Organizace studia

 

Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový průběh i obsah svého studia. V používaném, kreditním systému studia získává student možnost určovat si sám, jakého stupně univerzitního vzdělání chce dosáhnout a v jakém časovém horizontu hodlá jednotlivé kroky realizovat.

V souladu se světovými trendy a mezinárodními dohodami v oblasti univerzitního vzdělávání poskytuje Provozně ekonomická fakulta MENDELU zájemcům o studium bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy a obory, jejichž seznam nabízí následující tabulky:

České studijní programy a obory

  Studijní program   

  Studijní obor   Typ studia   
      Bc.   Ing.   Ph.D.
  EM – 62 08       Management cestovního ruchu (MCR)    
 Manažersko ekonomický (ME)  
 Ekonomika zemědělství a potravinářství (EZP)    
 Řízení a ekonomika podniku (ŘEP)    
 Management obchodní činnosti (MO)    
 Sociálně-ekonomický (SE)    
 Řízení a ekonomika obchodu (ŘEO)    
  SII – 62 09  Ekonomická informatika (EI)
  II – B 39 02  Automatizace řízení a informatika (ARI)  
  HPS – 62 02     Účetnictví a daně (UAD)    
 Finance (F)  
 Veřejná správa (VS)  
 Finance a investiční management (FIM)    

Anglické studijní programy

 Studijní program
Typ studia
  Bc. Ing. Ph.D.
 Business Economics and Management (ME-AJ)  
 System Engineering and Informatics  
 Economic policy and administration      

Bakalářské studium

Bakalařské studium je nejnižším typem vysokoškolského vzdělání se standardní dobou studia šest semestrů. V absolventi studia - bakaláři - jsou připraveni na praktické působení ve firmách anebo na pokračování v  navazujícícm magisterském studiu.

(další informace)

Navazující magisterské studium

Trvá standardně čtyři semestry, navazuje na bakalářské studium a dotváří ucelený teoreticko-praktický univerzitní profil absolventa – inženýra v příslušném vědním oboru.

(další informace)

Doktorské studium

Trvá tři roky a jeho úkolem je připravit nejschopnější studenty magisterských studijních programů k uplatnění na univerzitách, popř. v jiných badatelsky orientovaných institucích.

(další informace)

 

Je samozřejmostí danou Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, že absolvent bakalářského typu studia (tedy i posledních dvou uváděných oborů) s titulem "bakalář" se může dále hlásit k přijímacímu řízení ke studiu v navazujících magisterských programech jak na naši fakultu, tak i na jinou fakultu či univerzitu.

Kombinovaná forma studia

Základní formou studia u všech uvedených oborů je prezenční forma, někdy nazývaná také denní studium. Většinu oborů studijního programu "Ekonomika a management" lze rovněž studovat formou kombinovanou (prezenční s distanční). Složení předmětů pro kombinovanou formu studia je shodné se skladbou předmětů pro formu prezenční. Výuka probíhá zpravidla jednou za dva týdny v pátek a v sobotu.

FOTOGALERIE z akcí na PEF