Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS) a na program Administrace IS/ICT přijímací zkouška z okruhu Informatika (vzorový přijímací test Informatika pro Administraci IS/ICT)
 • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. 9. 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku)
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 7. září 2020). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu
 • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Bakalářské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Bakalářský
Program:
B 39 02 B-II Inženýrská informatika
Forma:
prezenční
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informatiky, algoritmizace, databázových systémů, implementace počítačových sítí a operačních systémů a automatizace procesů nezbytných k samostatnému výkonu profese. Absolvent získává znalosti také v oblasti aplikované informatiky, řízení procesů, umělé inteligence, technického a programového řešení aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a regulační techniky. Orientace v příbuzných oborech zaměřených na zemědělství či odpadové hospodářství mu umožňuje chápat implementaci informačních technologií v širších souvislostech a zároveň rozšiřuje možnosti jeho zaměstnání či dalšího studia. Po absolvování předepsaného studijního plánu je absolvent připraven k uplatnění v praxi či k pokračování dalším studiem v navazujícím stupni studia či v příbuzných oborech.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent se stává profesním specialistou pro operační a střední úroveň práce s IS/IT v oblasti zejména biologických, technických a environmentálních aplikací, jakož i tvůrčí práci s automatizovanými řídicími systémy procesů. Může najít uplatnění také jako vedoucí programátor, analytik a administrátor IT, manažer malých a středních týmů zaměřených na vývoj IT a automatizovaných systémů řízení.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. září do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Inženýrská informatika,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student oboru Automatizace řízení a informatika musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 168 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 12 kreditů. Obor neobsahuje specializaci. Ve studijním plánu není prostor pro volitelné předměty.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Algoritmizace
zkouška
6
zápočet
2
Aplikovaná matematika I
zkouška
5
zkouška
6
EBC-TZI Teoretické základy informatiky
zkouška
6
zkouška
5
EBC-ZOO
zkouška
5
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinných
JE2
Angličtina 2, EI zkouška 2
APV Aplikační programové vybavení zkouška
5
EBC-AOS Architektura operačních systémů
zkouška
6
EBC-AP
Architektura počítačů
zkouška
5
IMA
Integrovaný management
zkouška 4
ZEL
Základy elektrotechniky zkouška
6
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinných
AMA2
Aplikovaná matematika II
zkouška
5
MS1
Měřicí systémy I
zkouška 6
EBA-OTII
Odborná terminologie v AJ: IS/ICT
zkouška
3
PS
Počítačové sítě I
zkouška 6
PTN
Programovací techniky
zkouška
6
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
CPP
Programovací jazyk C++
zkouška
6
PJJ
Programovací jazyk Java
zkouška
6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-DSND
Databázové systémy a návrh databází
zkouška 6
MS2
Měřicí systémy II
zkouška 6
PGR
Počítačová grafika I
zkouška
6
AVTK
Praxe vývojových technik Kybernetika
zápočet
3
TKY
Technická kybernetika
zkouška
6
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  Skupina předmětů povinných
ATE
Automatizační technika
zkouška
6
BSA
Bakalářský seminář IS/ICT
zápočet 2
IT
Informační systémy a technologie
zkouška
7
LGA Logistika zkouška 6
PRX
Odborná praxe zápočet
6
 
Kód
Název předmětu Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
GIS
Geografické informační systémy
zkouška
6
ICTE
IS/ICT v environmentu
zkouška
6
IIZP
IS/ICT v zemědělství a potravinářství zkouška 6
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinných
BPAK Bakalářská práce Kybernetika
zápočet
8
SBZ
Státní bakalářská zkouška státní bakalářská zkouška
0
VUI Umělá inteligence I zkouška 5
 
Skupiny předmětů pro celý plán
Povinně volitelný - Výběr předmětu určuje volitelný předmět státní zkoušky - viz brožura studijních plánů na www.pef.mendelu.cz - Sklad PEF - PEF
 
Kód
Název předmětu Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 12 kr.)
BIS Bezpečnost informačních systémů
zkouška
6
EXIN
Expertní inženýrství zkouška
6
JA Java aplikace zkouška 6
KICT
Koncepce a inovace v IS/ICT
zápočet
5
LOH Legislativa OH
zkouška
8
ANDR Mobilní aplikace pro Android
zkouška
4
IOS
Mobilní aplikace pro iOS zkouška
4
PAP
Počítačové aplikace
zkouška
6
PTE Potravinářská technika
zkouška
6
CPP
Programovací jazyk C++
zkouška
6
PJJ
Programovací jazyk Java zkouška 6
EBC-PRL
Programovací jazyk Perl
zkouška
5
PRMT Provoz mobilní techniky zkouška
5
PST
Provoz stacionární techniky zkouška
5
TZO
Technika pro zpracování odpadů
zkouška
6
TEPR
Technologické projekty
zkouška
2
WA Webové aplikace zkouška
6
WD
Webový design
zkouška
6

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Specializační předměty SBZ:

 • Specializační předmět Informační systémy (alespoň 1 předmět z BIS, KICT, WA a WD),
 • Specializační předmět Programové vybavení počítačů (alespoň 1 předmět z JA, XML, PJJ, CPP, PAP a PRL),
 • Specializační předmět IS/ICT v zemědělství a potravinářství (alespoň 1 předmět z PRMZ, PST a PTE),
 • Specializační předmět IS/ICT odpadového hospodářství a ŽP (alespoň 1 předmět z EXIN, LOH a TZO),

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

 • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

prihlaska.mendelu.cz