Závěrečná konference projektu OP VVV Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců.

23. 6. 2022 -

Na PEF MENDELU se uskutečnila závěrečná konference projektu Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002333), který byl financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem projektu bylo vytvořit a akreditovat nové výzkumné doktorské studijní programy založené na multidisciplinaritě tj. provázání více oblastí vzdělávání. Projekt vznikl na dohodě dvou fakult, a to Provozně ekonomické fakulty a Zahradnické fakulty, propojit oblasti vzdělávání Informatika, Kybernetika, Ekonomika a management, Zemědělství, Zahradnictví, Architektura a urbanismus v nově vytvářených a modernizovaných studijních programech. Projekt je řešen v období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2022.

Závěrečná konference si kladla za cíl seznámit účastníky s výsledky projektu, se zhodnocením celého průběhu řešení a s návrhy na další rozvoj výzkumně zaměřených doktorských programů na Mendelově univerzitě v Brně.

V úvodním vystoupení garant projektu prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vysvětlil důvody vzniku projektu a shrnul jeho výsledky. S podporou projektu bylo akreditováno 5 výzkumně zaměřených doktorských programů a to Automatizace řízení a informatika, Ekonomika a management, Krajinářská architektura – Ph.D., Zahradnictví – Ph.D. a European Horticulture.

Projektová manažerka Ing. Veronika Kočiš Krůtilová, Ph.D. ve svém vystoupení podrobně popsala jednotlivé aktivity projektu a zdůraznila, že veškeré monitorovací ukazatele projektu byly splněny.

Následovaly vystoupení garantů nově akreditovaných výzkumně zaměřených projektů. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. garantka studijního programu Ekonomika a management se zaměřila na objasnění nového profilu absolventa, který získá kompetence k systémovému řešení problémů v oblastech ekonomiky podniku, ekonomiky odvětví, specifik zemědělského a potravinářského sektoru, managementu a marketingu a to za využití znalostí z ekonomické teorie, kvantitativních metod a podnikatelského prostředí. Garant studijního programu Automatizace řízení a informatika prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. zdůraznil propojení oblastí vzdělávání Informatika, Kybernetika a Zemědělství, které je hlavní předností profilu absolventa. Výsledky studijního programu Zahradnictví – Ph.D. přednesl garant programu prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. a zdůraznil profil absolventa zaměřený na genotypy, šlechtění, produkční systémy zahradnických kultur a zpracovatelské technologie v zahradnictví. Studijní program Krajinářská architektura – Ph.D. prezentoval doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., který zaujal způsobem využití projektu pro krajinnou interpretaci a prostorové modelování oblasti kolem města Znojmo na břehu řeky Dyje v lokalitě „Léry“. Doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. představil studijní program European Horticulture, který byl akreditován jako double degree ve spolupráci s partnerskou univerzitou University of Agriculture v Krakově v Polsku.

Součástí projektu byla podpora nejnadanějších doktorandů formou realizace jednosemestrální zahraniční stáže. Dvě vybrané stáže studentů představili studenti Ing. Kateřina Štůsková a Ing. Patrik Vaněk.

V rámci projektu vzniklo 26 případových studií, které slouží studentům doktorského studia při dalším směrování jejich vědecké práce. Na konferenci byla prezentována za každý studijní program jedna případová studie. Případovou studii v oblasti Metodologie vědy představil doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. a zdůraznil rizika spojená s vědecko-výzkumnou činností doktorských studentů. Ukázku zaměření disertační práce na oblast Robotiky představil Ing. Vít Ondroušek, Ph.D. Velmi zajímavý směr disertačních prací v oblasti Molekulární genetiky prezentoval doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. Zaměření disertačních prací na krajinné interpretace a prostorové modelování představil Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. Případovou studii zaměřenou na Instrumentální analýzu představil prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

V závěru konference garant projektu prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. nastínil možnosti dalšího rozvoje podpory výzkumně zaměřeným doktorským programům z nově otevíraného operačního programu Jan Amos Komenský.

Zpět