Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz

Bakalářské studium s počátkem od září 2020

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 28. dubna 2020 (přihláška ke studiu)
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS) a na program Administrace IS/ICT přijímací zkouška z okruhu Informatika (vzorový přijímací test Informatika pro Administraci IS/ICT)
 • Termín přijímací zkoušky: do 26. června 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 26. června 2020
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 1. července 2020). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu
 • Zápisy do studia: do 31. července 2020

Upozornění: přijímací řízení do nově akreditovaných ekonomických bakalářských programů budou vyhlašována průběžně po případném udělení akreditace

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management se třemi studijními specializacemi (Management a marketing, Ekonomická a finanční analýza a Lidské zdroje) je vybavit studenty znalostmi, dovednostmi a schopnostmi potřebnými pro navazující magisterské studium, ale také vybavit je předpoklady pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce pro a pro individuální i týmovou práci v oblasti ekonomiky a managementu organizací. Díky získaným teoretickým znalostem a odborným dovednostem jsou absolventi připraveni využít principy kritického myšlení k vyhodnocení ekonomických dat a souvisejících fakt pro potřeby zpracování relevantních podkladů pro kompetentní rozhodnutí v oblasti organizace a řízení ekonomických procesů subjektů soukromé i veřejné sféry.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi studijního programu jsou schopni identifikovat, třídit, analyzovat a interpretovat ekonomická data s využitím matematicko-statistických metod, informačních technologií a nástrojů softwarové podpory. V rámci společného profilujícího základu studenti získají vstupní znalosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, informatiky, účetnictví, práva a také znalosti v oblasti evropského a světového dění z ekonomického a geopolitického hlediska. Absolventi studijního programu jsou připraveni pokračovat dále ve studiu navazujícího magisterského studia, a také/nebo se uplatnit při vykonávání typických pracovních pozic v oblasti podnikového managementu, managementu institucí veřejné správy, či poradenství.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. V rámci přihlášky uchazeč volí i specializaci. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu do 26. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 26. června 2020, pokud:

 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Ekonomika a management,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).

Žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku na bakalářské studium ke stažení zde.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Ekonomika a management musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 104 kreditů. Absolvováním specializace, kterou si student vybírá ve třetím semestru, získá 50 kreditů. Ve čtvrtém semestru si student volí zaměření o 18 kreditech, které je koncipováno jako prohlubující nebo rozšiřující. Zbývajících 8 kreditů do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky. Více o studijním plánu

Specializace

Studijní program má tři specializace, které volí student ve třetím semestru:

Zaměření

Studijní program obsahuje zaměření, která volí student z aktuální nabídky ve čtvrtém semestru. Nabídka je proměnlivá tak, aby odpovídala aktuálním potřebám trhu práce a požadavkům na interdisciplinaritu. Zaměření, ze kterých bude moci student volit jsou například:

 • Marketing
 • ECDL advanced
 • Finanční management podniku a další

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Management obchodu a služeb se dvěma studijními specializacemi (Management obchodní činnosti a Management cestovního ruchu) je připravit absolventa na efektivní zajištění provozu menších podniků. Absolvent je schopen kvalifikovaně sledovat vývoj okolí podniku, navrhovat řešení standardních situací a tyto návrhy zavádět, a to samostatně v menších firmách nebo na nižším stupni managementu velkých firem. Profesně zaměřený program při dostatečném základním rozsahu teoretické složky poskytne zároveň dostatek prostoru pro budování praktických dovedností – zejména v závěrečných seminářích při řešení případových studií za účasti zástupců praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent bakalářského studijního programu Management obchodu a služeb je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech podniků a dalších ekonomických subjektů. Absolventi specializace Management obchodní činnosti jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivní činnost organizací zejména v oblasti obchodu, logistiky, marketingu, financování podniku apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a schopnosti sledovat vývoj podnikatelského prostředí, predikovat možné scénáře vývoje a promítat je do obchodních strategií. Absolvent specializace Management cestovního ruchu nalézá uplatnění na pozicích ekonoma a/nebo manažera nižší či střední linie v organizacích působících v oblasti cestovního ruchu, je vhodným kandidátem na asistenta vrcholového managementu mezinárodních hotelových a gastronomických řetězců, vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu. Absolventi se dále uplatňují ve veřejné sféře na regionální i celorepublikové úrovni na pozicích odborných pracovníků zabývajících se regionálním rozvojem a cestovním ruchem se schopností tvořit koncepční strategické dokumenty.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. V rámci přihlášky uchazeč volí i specializaci. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu do 26. června. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 26. června 2020, pokud:

 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Management obchodu a služeb,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).

Žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku na bakalářské studium ke stažení zde.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Management obchodu a služeb musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 110 kreditů. Absolvováním specializace získá student 70 kreditů. Není třeba odstudovat jakýkoliv volitelný předmět. Více o studijním plánu.

Specializace

Studijní program má dvě specializace, které volí uchazeč již v přihlášce ke studiu:

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Finance je připravit absolventy pro samostatnou i týmovou práci při výkonu svého povolání v podnikatelských subjektech či finančních institucích. Absolvent programu Finance je schopen získávat, zpracovávat, kriticky vyhodnocovat a správně interpretovat informace a data z oblasti ekonomiky, finančního trhu a podnikových financí, účetnictví a daní. Absolvováním profilujícího základu studijního programu je student schopen použít nástroje ekonomické analýzy a pracovat s informacemi a ekonomickými daty v odpovídajícím kontextu problémové situace vyžadující kompetentní rozhodnutí v oblasti financí. Absolvent je schopen řešit finanční vztahy s bankami a dalšími finančními institucemi. Je vybaven rovněž znalostmi týkajícími se fungování finančních trhů, jejich institucí a instrumentů a možnostmi jejich využití v praxi, znalostmi metod účetního zachycení hospodářských transakcí a možnostmi jejich efektivního využívání, znalostmi týkajícími se financování podniků, znalostmi daňových zásad, výpočtu daňových povinností a fungování správy daní.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent programu je primárně připravován na pokračování v navazujícím magisterském studiu. Je schopen odborně zajistit veškeré finanční vztahy podniku vůči bankám a dalším finančním institucím, včetně účetní a daňové problematiky. Je schopen vést účetní agendu nebo tuto činnost koordinovat či řídit, analyzovat a využívat účetní data ve výrobních firmách či podnicích poskytující služby nebo v daňových a účetních kancelářích. Dokáže využívat své znalosti z oblasti přímého a nepřímého zdanění a fungování správy daní, bankovních produktů a služeb, úvěrového procesu, finančního plánovaní a zajištění pojistné ochrany.

 • znalosti: fungování finančních trhů a jejich segmentů a institucí, znalost finančních operací podniku včetně daňových dopadů, jejich zachycování a vykazování při znalosti současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín;
 • dovednosti: samostatná orientace na finančních trzích a v oblasti podnikových financí, příprava a zpracování účetní evidence a daňových přiznání, jejich využití pro rozhodování, schopnost používat potřebné softwarové vybavení;
 • kompetence: samostatné řízení finančních operací a procesů v malých a středních podnicích, řádné evidenci finančních transakcí, interpretace dopadů rozhodnutí na konkrétní subjekt.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: účetní metodik, samostatný pracovník finanční a daňové správy, samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví, asistent riskmanažera v pojišťovnictví, pojistný matematik asistent apod.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínky přijímacího řízení pro program Finance budou vyhlášeny po případném udělení akreditace.

Stav podaných žádostí o akreditaci zde.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Finance musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 148 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 15 kreditů. Zbývajících 17 kreditů do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat odborníky pro oblast finančních trhů a investičního zprostředkování, pro oblasti účetnictví, daní, auditingu a obdobných finančních služeb. Tito odborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh práce požaduje posílení praktických dovedností k okamžitému výkonu profese nejlépe podpořené uznávanou certifikací v dané oblasti. Profesně zaměřený studijní program Finanční služby umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace a napomůže tak zaměstnanosti absolventů bakalářského studia.

 • znalosti: znalost podstaty fungování finančního trhu a evidence finančních operací ekonomických subjektů včetně daňových aspektů;
 • dovednosti: vyhodnocovat a navrhovat řešení finančních transakcí a vztahů, vytvářet a realizovat plány zajištění finančních operací pro spotřebitele i korporátní sféru;
 • kompetence: k samostatným rozhodnutím o optimálních strategiích správy portfolia a financování v menších objemech, řádné evidenci finančních transakcí, k poradenství a zprostředkování na finančních trzích.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu nalezne své uplatnění zejména v bankovnictví, pojišťovnictví, finančním poradenství, investičním zprostředkování, v oblasti účetnictví, daní, auditingu apod. Jedná se tedy o oblasti, které stále více podléhají snaze regulátorů (ČNB, MF ČR a samoregulujících se profesních sdružení) o zpřísňování podmínek výkonu činnosti a zvyšování požadavků na odbornou způsobilost pracovníků. Současně budou absolventi připraveni ke zvládnutí zkoušek souvisejících s výkonem regulované profese.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: účetní metodik, samostatný pracovník finanční a daňové správy, samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví, asistent riskmanažera v pojišťovnictví, pojistný matematik asistent apod.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínky přijímacího řízení pro program Finanční služby budou vyhlášeny po případném udělení akreditace.

Stav podaných žádostí o akreditaci zde.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Finanční služby musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů programu získá student 179 kreditů. Studentovi tak zůstává jeden kredit na volitelný předmět - zejména sport nebo odborný kroužek.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat certifikované odborníky pro oblast operačních systémů, počítačových sítí, databází a správy informačních systémů. Tito oborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh požaduje posílení praktických dovedností. Profesně zaměřený studijní program Administrace IS/ICT tak umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace. Program je postaven na propojení s podnikovou praxí a využití potenciálu odborníků z praxe v rámci výukového procesu. Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech:

 • obecné teoretické znalosti z informatiky,
 • technické prostředky,
 • operační systémy,
 • počítačové sítě,
 • databáze a
 • správa informačních systémů.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi programu Administrace IS/ICT získají dostatečně hluboké znalosti a specifické dovednosti k tomu, aby bezprostředně po skončení studia mohli nastoupit na pracovní pozice související s administrací IS/ICT. Během studia získají znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace, počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a získají kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat, návrhu a realizaci informačních systémů a sítí malého a středního rozsahu.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Informatika pro Administraci IS/ICT). Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu do 26. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Administrace IS/ICT,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku na bakalářské studium ke stažení zde.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Administrace IS/ICT musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 141 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 39 kreditů. Není třeba odstudovat jakýkoliv volitelný předmět. Více o studijním plánu.

Specializace

Studijní program Administrace IS/ICT specializace neobsahuje.

Cíle studia ve studijním programu

Studijní obor Ekonomická informatika je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti informačních systémů a informačních technologií. Poskytuje nezbytné základní znalosti a praktické dovednosti ve stěžejních oblastech informatiky, ekonomiky a řízení podniku. Informatické okruhy jsou směřovány především do problematiky algoritmizace a programování, vývoje webových a mobilních aplikací, operačních systémů, počítačových sítí, databázových systémů a podnikových informačních systémů. V rámci ekonomického a manažerského zaměření nabízí studijní obor vzdělání v oblasti ekonomie, managementu, marketingu či účetnictví. Absolventi se tak stanou mezioborově vybavenými odborníky, kteří jsou schopni brát v úvahu nejen aktuální trendy v oblasti informačních technologií, ale také potřeby a trendy z podnikové praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru se uplatňují nejen jako zaměstnanci, ale i jako podnikatelé ve svém oboru. V praxi pak vykonávají především funkce specialistů pro vývoj softwarových systémů, provoz a správu pokročilých aplikací, technologií a infrastruktury, analytiků, projektantů a konzultantů informačních systémů.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test studijních předpokladů. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu do 26. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Systémové inženýrství a informatika,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku na bakalářské studium ke stažení zde.

Struktura studijního plánu

Student oboru Ekonomická informatika musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů oboru získá student 158 kreditů. Dále si student musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky. Studijní plán je doprovázen i skupinou doporučených volitelných předmětů. Více o studijním plánu.

Student ve třetím semestru studia volí z těchto specializací:

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informatiky, algoritmizace, databázových systémů, implementace počítačových sítí a operačních systémů a automatizace procesů nezbytných k samostatnému výkonu profese. Absolvent získává znalosti také v oblasti aplikované informatiky, řízení procesů, umělé inteligence, technického a programového řešení aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a regulační techniky. Orientace v příbuzných oborech zaměřených na zemědělství či odpadové hospodářství mu umožňuje chápat implementaci informačních technologií v širších souvislostech a zároveň rozšiřuje možnosti jeho zaměstnání či dalšího studia. Po absolvování předepsaného studijního plánu je absolvent připraven k uplatnění v praxi či k pokračování dalším studiem v navazujícím stupni studia či v příbuzných oborech.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent se stává profesním specialistou pro operační a střední úroveň práce s IS/IT v oblasti zejména biologických, technických a environmentálních aplikací, jakož i tvůrčí práci s automatizovanými řídicími systémy procesů. Může najít uplatnění také jako vedoucí programátor, analytik a administrátor IT, manažer malých a středních týmů zaměřených na vývoj IT a automatizovaných systémů řízení.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu do 26. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Inženýrská informatika,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku na bakalářské studium ke stažení zde.

Struktura studijního plánu

Student oboru Automatizace řízení a informatika musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 168 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 12 kreditů. Obor neobsahuje specializaci. Ve studijním plánu není prostor pro volitelné předměty. Více o studijním plánu.

(+K) program/obor/specializace je vyučován i v kombinované formě, (+AJ) v anglickém jazyce, (+S) program obsahuje specializace.


 • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

prihlaska.mendelu.cz