Bakalářská práce

 

Jeden semestr předcházející semestru s plánovaným termínem obhajoby bakalářské práce si student zapisuje předmět Bakalářský seminář, resp. Bakalářský seminář IS/ICT a provede závaznou volbu tématu práce. Student při využití konzultací s uvažovaným vedoucím práce vypracuje Záměr bakalářské práce, na základě kterého vyhotoví uvažovaný vedoucí práce prostřednictvím UIS Zadání bakalářské práce. Oba tyto dokumenty je nutno odevzdat podle instrukcí uvedených v podmínkách ukončení předmětu Bakalářský seminář, resp. Bakalářský seminář IS/ICT platných pro daný semestr.

Bakalářský seminář

Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.

Získání zápočtu z Bakalářského semináře:

Vedoucí závěrečné práce uděluje zápočet ukončující předmět Bakalářský, seminář při splnění následujících podmínek:

  • získání dílčího zápočtu z předmětu (tzv. malý zápočet);
  • schválení zadání závěrečné práce děkanem;
  • splnění dalších povinností, byly-li stanoveny vedoucím závěrečné práce.

Záměr 

Cílem záměru práce, je zrychlení komunikace při vyhledácání vedoucího a zajištění, že vámí tvořená práce bude splňovat náležitosti odpovídající studovatnému oboru.

Tvorba záměru časově odpovídá době výběru vedoucího a samotného tématu práce.  Samotný proces výběru tématu nemusí pokaždé probíhat stejně. Nejčasteji se objevují způsoby:

  • výběr ze seznamu témat zveřejněných ústavem,
  • určení tématu na základě dlouhodobější spolupráce s vedoucím,
  • vlastní téma, se kterým student přichází

V okamžiku, kdy budete hledat vedoucího je dobré mít, již záměr vytvořen. Výrazně to urychluje a zjednodušuje komunikaci.  Finální podobu záměru, která se odevzdává ke schválení, potom vytvoříte na základe konzultace s vedoucími.

K vypracování záměru bakalářské práce je možné využít dokument - (v češtině ve formátu DOCX) a (v angličtině ve formátu DOC).

Zadání 

Na základě záměru práce vám vedoucí v UIS vytvoří zadání, které společně se záměrem odevzdává oborové radě ke schválení. Je nutné hlídat termíny! I když je odevzdání zadání se záměrem součástí hodnocení v předmětu bakalářský seminář, tak samotný proces je rozložen do celého semestru. To je z důvodu, aby případné nedostatky v záměrech a zadáních mohly být odstraněny a odevzdány znovu ke schválení.

Tvorba

V průběhu zpracování závěrečné práce student pravidelně konzultuje svůj postup s vedoucím práce. Vyžaduje-li to řešená problematika, může být studentovi ustanoven odborný konzultant, který musí předem poskytnout písemný souhlas. Vedoucí práce dbá na dodržení postupu práce a harmonogramu uvedeného v záměru závěrečné práce.

Odevzdání 

V termínu stanoveném harmonogramem akademického roku odevzdá student dva tištěné nerozebíratelně svázané exempláře závěrečné práce na děkanát PEF ve zveřejněných úředních hodinách. Současně vloží elektronickou verzi závěrečné práce do UIS a provede další operace podle směrnice rektora č. 5/2013 Zveřejňování vysokoškolských prací. Na základě splnění všech povinností souvisejících s odevzdáním závěrečné práce je studentovi vedoucím práce udělen zápočet z předmětu Bakalářská, resp. Diplomová práce.

 

Posudky

Posudky bakalářské práce vedoucí a oponent vyplňují v UIS.