Veřejná správa

 

  • Specializace na veřejný sektor
  • Praktické zaměření studia
  • Prezenční i kombinovaná forma studia
  • Zapojení špičkových firem do výuky
  • Znalosti podnikatelů a poradenských firem ve vztahu k veřejnému sektoru

 

Studium oboru veřejná správa vede k výchově vysoce kvalifikovaných odborníků schopných účinně se podílet na činnostech a řízení veřejného sektoru, včetně orientace v moderních trendech (e-government, elektronická tržiště, datové schránky, základní registry, KIVS, eGON, elektronický podpis). Studenti mají příležitost nalézt uplatnění v celém segmentu veřejné správy, který vykonává desetitisíce vykonavatelů a u podnikatelů, kteří spolupracují s veřejnou správou.

Absolvent oboru získá znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkcí na úrovni středního a vrcholového managementu ve státní správě, samosprávě a institucích poskytujících služby (konzultační, poradenské, finanční) pro municipální sektor, případně neziskových organizací s důrazem na samostatné zajištění agendy vztahů se zahraničními partnery a rovněž příslušné jazykové vybavení.


Jedinečná stránka oboru

Jedinečnost oboru je dána specifiky veřejné správy, pro niž jsou v rámci tohoto oboru vychováváni absolventi. Absolventi získají na rozdíl od jiných oborů dovednosti v oblastech veřejné správy: vnitřní správy (matriky, evidence, informační systémy veřejné správy), správy na úseku stavebního řízení a územního plánování, vod, živností, kultury, školství a majetku. 

Absolventi získají znalosti nezbytné pro práci u podnikatelů a poradenských firem, které jsou nezbytné pro spolupráci s veřejným sektorem.

 

 

Významné společnosti zapojené do výuky v oboru:

 

Brno

           

Profil absolventa

Studium připravuje absolventa pro výkon řídících, metodických a odborných funkcí ve státní správě, samosprávě a institucích poskytujících služby (konzultační, poradenské, finanční) pro municipální sektor s důrazem na finanční stránku řízení a rozhodování s ohledem na měnící se nastavení hospodářské politiky.

Absolventi mají osvojením vědomostí a dovedností vytvořeny předpoklady pro plnění úkolu ve funkcích na obecních úřadech a magistrátech, na krajských úřadech, ministerstvech a dalších ústředních orgánech státní správy, v neziskových organizacích zabývajících se problematikou regionálního rozvoje (rozvoje občanské společnosti) nebo jako samostatní poradci a konzultanti.

V neposlední řadě najdou uplatnění v institucích, zařízeních a na pracovištích Evropské unie jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Jsou schopni kvalifikovaně a komplexně zpracovat koncepce a strategie a zajistit jejich úspěšnou realizaci. Při zvládnutí manažerských znalostí a dovedností a posílení individuálních dispozic pro manažerské rozhodování mohou zastávat manažerské pozice na všech úrovních řízení státní správy a samosprávy i v privátním sektoru vstupujícího do interakce se všemi subjekty veřejné správy (banky, pojišťovny, finanční a komoditní burzy, konzultační firmy apod.).

Vyjádření partnerských společností

Jde o výčet několika subjektů, u nichž nalezli pracovní uplatnění absolventi Provozně ekonomické fakulty v oblasti veřejné správy, a kteří rovněž nabízejí příležitostně spolupráci s naší fakultou. Jde o subjekty vypsané v předchozím odstavci.

V současné době je například poptávka po zpracování analýzy poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím od Státní zemědělské a potravinářské inspekce a v rámci tohoto zaměření byly vypsány 2 bakalářské práce. Řeší se formou bakalářské práce projekt se Statutárním městem Brnem v oblasti PPP projektů.

Znalosti a dovednosti

Studenti budou mít znalosti podstaty ekonomických procesů a jejich vlivu na společnost a sami budou schopni se orientovat v oblasti řízení a ekonomiky veřejné správy a neziskových organizací za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů.

Kompetence

Absolventi budou kompetentní k samostatnému zajišťování základních činností výkonu veřejné správy a neziskových organizací.

    Plán studia   
 Zpět na přehled