicko-odborné

 • znalosti: dobrý všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín
 • dovednosti: stanovení možných trendů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy jejich současného stavu
 • kompetence: interpretace dopadů současného stavu obecných ekonomických jevů na konkrétní organizaci

manažerské a řídicí

 • znalosti: teoretický základ řídicího procesu, kvantitativní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů, ICT nástroje v operačním managementu
 • dovednosti: sledování, příprava analýz a podkladových materiálů pro rozhodování o základních činnostech organizace s využitím ICT
 • kompetence: řízení menších pracovních kolektivů

prezentační a komunikační

 • znalosti: principů prezentace vlastních výsledků a komunikace s obchodními partnery s využitím ICT
 • dovednosti: příprava podkladů pro jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, formulace a multimediální prezentace odborných problémů a možností jejich řešení
 • kompetence: účast na vedení pracovních porad a jednání, zpracování podkladů pro jednání na bázi ICT

informační a komunikační technologie

 • znalosti: znalost principů a efektivního využití aplikačního programového vybavení na základní a střední úrovni
 • dovednosti: efektivní práce s kancelářským programovým vybavením, tvůrčí přístup k využívání nástrojů pro zpracování dat, orientace ve webových a databázových aplikacích
 • kompetence: řešení složitých problémů s využitím ICT a jejich aplikačního vybavení

jazykové

 • znalosti: znalost odborné terminologie v světovém jazyce
 • dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu v světovém jazyce, středně pokročilá orientace i ve druhém světovém jazyce
 • kompetence: příprava a participace na vedení odborného jednání v cizím jazyce

Obor Management cestovní ruchu

Cestovní ruch patří mezi nejrychleji se rozvíjející se  odvětví. Ekonomiky některých států, resp. regionů, či měst jsou na něm velkou měrou závislé.  Kvalitních odborníků v této oblasti ekonomiky neni nikdy dost.

Co vám tedy tento obor nabízí?  Najdete zde základní ekonomické vzdělání s akcentací na oblast marketingu a ktomu oborové předměty související probelamtikou cetovního ruchu

Oborové předměty:

 • cestovní ruch
 • destinační management
 • podnikání v cestovním ruchu
 • regionální produkty cestovního ruchu,
 • venkovský cestovní ruch v udržitelném rozvoji regionu.

V rámci volitelných předmětů pak můžete rozšiřovat svoje znalosti v dalších příbuzných oblastech.


Profil absolventa:

absolventi bakalářského stupně studia oboru Cestovní ruch získají předpoklady pro uplatnění v podnikatelské sféře průmyslu cestovního ruchu (hotelnictví, restaurační služby, služby cestovních kanceláří a agentur, doprava či profesní asociace apod.), dále jsou připravováni pro práci v manažerských funkcích na pozicích ve státní a regionální sféře, v destinačních agenturách, zájmových sdruženích, agenturách regionálního rozvoje, jakož i v dalších organizacích navazujících na cestovní ruch či regionální rozvoj.

Dovednosti:

 • samostatná orientace v oblasti průmyslu cestovního ruchu,

Znalosti:

 • všeobecný manažersko-ekonomický přehled v problematice podnikání v cestovním ruchu, destinačního managementu a vzájemných vazeb a vlivů na regionální rozvoj a společnost.

Kompetence:

 • cílem oboru je absolvent -- manažer-ekonom připravený na působení ve státní, veřejné či soukromé sféře sektoru služeb cestovního ruchu a na tento sektor navazujících oborech.

 

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na výběr programů

Obor Manažersko-ekonomický

Ať už si vyberete jakékoli odvětví, narazíte na pozice, které jsou pro každou společnost nezávisle na její velikosti důležité. Pracovníci, kteří se starjí o řízení společnosti, plánování, tvorbu strategií, organizaci práce, o propagaci a odbyt produktů, nebo třeba podnikový ekonomové  budou vždy potřeba. Tento obor, který je u nás do počtu studentů největší, vás právě pro takové pozice dobře připraví.

Oborové předměty:

 • podnikatelská etika,
 • operace v obchodě,
 • základy evropské a světové integrace.

Profil absolventa:

absolventi bakalářského stupně manažérsko-ekonomického oboru získají předpoklady pro uplatnění ve libovolném sektoru národní i mezinárodní ekonomiky  jako odborní nebo všeobecně řídící pracovníci na všech úrovních managementu.

Dovednosti:

 • samostatná orientace v oblasti ekonomiky podniku,

Znalosti:

všeobecný manažersko-ekonomický přehled v problematice ne všech úrovních řízení, znalost podstaty ekonomických procesů a jejich vlivu organizaci.

Kompetence:

 • samostatné zajištění základních činností menších a středních organizací.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na výběr programů

Obor Management obchodní činnosti

Podobně jako u Manažersko-ekonomického oboru, je vzdělání, které vám tento obor poskytně je uplatielné ve všech odvětvítch. To, čím se tento obor od předchozího liší, je cílení na sektor malého a středního podnikání a větší akcentace na obchodní činnost. 

Co si pod tím tedy můžeme představit? Kromě společného programového základu, je zde více podpořana oblast prodeje a marketingu, obchodu, mezinárodního obchodu a logistiky.

Oborové předměty:

 • zbožíznalství,
 • operace v obchodě,
 • podnikání, zahraniční obchod,
 • obchodní logistika,
 • podnikatelská etika.

Profil absolventa:

absolvent oboru získá znalosti pro efektivní řízení obchodních podniků a podniků služeb v terciárním sektoru národního hospodářství, stejně jako znalosti pro efektivní řízení obchodní činnosti v podniku jakéhokoliv zaměření.

Dovednosti:

 • aplikace inovačních přístupů při uskutečňování obchodních a marketingových činností v obchodních společnostech, výrobních firmách a podnicích služeb.

Znalosti:

 • znalost podstaty obchodních operací a marketingových nástrojů pro řízení a hodnocení komerční úspěšnosti v prostředí světového hospodářství.

Kompetence:

 • k samostatným rozhodnutím o využití marketingových a obchodních nástrojů, nezbytných k realizaci smluvních vztahů podnikatelských subjektů a k zavazování a k jejich plnění.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na výběr programů

Studijní obor Sociálně-ekonomický

Pouze bakalářský stupeň, který připravuje absolventy především pro práci s lidmi v postavení vedoucího pracovníka nejrůznějších úřadů, podniků a institucí, i v postavení podnikatele zaměstnavatele. Umožňuje také uplatnění v prostoru služeb a výchově mládeže.

Oborové předměty:

 • politologie,
 • psychologie,
 • sociologie,
 • personalistika,
 • sociologický výzkum.

Dovednosti:

 • samostatná orientace v oblasti sociální a právní problematiky podniku za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů.

Znalosti:

 • znalost podstaty sociálních procesů a jejich vlivu na společnost.

Kompetence:

 • samostatné zajištění základních činnosti menších a středních organizací ziskové i neziskové sféry.

 

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na výběr programů