Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS) a na program Administrace IS/ICT přijímací zkouška z okruhu Informatika (vzorový přijímací test Informatika pro Administraci IS/ICT)
 • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. 9. 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku)
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 7. září 2020). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu
 • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Bakalářské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Bakalářský
Program: B 99 97 B-FS Finanční služby
Forma:
prezenční
Délka studia:
3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat odborníky pro oblast finančních trhů a investičního zprostředkování, pro oblasti účetnictví, daní, auditingu a obdobných finančních služeb. Tito odborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh práce požaduje posílení praktických dovedností k okamžitému výkonu profese nejlépe podpořené uznávanou certifikací v dané oblasti. Profesně zaměřený studijní program Finanční služby umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace a napomůže tak zaměstnanosti absolventů bakalářského studia.

 • znalosti: znalost podstaty fungování finančního trhu a evidence finančních operací ekonomických subjektů včetně daňových aspektů;
 • dovednosti: vyhodnocovat a navrhovat řešení finančních transakcí a vztahů, vytvářet a realizovat plány zajištění finančních operací pro spotřebitele i korporátní sféru;
 • kompetence: k samostatným rozhodnutím o optimálních strategiích správy portfolia a financování v menších objemech, řádné evidenci finančních transakcí, k poradenství a zprostředkování na finančních trzích.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu nalezne své uplatnění zejména v bankovnictví, pojišťovnictví, finančním poradenství, investičním zprostředkování, v oblasti účetnictví, daní, auditingu apod. Jedná se tedy o oblasti, které stále více podléhají snaze regulátorů (ČNB, MF ČR a samoregulujících se profesních sdružení) o zpřísňování podmínek výkonu činnosti a zvyšování požadavků na odbornou způsobilost pracovníků. Současně budou absolventi připraveni ke zvládnutí zkoušek souvisejících s výkonem regulované profese.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. září do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud:

 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • dosáhl z přijímací zkoušky Test předpokladů ke studiu pořádané v roce 2020 fakultou alespoň 60 bodů,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Finanční služby,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Finanční služby musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů programu získá student 180 kreditů. Studijní program nemá prostor pro volitelné kredity.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinných
EBC-DS Daňová soustava zkouška 5
zkouška
5
zkouška 5
Podniková ekonomika 1 zkouška 6
EBC-P Právo zkouška
4
EBC-UMT zkouška
4
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BA Bankovnictví 1
zkouška
4
EBC-EKON Ekonomie
zkouška
6
EBA-FA
Finanční angličtina
zápočet
3
EBC-I
Informatika
zkouška
5
EBC-PF Podnikové finance
zkouška
5
EBC-PO Pojišťovnictví 1 zkouška 4
EBC-PVN
Právní vztahy k nemovitostem
zkouška
4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-OS
Ochrana spotřebitele 1 zkouška
4
EBC-ORF
Osobní a rodinné finance
zkouška
4
EBC-PPD
Pokročilá práce s daty zkouška 5
EBC-PD
Přímé daně
zkouška
5
EBC-UST
Užitá statistika
zkouška
6
EBC-VF Veřejné finance 1
zkouška
4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 kr.)
EBA-OTDU
Odborná terminologie v AJ: Daně a účetnictví zápočet 2
EBA-OTF
Odborná terminologie v AJ: Finance
zápočet
2
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinných
EBC-BCP
Burzy a cenné papíry
zkouška
5
EBC-EKAN
Ekonomická analýza zkouška
4
EBC-ND
Nepřímé daně zkouška 5
EBA-OA Obchodní angličtina zkouška
3
EBC-US Účetní software zkouška 5
EBC-UEKM
Užitá ekonometrie
zkouška
4
EBC-ZDFS
Zpracování dat ve finančních službách
zkouška
4
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BS1
Bakalářský seminář 1
zápočet
2
EBC-BPPS
Bankovní a pojistné případové studie
zkouška
6
EBC-P115
Odborná praxe 1 zápočet 15
EBC-UDPS Účetní a daňové případové studie zkouška
6
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BP
Bakalářská práce
zápočet
10
EBC-P215 Odborná praxe 2 zápočet 15
EBC-SOJ
Seminář obchodního jednání
zápočet
6
EBC-SBZ
Státní bakalářská zkouška
státní bakalářská zkouška
0

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program nemá specializace.

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže na programu Finanční služby v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • tematický okruh Ekonomie a finance,
 • tématický okruh Finanční služby a
 • tematický okruh Účetnictví a daně.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

 • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

prihlaska.mendelu.cz