Program Hospodářská politika a správa

 

Tento program nabízí všeobecné ekonomické vzdělání s hlubším zaměřením na problematiku podnikové ekonimky, účetnictví, daní a oblati finanancí. V rámci studia získáte znalosti a dovednosti i z dalších oblastí, které jsou pro následující život v praxi důležité.

Co si pod tím představit? Když vašim cílem bude stát se například marketingovým specialistou, tak pouze s teoretickými znalostmi si nevystačíte. Je potřeba mít přehled o informačních technologiích, o statistice, ale také i o účetnictví a financích. To třeba jen proto, abyste byly schopni vyhodnotit jak vaše kampaně nebo reklama je úspěšná.

V programové bázi předmětů naleznete úvodní kurzy, které vás seznámí se základy v oblastech jako jsou: podniková ekonomika, ekonomie, marketing a obchod, informatika, statistika, hospodářská politika, daňová soustava, finanční účetnictví, 

Programová báze předmětů

Absolvent bakalářského studijního programu „Hospodářská politika a správa“ je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech institucí státní správy, samosprávy a dalších institucí. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností ve finanční oblasti a oblasti vztahů se státní správou, ale i při řízení těchto aktivit na nižší a střední úrovni managementu organizace. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivním způsobem činnost organizací zejména v oblasti financování podniku, účetnictví a správy daní, managementu apod. při vhodném zužitkování odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s využitím příslušných informačních a komunikačních technologií za účelem efektivního zajištění všech činností.

Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:

obecné ekonomicko-odborné

 • znalosti: dobrý všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín
 • dovednosti: stanovení možných trendů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy jejich současného stavu
 • kompetence: interpretace dopadů současného stavu obecných ekonomických jevů na konkrétní organizaci

manažerské a řídicí

 • znalosti: teoretický základ řídicího procesu, kvantitativní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů, ICT nástroje v operačním managementu
 • dovednosti: sledování, příprava analýz a podkladových materiálů pro rozhodování o základních činnostech organizace s využitím ICT
 • kompetence: řízení menších pracovních kolektivů

prezentační a komunikační

 • znalosti: principů prezentace vlastních výsledků a komunikace s obchodními partnery s využitím ICT
 • dovednosti: příprava podkladů pro jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, formulace a multimediální prezentace odborných problémů a možností jejich řešení
 • kompetence: účast na vedení pracovních porad a jednání, zpracování podkladů pro jednání na bázi ICT

informační a komunikační technologie

 • znalosti: znalost principů a efektivního využití aplikačního programového vybavení na základní a střední úrovni
 • dovednosti: efektivní práce s kancelářským programovým vybavením, tvůrčí přístup k využívání nástrojů pro zpracování dat, orientace ve webových a databázových aplikacích
 • kompetence: řešení složitých problémů s využitím ICT a jejich aplikačního vybavení

jazykové

 • znalosti: znalost odborné terminologie v světovém jazyce
 • dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu v světovém jazyce, středně pokročilá orientace i ve druhém světovém jazyce
 • kompetence: příprava a participace na vedení odborného jednání v cizím jazyce

Studijní obor Finance

Obor Finance připravuje absolventy pro uplatnění v podnicích všech právních forem podnikání, a to jak v oblasti výrobní, tak i nevýrobní sféře, v podnicích finančního zaměření a v neposlední řadě i ve veřejné správě. Bakalářské studium je zaměřeno především k praktickému uplatnění absolventů.

Oborové předměty:

 • veřejné finance,
 • bankovnictví a pojišťovnictví,
 • daňová propedeutika,
 • nepřímé daně,
 • základy evropské a světové integrace,
 • přímé daně.

Dovednosti:

 • samostatná orientace na finančních trzích a v oblasti podnikových financí.

Znalosti:

 • znalost podstaty fungování finančních trhů a jejich vlivu na řízení podniku včetně zachycování hospodaření podnikatelských jednotek.

Kompetence:

 • samostatné řízení finančních operací a procesů v malých a středních podnicích.

Detail oboru  Podání přihlášky  Zpět na výběr programů

Studijní obor Veřejná správa

Obor Veřejná správa je zaměřen na financování veřejné správy. Poskytuje komplexní znalosti všech význačných oblastí činnosti veřejné správy. Pozornost je věnována také problematice řízení, informačnímu a finančnímu managementu a získání širších znalostí v oblasti hospodářské politiky a jejím vlivům na veřejnou správu. Absolventi najdou uplatnění na všech úrovních veřejné správy, jako zaměstnanci státní správy a samospráv.

Oborové předměty:

 • veřejné finance,
 • bankovnictví a pojišťovnictví,
 • Informační systémy VS,
 • marketingová komunikace,
 • demografie,
 • veřejná správa.

Dovednosti:

 • samostatná orientace v oblasti řízení a ekonomiky veřejné správy a neziskových organizací za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů.

Znalosti:

 • znalost podstaty ekonomických procesů a jejich vlivu na společnost.

Kompetence:

 • samostatné zajištění základních činností výkonu veřejné správy a neziskových organizací.

Detail oboru  Podání přihlášky  Zpět na výběr programů