Koronavirus: Mimořádná opatření pro PEF MENDELU (aktualizováno 5. 5. 2020) / Coronavirus: emergency measures for FBE MENDELU

2. 3. 2020 -

Mimořádná opatření děkana PEF MENDELU v souvislosti se šířením koronaviru v ČR.
On this page you can find updated information in English


Kontakt na Studijní oddělení PEF MENDELU.

Úřední hodiny jsou do odvolání zrušeny - v případě potřeby kontaktujte, prosím, příslušnou studijní referentku (dle odkazu výše) prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za pochopení.

Na fakultní zahraniční oddělení se v případě potřeby můžete rovněž obracet e-mailem foreign@pef.mendelu.cz. Kontakty porobněji zde.
Contact to the Study Department of FBE MENDELU.

Office hours have been cancelled during the actual government measures validity - in case of need, please, contact your study officer (on the link above) via e-mail. Thank you for understanding.

In case of need you can also contact the foreign department of the faculty by e-mail foreign@pef.mendelu.cz. Further contact details can be found here.

Aktualizováno (05. 5. 2020 14:30)

Potřebujete-li vystavit potvrzení pro přeshraniční studenty nebo potvrzení o konání zkoušky pro překročení státní hranice, podejte e-žádost na studijní oddělení o jeho vystavení.
Updated (05/05/2020)

If you need to issue a confirmation for cross-border students or a confirmation of taking an examination for crossing the state border, submit an e-application to the study department for its issuance.

Otázky ohledně studia na PEF MENDELU

Máte v hlavě spoustu otazníků souvisejících s Vaším studiem, které aktuálně komplikuje stávající situace?

Projděte si dokumenty reagující na nejčastější otázky, které pečlivě posbírali Studenti v senátu PEF a studijní poradkyně PEFky, a nechali na ně odpovědět proděkana Martina Machaye.

Věříme, že najdete odpovědi, které (případně) hledáte.
(Odpovědi se mohou v čase měnit na základě rozhodnutí Vlády ČR.)

Aktuální informace najdete také na stránkách univerzity věnovaných vývoji situace.

Nejsi na to sá.M
Questions regarding the studies at FBE MENDELU

Do you have a bunch of questions related to your studies, which is now complicated by the recent situation? Do you need updated information on university recommendations related to recent developments of the situation?

Take a look at documents reacting to the most frequent questions carefully collected by students in the Academic senate and your buddies, and asked for an answer of the vice-dean, Martin Machay.

We believe you will find answers you are looking for.
(Answers can change based on the decisions of the Czech goverment.)

Updated information can also be found at the updated university page on COVID-19 situation development.

FBE will not leave you alone.

Aktualizováno (29. 4. 2020 15:30)

Na základě aktuálního vývoje v ČR došlo dne 29. 4. 2020 k aktualizaci Oznámení děkana PEF (o pohotovostních opatřeních v souvislosti s preventivním opatřením).

Doporučujeme vám uvedený dokument pečlivě nastudovat.

Užitečné informace pro studenty i zaměstnance obsahuje také stránka univerzity věnovaná aktuálnímu vývoji situace.
Updated (04/24/2020)

Based on current developments in the Czech Republic, on 29 April 2020, the Announcement of Dean of the FBE (of emergency measures in connection with the preventive measure) was updated.

We recommend you to read the document carefully.

Useful information for students and employees is also included at the university page on COVID-19 situation development.

Aktualizováno (29. 4. 2020 14:30)

Upozorňujeme, že v důsledku odloženého odesílání Matriky studentů může dojít k mírnému zpoždění ve výplatě některých stipendií.


Aktualizováno (21. 4. 2020 19:00)

Prodej skript pro studenty, nově i online.

Více informací zde.


Aktualizováno (19. 4. 2020 20:00)

Milé studentky a milí studenti,

od pondělí 20. 4. 2020 je umožněn studentům, kteří budou brzy dokončovat svoje studium, vstup do prostorů školy. Tito studenti tak mohou navštívit univerzitní kampus i budovu Q, ale pouze po předchozí domluvě s osobou, se kterou se v těchto prostorách setkají. Prosím, respektujte to, že stále není dovoleno se v kampusu i v budově Q zdržovat déle, než je nezbytně nutné (tedy např. setkávat se ve skupinkách v atriu; učit se na chodbách; pobývat ve studovně atp.).

Před příchodem do areálu kampusu vyplňte toto čestné prohlášení a vložte jej do schránky u hlavního vchodu do areálu kampusu - schránka je zřetelně označena. Při vstupu do budovy Q si, prosím, desinfikujte ruce - desinfekční pultík je připraven u vchodu u vrátnice - a dodržujte další platná opatření.

S přáním úspěšného studia,

Vaše PEF

Updated (04/19/2020)

Deat students,

from Monday, April 20, 2020, students who will be completing their studies will be allowed to enter the school premises. These students can visit the university campus and the Q building, but only by prior arrangement with the person they will meet in these premises. Please note that it is still not allowed to stay on campus or in building Q longer than necessary (e.g. meeting in groups in the atrium; learning in the university corridors; staying in the study, etc.).

Before arriving at the campus, complete this Declaration of honour and place it in the box at the main entrance to the campus - the box is visibly marked. When entering building Q, please disinfect your hands - the disinfection is ready at the entrance to the gatehouse - and follow other applicable measures.

Wishing you a successful study

Your FBE

Aktualizováno (27. 03. 2020 16:00)

Jak postupovat v případě, že potřebujete využít služeb Knihovny MENDELU v době koronavirových opatření? Čtěte zde.
Updated (03/27/2020)

If you need services of the MENDELU library in the period of the crisis, you can use online library services – electronic resources and catalogue. For further questions, please contact the library via e-mail knihovna@mendelu.cz.

Informace o omezení přístupu do kampusu univerzity

Od pondělí 23. 3. 2020 je jediným přístupem do areálu kampusu univerzity (tedy i do budovy Q) pouze hlavní vstup mezi budovami A a B z ulice Zemědělská.
Restricted access to the Mendel university campus

Since Monday, March 23, 2020, the only access to the Mendel university campus (including the Q building) is the main entrance between buildings A and B from Zemědělská street.
Zpět