Navazující magisterské studium

 


Studijní program Ekonomika a management

Standardní délka studia navazujících magisterských studijních programů je 2 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Ke státní závěrečné zkoušce se student může přihlásit po splnění všech studijních povinností daných studijním programem.

Studijní povinnosti magisterského studijního programu Ekonomika a management zahrnují:

 • ukončení všech předmětů stanovených doporučeným studijním plánem
 • vykonání odborné praxe v celkovém rozsahu 4 týdnů
 • zpracování diplomové práce

Výuka ve studijních oborech vyučovaných v jazyce anglickém může být organizována i formou blokové výuky, přičemž rozsah hodin výuky v jednotlivých předmětech zůstává zachován.

Ukončení magisterského stupně studia s právem užívat titul "inženýr" ve zkratce "Ing." je podmíněno, vedle dříve uvedených povinností, úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky.

Uchazeč o konání své státní závěrečné zkoušky musí požádat v termínu stanoveném děkanem fakulty. Státní závěrečnou zkoušku může konat za podmínky, že splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním programem pro magisterský stupeň studií a jeho diplomová práce byla vedoucím práce nebo oponentem doporučena k obhajobě.

 

Studijní obor Manažersko-ekonomický

Studenti jsou připravováni pro uplatnění v podnicích všech právních forem podnikání. Absolventi najdou uplatnění na všech stupních řízení ve výrobní i nevýrobní sféře, kde jsou schopni vykonávat liniové i štábní řídící funkce, funkce podnikových ekonomů a specialistů pro finanční řízení, analýzu a projektování podnikatelské činnosti, informatiku a zajišťovat marketingovou a obchodní činnost. V obdobném profesním zaměření se uplatňují i v organizacích odborného poradenství, zájmových svazech a sdruženích, ve finančních a dalších orgánech státní správy, v peněžních ústavech, pojišťovnictví.

    Detail oboru   
 Zpět na přehled 

Studijní program Economics and management

Standardní délka studia navazujících magisterských studijních programů je 2 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Ke státní závěrečné zkoušce se student může přihlásit po splnění všech studijních povinností daných studijním programem.

Studijní povinnosti magisterského studijního programu Economics and management zahrnují:

 • ukončení všech předmětů stanovených doporučeným studijním plánem
 • vykonání odborné praxe v celkovém rozsahu 4 týdnů
 • zpracování diplomové práce

Výuka ve studijních oborech vyučovaných v jazyce anglickém může být organizována i formou blokové výuky, přičemž rozsah hodin výuky v jednotlivých předmětech zůstává zachován.

Ukončení magisterského stupně studia s právem užívat titul "inženýr" ve zkratce "Ing." je podmíněno, vedle dříve uvedených povinností, úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky.

Uchazeč o konání své státní závěrečné zkoušky musí požádat v termínu stanoveném děkanem fakulty. Státní závěrečnou zkoušku může konat za podmínky, že splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním programem pro magisterský stupeň studií a jeho diplomová práce byla vedoucím práce nebo oponentem doporučena k obhajobě.

Studijní obor Business Economics and Management

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu "Economics and Management" je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech ekonomických subjektů s evropským a mezinárodním rozměrem. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti ale i při řízení těchto aktivit na střední a vrcholové úrovni managementu organizace. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivní činnost a dlouhodobý rozvoj organizací zejména v oblasti ekonomiky podniku, managementu, marketingu, apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s využitím příslušných informačních a komunikačních technologií za účelem zefektivnění všech činností. Absolventi disponují vynikající znalostí anglického jazyka, jsou schopni vést veškerou odbornou komunikaci v tomto jazyce.

    Detail oboru   
 Zpět na přehled 

Studijní program Hospodářská politika a správa

Standardní délka studia navazujících magisterských studijních programů je 2 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Ke státní závěrečné zkoušce se student může přihlásit po splnění všech studijních povinností daných studijním programem.

Studijní povinnosti magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa zahrnují:

 • ukončení všech předmětů stanovených doporučeným studijním plánem
 • vykonání odborné praxe v celkovém rozsahu 4 týdnů
 • zpracování diplomové práce

Výuka ve studijních oborech vyučovaných v jazyce anglickém může být organizována i formou blokové výuky, přičemž rozsah hodin výuky v jednotlivých předmětech zůstává zachován.

Ukončení magisterského stupně studia s právem užívat titul "inženýr" ve zkratce "Ing." je podmíněno, vedle dříve uvedených povinností, úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky.

Uchazeč o konání své státní závěrečné zkoušky musí požádat v termínu stanoveném děkanem fakulty. Státní závěrečnou zkoušku může konat za podmínky, že splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním programem pro magisterský stupeň studií a jeho diplomová práce byla vedoucím práce nebo oponentem doporučena k obhajobě.

Studijní obor Účetnictví a daně

Student bude po absolvování oboru schopen koncepčně řešit problematiky hospodářských a finančních procesů na všech úrovních řízení organizace. Rovněž bude znát problematiku mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění, procesu správy daní,  interpretace účetních výkazů a hodnocení výkonnosti podnikatelských i jiných subjektů.

Absolvent oboru Účetnictví a daně získá komplexní znalosti problematiky finančního účetnictví se zaměřením na složitější účetní operace v různých typech podnikatelských subjektů, mezinárodních účetních standardů, mezinárodního zdanění, přeměn obchodních společností a správy daní.  Absolventi oboru budou schopni odborně zajistit a řídit finanční, účetní a daňové aspekty podniku a vztahy vůči bankám a dalším finančním institucím. Úspěšným absolventům oboru Účetnictví a daně je udělen titul inženýr. 

    Detail oboru   
 Zpět na přehled 

Studijní obor Finance a investiční management

Absolvent oboru získá podrobné znalosti a dovednosti v oblasti investičního rozhodování v komerčních institucích finančního trhu (banky, pojišťovny, finančně-poradenské společnosti, investiční společnosti, penzijní fondy, atd.). Bude schopen vyhodnotit zejména makroekonomický vývoj a vývoj na finančních trzích a jeho vliv nejenom na komerční instituce finančního trhu, ale i na ostatní ekonomické subjekty využívající právě služeb komerčních institucí finančního trhu a zohlednit to do investičního rozhodování a řízení souvisejících vnitřních procesů v komerčních institucích finančního trhu. Absolventi tohoto oboru naleznou své uplatnění především na pozicích středního a vyššího managementu v komerčních institucích finančního trhu.

    Detail oboru   
 Zpět na přehled 

Studijní obor Veřejná správa

Studium připravuje absolventa pro výkon řídících, metodických a odborných funkcí ve státní správě, samosprávě a institucích poskytujících služby (konzultační, poradenské, finanční) pro municipální sektor s důrazem na finanční stránku řízení a rozhodování s ohledem na měnící se nastavení hospodářské politiky.

Absolventi mají osvojením vědomostí a dovedností vytvořeny předpoklady pro plnění úkolu ve funkcích na obecních úřadech a magistrátech, na krajských úřadech, ministerstvech a dalších ústředních orgánech státní správy, v neziskových organizacích zabývajících se problematikou regionálního rozvoje (rozvoje občanské společnosti) nebo jako samostatní poradci a konzultanti. V neposlední řadě najdou uplatnění v institucích, zařízeních a na pracovištích Evropské unie jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Jsou schopni kvalifikovaně a komplexně zpracovat koncepce a strategie a zajistit jejich úspěšnou realizaci. Při zvládnutí manažerských znalostí a dovedností a posílení individuálních dispozic pro manažerské rozhodování mohou zastávat manažerské pozice na všech úrovních řízení státní správy a samosprávy i v privátním sektoru vstupujícího do interakce se všemi subjekty veřejné správy (banky, pojišťovny, finanční a komoditní burzy, konzultační firmy apod.).

    Detail oboru   
 Zpět na přehled 

Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Standardní délka studia navazujících magisterských studijních programů je 2 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Ke státní závěrečné zkoušce se student může přihlásit po splnění všech studijních povinností daných studijním programem.

Studijní povinnosti magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika zahrnují:

 • ukončení všech předmětů stanovených doporučeným studijním plánem
 • vykonání odborné praxe v celkovém rozsahu 4 týdnů
 • zpracování diplomové práce

Výuka ve studijních oborech vyučovaných v jazyce anglickém může být organizována i formou blokové výuky, přičemž rozsah hodin výuky v jednotlivých předmětech zůstává zachován.

Ukončení magisterského stupně studia s právem užívat titul "inženýr" ve zkratce "Ing." je podmíněno, vedle dříve uvedených povinností, úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky.

Uchazeč o konání své státní závěrečné zkoušky musí požádat v termínu stanoveném děkanem fakulty. Státní závěrečnou zkoušku může konat za podmínky, že splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním programem pro magisterský stupeň studií a jeho diplomová práce byla vedoucím práce nebo oponentem doporučena k obhajobě.

Studijní obor Ekonomická informatika

Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků nacházejících své uplatnění především jako zaměstnanci praxe v podnicích zaměřených na tvorbu, nákup a prodej ekonomických aplikací IS, a to jak v oblasti technického, tak i programového vybavení, popř. v útvarech informatiky výrobních i nevýrobních organizací, zodpovědných za provoz a rozvoj IS/IT.

Absolvent magisterského studia se uplatňuje ve funkcích informační manažer, manažer či projektant IS/IT a specialista ve společnostech systémových integrátorů.

    Detail oboru   
 Zpět na přehled 

Studijní program Inženýrská informatika

Standardní délka studia navazujících magisterských studijních programů je 2 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Ke státní závěrečné zkoušce se student může přihlásit po splnění všech studijních povinností daných studijním programem.

Studijní povinnosti magisterského studijního programu Inženýrská informatika zahrnují:

 • ukončení všech předmětů stanovených doporučeným studijním plánem
 • vykonání odborné praxe v celkovém rozsahu 4 týdnů
 • zpracování diplomové práce

Výuka ve studijních oborech vyučovaných v jazyce anglickém může být organizována i formou blokové výuky, přičemž rozsah hodin výuky v jednotlivých předmětech zůstává zachován.

Ukončení magisterského stupně studia s právem užívat titul "inženýr" ve zkratce "Ing." je podmíněno, vedle dříve uvedených povinností, úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky.

Uchazeč o konání své státní závěrečné zkoušky musí požádat v termínu stanoveném děkanem fakulty. Státní závěrečnou zkoušku může konat za podmínky, že splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním programem pro magisterský stupeň studií a jeho diplomová práce byla vedoucím práce nebo oponentem doporučena k obhajobě.

Studijní obor Automatizace řízení a informatika

Cílem studia navazujícího na stejnojmenný bakalářský studijní program a studijní obor je získání dalších teoretických znalostí, praktických a aplikačních dovedností a kompetencí v oblasti informatiky a automatizace řídicích procesů. Cílem je vytvořit komplexní základ k výkonu dále specifikovaných profesí a teoreticko-odborný základ k případnému dalšímu badatelsky zaměřenému studiu.

Profil absolventa: absolvent studijního programu získá dále specifikované znalosti, dovednosti a kompetentce pro svoje uplatnění

 • k samostatnému výkonu profese v oblastech automatizace procesů, vývoje, tvorby a provozu IS/ICT, řešení inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a řídicí techniky,
 • v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT,
 • k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací podle platných právních a normativních předpisů,
 • k navrhování, tvorbě a správě systémů a dále strukturovaných subsystémů řízení biologických a technických procesů včetně modelování těchto procesů,
 • k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru v terciárním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevýjimaje.

Dovednosti: samostatně aplikovat teoretická východiska, nástroje, vývojové metodologie a vytvářet postupy projektů komplexních SW aplikací a aplikací IS/ICT, rozhodovat o nasazení, využití a správě automatizačních, informačních, komunikačních a řídicích technologií, pracovat na vedoucích postech týmů.

Znalosti: správy, nasazení, rozvoje a tvorby velkých programových aplikací a aplikací informačních systémů a automatizačních, komunikačních a řídicích technologií, metodických zásad analýzy a návrhu těchto systémů a aplikací technologií v návaznosti na znalosti platných legislativních a normativních předpisů dotčené oblasti.

Kompetence: k činnosti interdisciplinárního experta se znalostí problematiky managementu, automatizačních, informačních, komunikačních a řídicích technologií, k převzetí odpovědnosti za řešení profesionálního rozvoje sebe i vedeného týmu v kontextu získaných znalostí a dovedností.

    Detail oboru   
 Zpět na přehled