Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS) a na program Administrace IS/ICT přijímací zkouška z okruhu Informatika (vzorový přijímací test Informatika pro Administraci IS/ICT)
 • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. 9. 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku)
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 7. září 2020). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu
 • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Bakalářské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Program:
B 99 96 B-F Finance
Forma:
prezenční
Délka studia:
3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Finance je připravit absolventy pro samostatnou i týmovou práci při výkonu svého povolání v podnikatelských subjektech či finančních institucích. Absolvent programu Finance je schopen získávat, zpracovávat, kriticky vyhodnocovat a správně interpretovat informace a data z oblasti ekonomiky, finančního trhu a podnikových financí, účetnictví a daní. Absolvováním profilujícího základu studijního programu je student schopen použít nástroje ekonomické analýzy a pracovat s informacemi a ekonomickými daty v odpovídajícím kontextu problémové situace vyžadující kompetentní rozhodnutí v oblasti financí. Absolvent je schopen řešit finanční vztahy s bankami a dalšími finančními institucemi. Je vybaven rovněž znalostmi týkajícími se fungování finančních trhů, jejich institucí a instrumentů a možnostmi jejich využití v praxi, znalostmi metod účetního zachycení hospodářských transakcí a možnostmi jejich efektivního využívání, znalostmi týkajícími se financování podniků, znalostmi daňových zásad, výpočtu daňových povinností a fungování správy daní.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent programu je primárně připravován na pokračování v navazujícím magisterském studiu. Je schopen odborně zajistit veškeré finanční vztahy podniku vůči bankám a dalším finančním institucím, včetně účetní a daňové problematiky. Je schopen vést účetní agendu nebo tuto činnost koordinovat či řídit, analyzovat a využívat účetní data ve výrobních firmách či podnicích poskytující služby nebo v daňových a účetních kancelářích. Dokáže využívat své znalosti z oblasti přímého a nepřímého zdanění a fungování správy daní, bankovních produktů a služeb, úvěrového procesu, finančního plánovaní a zajištění pojistné ochrany.

 • znalosti: fungování finančních trhů a jejich segmentů a institucí, znalost finančních operací podniku včetně daňových dopadů, jejich zachycování a vykazování při znalosti současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín;
 • dovednosti: samostatná orientace na finančních trzích a v oblasti podnikových financí, příprava a zpracování účetní evidence a daňových přiznání, jejich využití pro rozhodování, schopnost používat potřebné softwarové vybavení;
 • kompetence: samostatné řízení finančních operací a procesů v malých a středních podnicích, řádné evidenci finančních transakcí, interpretace dopadů rozhodnutí na konkrétní subjekt.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: účetní metodik, samostatný pracovník finanční a daňové správy, samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví, asistent riskmanažera v pojišťovnictví, pojistný matematik asistent apod.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z Testu předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. září do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud:

 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • dosáhl z přijímací zkoušky Test předpokladů ke studiu pořádané fakultou v roce 2020 alespoň 60 bodů,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Finance,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Finance musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 148 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 15 kreditů. Zbývajících 17 kreditů do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBA-AJ1 Angličtina 1 zápočet 4
Daňová soustava
zkouška
5
zkouška
3
zkouška
8
Moderní informační technologie zkouška
4
Podniková ekonomika 1 zkouška 6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód Název předmětu Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinných
EBC-AKP Akademické psaní zápočet 2
EBA-AJ2
Angličtina 2
zkouška
4
EBC-FT
Finanční trhy
zkouška
5
EBC-MA
Makroekonomie 1
zkouška
8
EBC-MT2
Matematika 2
zkouška
3
EBC-P
Právo
zkouška
4
EBC-PZD
Principy zpracování dat
zkouška 4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinných
EBC-EIG
Evropská integrace a globalizace
zkouška
4
EBC-ACCAF3
Finanční účetnictví
zkouška
1
EBC-FU
Finanční účetnictví 1
zkouška
5
EBC-MAR
Marketing 1 zkouška 6
EBC-ST Statistika
zkouška
6
 
Kód Název předmětu Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 kr.)
EBA-OTDU Odborná terminologie v AJ: Daně a účetnictví
zápočet
2
EBA-OTF
Odborná terminologie v AJ: Finance zápočet 2
 
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 6 kr.)
EBC-FAP Finanční analýza podniku zkouška
5
EBC-ORF
Osobní a rodinné finance
zkouška
4
EBC-PPD
Pokročilá práce s daty
zkouška
5
EBC-SMD Seminář manažerských dovedností zápočet 6
EXA-UP01
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1
zápočet
999
EXA-UP02
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2
zápočet
999
EBC-ZP
Základy personalistiky
zkouška
3
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BS1
Bakalářský seminář 1
zápočet
2
EBC-BA Bankovnictví 1
zkouška
4
EBC-HPO
Hospodářská politika
zkouška
8
EBC-MAN
Management
zkouška 6
EBC-ND
Nepřímé daně
zkouška
5
EBC-PF Podnikové finance zkouška 5
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BS2
Bakalářský seminář 2
zápočet 2
EBC-EKM
Ekonometrie 1
zkouška
6
EBC-OP1
Obchodní právo 1 zkouška
4
EBC-PD
Přímé daně
zkouška 5
EBC-VF
Veřejné finance 1
zkouška
4
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinných
EBC-BP
Bakalářská práce
zápočet
10
EBC-PO
Pojišťovnictví 1
zkouška
4
EBC-SBZ
Státní bakalářská zkouška
státní bakalářská zkouška
0
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 6 kr.)
EBC-MAAN
Makroekonomická analýza
zkouška 4
EBC-PVN Právní vztahy k nemovitostem zkouška 4
EBC-SPR
Systémy na podporu rozhodování
zkouška
6
EBC-US
Účetní software zkouška 5
EXA-UP03 Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3 zápočet
999
EXA-UP04
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4
zápočet
999
EXA-UP05
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 5
zápočet
999
EBC-VS
Veřejná správa
zkouška 5
EBC-ZDFS Zpracování dat ve finančních službách
zkouška
4

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program nemá specializace.

Student si ve čtvrtém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Finance je 5. nebo 6. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 2. a 3. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

 • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

prihlaska.mendelu.cz