Studijní program Ekonomika  a management

 

Absolventi  programu jsou připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech ekonomických subjektů.  Nacházejí uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti, ale i při řízení těchto aktivit na střední a vrcholové úrovni managementu organizací. Jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivní činnost a dlouhodobý rozvoj organizace zejména v oblasti ekonomiky podniku, managementu, marketingu, apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s  příslušnými informačními a komunikačními technologiemi za účelem jejich efektivního využití při všech činnostech. Absolventi disponují dobrou znalostí anglického jazyka, jsou schopni vést odbornou komunikaci v tomto jazyce.

Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:

obecné ekonomicko-odborné

 • znalosti: hlubší přehled v oblasti teoretických i praktických ekonomických disciplín, který vytváří základ pro další zvyšování kvalifikace samostudiem
 • dovednosti: určení pravděpodobných směrů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy současných vývojových tendencí
 • kompetence: stanovení budoucích směrů rozvoje konkrétní organizace v souladu s vývojovými trendy

manažerské a řídicí

 • znalosti: komplexní poznání řídicího procesu, metod stanovení a rozpracování úkolů pro nižší stupně řízení
 • dovednosti: kvalifikované a komplexní zpracování strategie organizace a řízení její úspěšné realizace
 • kompetence: řízení organizace na vyšších řídicích stupních včetně zvládání nepředvídaných a mimořádných situací (krizový management, transformace, slučování aj.)

prezentační a komunikační

 • znalosti: využití psychologicko-sociologických poznatků při prezentacích a při komunikaci s obchodními partnery
 • dovednosti: samostatné jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, udržování kontaktů s těmito partnery; formulace a prezentace odborných myšlenek a závěrů, jejich vhodná distribuce spolupracovníkům a veřejnosti
 • kompetence: vedení pracovních porad a jednání na vrcholové úrovni organizace

informační a komunikační technologie

 • znalosti: specializované znalosti v oblasti teorie a principů IS v kontextu se studovaným oborem, uplatnění IS/ICT na střední a vyšší úrovni řízení organizací
 • dovednosti: analýza a syntéza výstupů IS/ICT s ohledem na potřeby strategického managementu, využívání znalostí z oblasti IS/ICT k tvůrčí činnosti inovativního charakteru
 • kompetence: převzít zodpovědnost za další profesionální rozvoj sebe i skupiny spolupracovníků v kontextu svých dovedností v oblasti IS/ICT

jazykové

 • znalosti: znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
 • dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce
 • kompetence: příprava a samostatné vedení odborného jednání v anglickém jazyce

Studijní obor manažersko-ekonomický

Forma studia:prezenční a kombinovaná

Cílem tohoto oboru studia je především rozvíjet znalosti studentů v oblasti ekonomických a manažerských věd, seznámit je s podstatou ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost, vyučovat a propagovat ty metody, jejichž pomocí jsou sledovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy.

Obor je zaměřen na pokrytí obecné šíře manažersko-ekonomických souvislostí působení na středním stupni řízení organizací různých velikostních kategorií.

 • Specializace na marketing a management
 • Praktické zaměření studia
 • Prezenční i kombinovaná forma studia
 • Zapojení špičkových firem do výuky
 • Znalosti marketingu, managementu

 

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na výběr programů

Řízení ekonomika obchodu

Obor je primárně zaměřen na absolventy bakalářských oborů studia, kteří si potřebují získat ekonomické a obchodní vzdělání pro působení na pozicích obchodních manažerů, obchodních ředitelů či jednatelů firem v oblasti prodeje a distribuce.

Absolventi získají znalosti a dovednosti v oblasti řízení obchodních operací a marketingových aktivit podniku, souvisejícího legislativního rámce podnikání, specifik odvětvové ekonomiky, s čímž souvisí i znalost problematiky internacionalizace obchodních aktivit. Studium připravuje absolventy na řízení obchodní činnosti podniku jako celku i jednotlivých funkcí obchodu ve velkých organizacích.

 

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na výběr programů