Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS) a na program Administrace IS/ICT přijímací zkouška z okruhu Informatika (vzorový přijímací test Informatika pro Administraci IS/ICT)
 • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. 9. 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku)
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 7. září 2020). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu
 • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Bakalářské studijní programyFakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Bakalářský
Program:
B 62 09 B-SI Systémové inženýrství a informatika
Forma:
prezenční
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Studijní obor Ekonomická informatika je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti informačních systémů a informačních technologií. Poskytuje nezbytné základní znalosti a praktické dovednosti ve stěžejních oblastech informatiky, ekonomiky a řízení podniku. Informatické okruhy jsou směřovány především do problematiky algoritmizace a programování, vývoje webových a mobilních aplikací, operačních systémů, počítačových sítí, databázových systémů a podnikových informačních systémů. V rámci ekonomického a manažerského zaměření nabízí studijní obor vzdělání v oblasti ekonomie, managementu, marketingu či účetnictví. Absolventi se tak stanou mezioborově vybavenými odborníky, kteří jsou schopni brát v úvahu nejen aktuální trendy v oblasti informačních technologií, ale také potřeby a trendy z podnikové praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru se uplatňují nejen jako zaměstnanci, ale i jako podnikatelé ve svém oboru. V praxi pak vykonávají především funkce specialistů pro vývoj softwarových systémů, provoz a správu pokročilých aplikací, technologií a infrastruktury, analytiků, projektantů a konzultantů informačních systémů.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. září do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Systémové inženýrství a informatika,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student oboru Ekonomická informatika musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů oboru získá student 158 kreditů. Dále si student musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky. Studijní plán je doprovázen i skupinou doporučených volitelných předmětů.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
ALG Algoritmizace zkouška
6
JE1 zápočet
2
EBC-MT1 Matematika 1 zkouška 3
Podniková ekonomika 1
zkouška
6
Teoretické základy informatiky zkouška 6
EBC-UICT Úvod do ICT
zkouška
5
zkouška
5
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
JE2
Angličtina 2, EI
zkouška
2
EBC-AOS
Architektura operačních systémů
zkouška 6
EBC-AP
Architektura počítačů zkouška
5
EBC-EKON
Ekonomie
zkouška
6
EBC-MT2 Matematika 2
zkouška
3
PGR
Počítačová grafika I
zkouška
6
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinných
APV
Aplikační programové vybavení
zkouška
5
EBC-MAR
Marketing 1
zkouška
6
EBA-OTII Odborná terminologie v AJ: IS/ICT zkouška
3
PS
Počítačové sítě I
zkouška
6
PTN
Programovací techniky
zkouška
6
 
Kód Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
CPP
Programovací jazyk C++ zkouška
6
PJJ Programovací jazyk Java zkouška 6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód Název předmětu Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-DSND Databázové systémy a návrh databází zkouška 6
EBC-MAN
Management
zkouška
6
AVT
Praxe vývojových technik
zápočet
3
UAD
Účetnictví a daně
zkouška
7
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinných
BSA
Bakalářský seminář IS/ICT
zápočet
2
EMM
Ekonomicko matematické metody
zkouška
6
IT Informační systémy a technologie zkouška 7
OSIS
Odborný seminář - Informační systémy
zápočet
2
EBC-ST Statistika zkouška
6
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
BPA
Bakalářská práce IS/ICT
zápočet 8
PRIS
Právo informačních systémů
zkouška
5
SBZ
Státní bakalářská zkouška
státní bakalářská zkouška
0
VUI
Umělá inteligence I
zkouška
5
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů volitelných
BIS
Bezpečnost informačních systémů
zkouška
6
GIS
Geografické informační systémy
zkouška
6
JA
Java aplikace
zkouška
6
EBC-KA
Kancelářské aplikace
zápočet
3
KICT Koncepce a inovace v IS/ICT
zápočet
5
UNX
Operační systémy II
zkouška
6
PH
Počítačová hudba
zápočet
4
PAP
Počítačové aplikace zkouška 6
CPP
Programovací jazyk C++
zkouška
6
PJJ
Programovací jazyk Java zkouška
6
PRL
Programovací jazyk Perl zkouška 5
SEA
Sociální a ekonomické aplikace GIS
zápočet
4
UPZ1
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1
zápočet
999
UPZ2
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2
zápočet 999
UPZ3 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3
zápočet
999
UPZ4
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4
zápočet
999
UPZ5
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5
zápočet
999
WA
Webové aplikace
zkouška
6
WD
Webový design
zkouška
6
ZTP
Zpracování textů na počítači
zkouška
4

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student ve třetím semestru studia volí z těchto specializací:

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

 • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

prihlaska.mendelu.cz