Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS) a na program Administrace IS/ICT přijímací zkouška z okruhu Informatika (vzorový přijímací test Informatika pro Administraci IS/ICT)
 • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. 9. 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku)
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 7. září 2020). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu
 • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Bakalářské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Bakalářský
Program:
B0612P140001 B-AII Administrace IS/ICT
Forma: prezenční
Délka studia:
3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat certifikované odborníky pro oblast operačních systémů, počítačových sítí, databází a správy informačních systémů. Tito odborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh požaduje posílení praktických dovedností. Profesně zaměřený studijní program Administrace IS/ICT tak umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace. Program je postaven na propojení s podnikovou praxí a využití potenciálu odborníků z praxe v rámci výukového procesu. Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech:

 • obecné teoretické znalosti z informatiky,
 • technické prostředky,
 • operační systémy,
 • počítačové sítě,
 • databáze a
 • správa informačních systémů.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi programu Administrace IS/ICT získají dostatečně hluboké znalosti a specifické dovednosti k tomu, aby bezprostředně po skončení studia mohli nastoupit na pracovní pozice související s administrací IS/ICT. Během studia získají znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace, počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a získají kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat, návrhu a realizaci informačních systémů a sítí malého a středního rozsahu.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. září do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Administrace IS/ICT,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Administrace IS/ICT musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 141 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 39 kreditů. Není třeba odstudovat jakýkoliv volitelný předmět.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-ALGS
zkouška
6
Architektura počítačů
zkouška
5
EBC-TZI Teoretické základy informatiky zkouška
6
EBC-UICT zkouška
5
EBC-UMS Užitá matematika a statistika
zkouška
6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-AOS
Architektura operačních systémů
zkouška 6
EBC-DSND
Databázové systémy a návrh databází
zkouška
6
EBC-PPS Protokoly počítačových sítí zkouška 6
EBC-ZOO
Základy objektového návrhu
zkouška
5
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBA-OTII
Odborná terminologie v AJ: IS/ICT zkouška 3
EBC-LINX Operační systém Linux
zkouška
5
EBC-WIN Operační systém Windows
zkouška
5
EBC-PSPS
Přepínání a směrování v počítačových sítích zkouška
6
EBC-SUIS
Správa a údržba IS zkouška 6
EBC-VWA
Vývoj webových aplikací
zkouška
5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-ADS
Administrace databázových systémů
zkouška 5
EBC-VCS
Virtualizace a cloudové služby
zkouška 5
EBC-ZKB Základy kybernetické bezpečnosti zkouška
5
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BSII
Bakalářský seminář IS/ICT
zápočet 3
EBC-BT
Bezpečnostní technologie
zkouška
5
EBC-P112
Odborná praxe 1 zápočet
12
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinných
EBC-BPII
Bakalářská práce IS/ICT
zápočet
8
EBC-KIII Koncepce a inovace v IS/ICT
zápočet
5
EBC-P212
Odborná praxe 2
zápočet
12
EBC-SBZ Státní bakalářská zkouška
státní bakalářská zkouška
0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
Kód Název předmětu Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 39 kr.)
EBA-AJ1
Angličtina 1
zápočet
4
EBA-AJ2
Angličtina 2
zkouška
4
EBA-AJ3
Angličtina 3
zkouška
4
EBC-BSTJ Bezpečnost síťové technologie Juniper zkouška
5
EBC-CIC
Cisco CCNA Collaboration
zkouška
5
EBC-CIW
Cisco CCNA Wireless
zkouška 5
EBC-CIR
Cisco CCNP ROUTES/SWITCH
zkouška
5
EBC-ITIL
ITIL
zkouška
5
EBC-PBTM
Pokročilé bezdrátové technologie MikroTik
zkouška
5
EBC-PSCI
Pokročilé směrování a přepínání v sítích CISCO
zkouška
5
EBC-PRL Programovací jazyk Perl zkouška 5
EBC-PYT
Programovací jazyk Python
zápočet
5
EBC-SSZJ Správa síťových zařízení Juniper
zkouška
5
EBC-SSZM
Správa síťových zařízení MikroTik
zkouška
5
EBC-TWCI
Technologie WAN sítí CISCO
zkouška
5
EXA-UP01
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1 zápočet 999
EXA-UP02
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2
zápočet 999
EXA-UP03 Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3
zápočet
999
EXA-UP04
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4
zápočet 999
EXA-UP05 Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 5
zápočet
999
EBC-VPA Vývoj programových aplikací
zkouška
5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program specializace neobsahuje.

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Administrace IS/ICT je 4. nebo 5. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • Technické a systémové prostředky – garant prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc,
 • Správa informačních systémů – garant doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

 • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

prihlaska.mendelu.cz