Volby AS PEF MENDELU

 

V úterý 14. 2. 2017 a ve středu 15. 2. 2017 vždy od 10:30 do 13:30 hod. se na PEF MENDELU uskuteční návrhové kolo doplňovacích voleb do studentské komory do Akademického senátu PEF.

 Návrhové kolo voleb proběhne ve studovně v přízemí budovy Q ( místnost s oranžovými křesly).Hlasovací lístky obdržíte přímo na místě proti podpisu do prezenční listiny a prokázáním se průkazem totožnosti – ISIC/ITIC, příp. občanským průkazem, cestovním pasem apod.

 Na hlasovací lístek lze navrhnout až 4 jména studentů za okrsek studentů. Volební seznamy budou k dispozici v místě voleb. Doporučujeme u studentů, kde je možná záměna osob se stejným jménem, uvádět i ID navrhovaných kandidátů.

Harmonogram doplňovacích voleb do studentské komory AS PEF

 

Časový harmonogram:

6. února 2017     zveřejnění seznamů voličů

9. února 2017     rozhodný den (uzavření seznamů voličů)

14. února 2017     10:30-13:00 (úterý) návrhové kolo

15. února 2017     10:30-13:00 (středa) návrhové kolo

21. února 2017     10:30-13:00 (úterý)  volební kolo

22. února 2017     10:30-13:00 (středa) volební kolo

7. března 2017    10:30-13:00 (úterý)  volební kolo

8. března 2017    10:30-13:00 (středa) volební kolo

 

Upřesnění organizace voleb :

 1. Doplňovací volby do  studentské komory AS PEF vypisuje z pověření AS PEF ustanovená volební komise.
 2. Děkan PEF zajistí zveřejnění aktuálního seznamu studentů.
 3. Písemné podněty na opravy a změny údajů v seznamu studentů – voličů je nutné předložit děkanovi  bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu uzavření seznamů voličů ( 9.2.2017). Po uzavření seznamů voličů a jejich verifikaci seznamy převezme volební komise. Tyto seznamy voličů se použijí pro celé volby.
 4.  Voliči se budou v průběhu voleb prokazovat ISIC kartou, popř. jiným průkazem s fotografií pokud nebudou členům volební komise osobně známi.
 5.  Konání návrhové kola a  volebního kola vyhlásí volební komise alespoň 5 dnů před termínem jejich konání. Při vyhlášení bude upřesněn termín a místo konání příslušného kola.
 6. Na listinu kandidátů budou zařazeni pouze členové studentské komory po jejich souhlasu provedeném písemnou formou a to v dvojnásobném počtu kandidátů než je počet volitelných míst.
 7. Účast u všech kol je nezastupitelná.
 8. Návrhové a volební lístky bude možné vyzvednout v místě konání voleb. 

  Hlasovací lístek obdrží v místě konání voleb oproti podpisu do prezenční listiny.
  Hlasování je tajné, každý volič musí provést úpravu volebního lístku odděleně a sám.

 9. Na návrhových lístcích je doporučeno uvádět i ID pro jednoznačnou identifikaci osoby, v případě nejednoznačnosti nebude návrhový hlas udělen žádné v úvahu přicházejících osob. Volební lístky budou obsahovat instrukce o způsobu vyznačení volby. V případě žádosti voliče lze vydat náhradní lístek. Těsně před vhozením lístku do urny bude lístek označen úředním razítkem, volební lístky bez tohoto označení budou považovány za neplatné.
 10. Návrhové a volební lístky budou vhazovány do řádně označené a zapečetěné volební urny. Volební urna bude pod neustálým dohledem  volební komise, popř. přizvaných osob.
 11. Připomínky a námitky k průběhu konání a výsledkům  voleb musí být uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od jejich skončení.
 12. O případných námitkách musí být rozhodnuto nejpozději do 3 pracovních dnů, celkovévýsledky voleb zveřejní předseda AS PEF.
 13. V průběhu  všech dnů konání voleb do AS není dovoleno ve volební místnosti a v její těsné blízkosti provádět jakoukoliv propagaci kteréhokoli kandidáta.
 14. Všichni členové akademické obce jsou povinni se zdržet jakéhokoliv neetického jednání vztahujícího k vyhlášení, průběhu a výsledku voleb.

 

 

 

 

 

 

                                                                    JUDr.Andrea Hrdličková, Ph.D.

                                                   Předseda volební komise pro doplňovací volby

                                                        do studentské komory AS PEF MENDELU