Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS) a na program Administrace IS/ICT přijímací zkouška z okruhu Informatika (vzorový přijímací test Informatika pro Administraci IS/ICT)
 • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. 9. 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku)
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 7. září 2020). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu
 • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Bakalářské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Bakalářský
Program:
B0413A050034 B-EAM Ekonomika a management
Forma:
prezenční
Délka studia:
3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management se třemi studijními specializacemi (Management a marketing, Ekonomická a finanční analýza a Lidské zdroje) je vybavit studenty znalostmi, dovednostmi a schopnostmi potřebnými pro navazující magisterské studium, ale také vybavit je předpoklady pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce a pro individuální i týmovou práci v oblasti ekonomiky a managementu organizací. Díky získaným teoretickým znalostem a odborným dovednostem jsou absolventi připraveni využít principy kritického myšlení k vyhodnocení ekonomických dat a souvisejících fakt pro potřeby zpracování relevantních podkladů pro kompetentní rozhodnutí v oblasti organizace a řízení ekonomických procesů subjektů soukromé i veřejné sféry.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi studijního programu jsou schopni identifikovat, třídit, analyzovat a interpretovat ekonomická data s využitím matematicko-statistických metod, informačních technologií a nástrojů softwarové podpory. V rámci společného profilujícího základu studenti získají vstupní znalosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, informatiky, účetnictví, práva a také znalosti v oblasti evropského a světového dění z ekonomického a geopolitického hlediska. Absolventi studijního programu jsou připraveni pokračovat dále ve studiu navazujícího magisterského studia, a také/nebo se uplatnit při vykonávání typických pracovních pozic v oblasti podnikového managementu, managementu institucí veřejné správy, či poradenství.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. září do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud:

 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Ekonomika a management,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Ekonomika a management musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 104 kreditů. Absolvováním specializace, kterou si student vybírá ve třetím semestru, získá 50 kreditů. Ve čtvrtém semestru si student volí zaměření o 18 kreditech, které je koncipováno jako prohlubující nebo rozšiřující. Zbývajících 8 kreditů do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
zápočet
2
EBA-AJ1 zápočet 4
EBC-MAN Management zkouška
6
EBC-MT zkouška 6
EBC-MI Mikroekonomie 1 zkouška
8
zkouška
4
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-AKP
Akademické psaní zápočet 2
EBA-AJ2
Angličtina 2 zkouška 4
EBC-MA
Makroekonomie 1
zkouška
8
EBC-MIT Moderní informační technologie
zkouška
4
EBC-PE
Podniková ekonomika 1
zkouška
6
EBC-ST
Statistika
zkouška 6
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-EKM Ekonometrie 1 zkouška
6
EBC-EIG
Evropská integrace a globalizace
zkouška
4
EBC-FT Finanční trhy
zkouška
5
EBC-FU Finanční účetnictví 1 zkouška 5
EBC-MAR Marketing 1 zkouška 6
EBC-PZD Principy zpracování dat zkouška
4
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BS1 Bakalářský seminář 1
zápočet
2
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BS2
Bakalářský seminář 2
zápočet
2
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinných
EBC-BP
Bakalářská práce
zápočet 10
EBC-SBZ
Státní bakalářská zkouška
státní bakalářská zkouška
0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů volitelných
EXA-ADKR
Anglický diskuzní kroužek v AJ zápočet
1
EBA-AJ3 Angličtina 3 zkouška
4
EXC-EKKR
Ekonomický diskuzní kroužek
zápočet
1
EXC-KAPL
Kroužek aplikované psychologie a leadershipu zápočet
1
EXC-KRAP Kroužek aplikovaného práva zápočet
1
EXC-MDKR
Manažerský diskuzní kroužek zápočet
1
EBA-OTDU
Odborná terminologie v AJ: Daně a účetnictví
zápočet
2
EBA-OTEK
Odborná terminologie v AJ: Ekonomie zápočet
2
EBA-OTEFP Odborná terminologie v AJ: Ekonomika a finance podniku zápočet 2
EBA-OTF
Odborná terminologie v AJ: Finance
zápočet
2
EBA-OTKM
Odborná terminologie v AJ: Kvantitativní metody
zápočet
2
EBA-OTM
Odborná terminologie v AJ: Marketing
zápočet
2
EBA-OTO
Odborná terminologie v AJ: Obchod
zápočet
2
EBA-OTSP
Odborná terminologie v AJ: Sociální psychologie
zápočet
2
EBC-POL
Politologie zkouška
5
EXA-UP01
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1
zápočet
999
EXA-UP02
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2
zápočet 999
EXA-UP03
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3
zápočet
999
EXA-UP04
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4
zápočet 999
EXA-UP05 Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 5 zápočet
999
EXA-INEX
Zkušenosti z mezinárodního prostředí v AJ
zápočet 4

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program má tři specializace, které volí student ve třetím semestru:

Zaměření

Studijní program obsahuje zaměření, která volí student z aktuální nabídky ve čtvrtém semestru. Nabídka je proměnlivá tak, aby odpovídala aktuálním potřebám trhu práce a požadavkům na interdisciplinaritu. Zaměření, ze kterých bude moci student volit jsou:

Student si ve čtvrtém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Ekonomika a management je 4. nebo 6. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • Ekonomie (Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1 a Podniková ekonomika 1) a
 • tematický okruh specializace.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

 • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

prihlaska.mendelu.cz