Program Hospodářská politika a správa

Absolventi  je připraven pro samostatnou a týmovou činnosti ve všech typech podnikatelských jednotek, institucí, státní správy, samosprávy a dalších organizací. Naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností ve finanční oblasti a oblasti vztahů se státní správou, ale i při řízení těchto aktivit na střední a vrcholové úrovni managementu organizace. Jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivní činnost organizací zejména v oblasti financování podniku, účetnictví a správy daní, managementu, apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s příslušnými informačními a komunikačními technologiemi za účelem jejich efektivního využití při všech činnostech.

Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:

obecné ekonomicko-odborné

 • znalosti: hlubší přehled v oblasti teoretických i praktických ekonomických disciplín, který vytváří základ pro další zvyšování kvalifikace samostudiem
 • dovednosti: určení pravděpodobných směrů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy současných vývojových tendencí
 • kompetence: stanovení budoucích směrů rozvoje konkrétní organizace v souladu s vývojovými trendy

manažerské a řídicí

 • znalosti: komplexní poznání řídicího procesu, metod stanovení a rozpracování úkolů pro nižší stupně řízení
 • dovednosti: kvalifikované a komplexní zpracování strategie instituce a řízení její úspěšné realizace
 • kompetence: řízení organizace na vyšších řídicích stupních včetně zvládání nepředvídaných a mimořádných situací (krizový management, transformace, slučování aj.)

prezentační a komunikační

 • znalosti: využití psychologicko-sociologických poznatků při prezentacích a při komunikaci s obchodními partnery
 • dovednosti: samostatné jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, udržování kontaktů s těmito partnery; formulace a prezentace odborných myšlenek a závěrů, jejich vhodná distribuce spolu­pracovníkům a veřejnosti
 • kompetence: vedení pracovních porad a jednání na vrcholové úrovni organizace

informační a komunikační technologie

 • znalosti: specializované znalosti v oblasti teorie a principů IS v kontextu se studovaným oborem, uplatnění IS/ICT na střední a vyšší úrovni řízení organizací
 • dovednosti: analýza a syntéza výstupů IS/ICT s ohledem na potřeby strategického managementu, využívání znalostí z oblasti IS/ICT k tvůrčí činnosti inovativního charakteru
 • kompetence: převzít zodpovědnost za další profesionální rozvoj sebe i skupiny spolupracovníků v kontextu svých dovedností v oblasti IS/ICT

jazykové

 • znalosti: znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
 • dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce
 • kompetence: příprava a samostatné vedení odborného jednání v anglickém jazyce

Společný základ programu

Studijní obor Účetnictví a daně

Student bude po absolvování oboru schopen koncepčně řešit problematiky hospodářských a finančních procesů na všech úrovních řízení organizace. Rovněž bude znát problematiku mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění, procesu správy daní,  interpretace účetních výkazů a hodnocení výkonnosti podnikatelských i jiných subjektů.

Absolvent oboru Účetnictví a daně získá komplexní znalosti problematiky finančního účetnictví se zaměřením na složitější účetní operace v různých typech podnikatelských subjektů, mezinárodních účetních standardů, mezinárodního zdanění, přeměn obchodních společností a správy daní.  Absolventi oboru budou schopni odborně zajistit a řídit finanční, účetní a daňové aspekty podniku a vztahy vůči bankám a dalším finančním institucím.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na výběr programů 

Studijní Finance a investiční management

Absolvent oboru získá podrobné znalosti a dovednosti v oblasti investičního rozhodování v komerčních institucích finančního trhu (banky, pojišťovny, finančně-poradenské společnosti, investiční společnosti, penzijní fondy, atd.). Bude schopen vyhodnotit zejména makroekonomický vývoj a vývoj na finančních trzích a jeho vliv nejenom na komerční instituce finančního trhu, ale i na ostatní ekonomické subjekty využívající právě služeb komerčních institucí finančního trhu a zohlednit to do investičního rozhodování a řízení souvisejících vnitřních procesů v komerčních institucích finančního trhu. Absolventi tohoto oboru naleznou své uplatnění především na pozicích středního a vyššího managementu v komerčních institucích finančního trhu.

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na výběr programů

Veřejná správa

Studium připravuje absolventa pro výkon řídících, metodických a odborných funkcí ve státní správě, samosprávě a institucích poskytujících služby (konzultační, poradenské, finanční) pro municipální sektor s důrazem na finanční stránku řízení a rozhodování s ohledem na měnící se nastavení hospodářské politiky.

Absolventi mají osvojením vědomostí a dovedností vytvořeny předpoklady pro plnění úkolu ve funkcích na obecních úřadech a magistrátech, na krajských úřadech, ministerstvech a dalších ústředních orgánech státní správy, v neziskových organizacích zabývajících se problematikou regionálního rozvoje (rozvoje občanské společnosti) nebo jako samostatní poradci a konzultanti. V neposlední řadě najdou uplatnění v institucích, zařízeních a na pracovištích Evropské unie jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Jsou schopni kvalifikovaně a komplexně zpracovat koncepce a strategie a zajistit jejich úspěšnou realizaci. Při zvládnutí manažerských znalostí a dovedností a posílení individuálních dispozic pro manažerské rozhodování mohou zastávat manažerské pozice na všech úrovních řízení státní správy a samosprávy i v privátním sektoru vstupujícího do interakce se všemi subjekty veřejné správy (banky, pojišťovny, finanční a komoditní burzy, konzultační firmy apod.).

Detail oboru Podání přihlášky Zpět na výběr programů