Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2021

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: od 12. do 30. dubna 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 28. března 2021 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 13. června 2021 (žádost o prodloužení tohoto termínu).
 • Zápisy do studia: od 21. června do 16. července 2021.


Bakalářské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2021/2022 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Program:
B0612P140001 B-AII Administrace IS/ICT
Forma:
prezenční
Délka studia:
3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat certifikované odborníky pro oblast operačních systémů, počítačových sítí, databází a správy informačních systémů. Tito odborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh požaduje posílení praktických dovedností. Profesně zaměřený studijní program Administrace IS/ICT tak umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace. Mimo jiné se studenti seznámí s nejmodernějšími bezpečnostními technologiemi společnosti Check Point Software Technologies a absolvují Check Point SecureAcademy. Program je postaven na propojení s podnikovou praxí a využití potenciálu odborníků z praxe v rámci výukového procesu. Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech:

 • obecné teoretické znalosti z informatiky,
 • technické prostředky,
 • operační systémy,
 • počítačové sítě,
 • kybernetická bezpečnost a
 • správa databází a informačních systémů.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi programu Administrace IS/ICT získají dostatečně hluboké znalosti a specifické dovednosti k tomu, aby bezprostředně po skončení studia mohli nastoupit na pracovní pozice související s administrací IS/ICT. Během studia získají znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí (Cisco Systems, Juniper Networks a MikroTik), kybernetické bezpečnosti (Check Point), operačních systémů (Linux, Windows), databázových systémů (Oracle). Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace, počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a získají kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat, návrhu a realizaci informačních systémů a sítí malého a středního rozsahu.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. dubna 2021. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 12. dubna do 30. dubna 2021. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Administrace IS/ICT,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Administrace IS/ICT musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 140 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 39 kreditů. Zbývající 1 kredit do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Algoritmizace - skriptovánízkouška
6
Architektura počítačůzkouška5
Teoretické základy informatiky
zkouška
6
zkouška5
EBC-UMSzkouška
6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-AOS
Architektura operačních systémůzkouška
6
EBC-DSNDDatabázové systémy a návrh databází
zkouška
6
EBC-PPSProtokoly počítačových sítí
zkouška
6
EBC-ZOO
Základy objektového návrhu
zkouška
5
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBA-OTII
Odborná terminologie v AJ: IS/ICT
zkouška
3
EBC-LINX
Operační systém Linux
zkouška
5
EBC-WIN
Operační systém Windows
zkouška
5
EBC-PSPS
Přepínání a směrování v počítačových sítích
zkouška
6
EBC-SUIS
Správa a údržba ISzkouška6
EBC-VWA
Vývoj webových aplikací
zkouška
5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-ADS
Administrace databázových systémů
zkouška
5
EBC-VCS
Virtualizace a cloudové služby
zkouška
5
EBC-ZKBZáklady kybernetické bezpečnosti
zkouška
5
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BSII
Bakalářský seminář IS/ICT
zápočet2
EBC-BT
Bezpečnostní technologie
zkouška
5
EBC-P112
Odborná praxe 1zápočet
12
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BPII
Bakalářská práce IS/ICT
zápočet
8
EBC-KIII
Koncepce a inovace v IS/ICT
zápočet
5
EBC-P212
Odborná praxe 2
zápočet12
EBC-SBZ
Státní bakalářská zkouška
státní bakalářská zkouška
0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 39 kr.)
EBA-AJ1
Angličtina 1
zápočet
4
EBA-AJ2
Angličtina 2
zkouška
4
EBA-AJ3
Angličtina 3zkouška4
EBC-BSTJ
Bezpečnost síťové technologie Juniper
zkouška
5
EBC-CIC
Cisco CCNA Collaboration
zkouška
5
EBC-CIW
Cisco CCNA Wireless
zkouška
5
EBC-CIR
Cisco CCNP ROUTES/SWITCHzkouška5
EBC-ITILITIL
zkouška
5
EBC-PBTM
Pokročilé bezdrátové technologie MikroTik
zkouška5
EBC-PSCI
Pokročilé směrování a přepínání v sítích CISCO
zkouška
5
EBC-PRL
Programovací jazyk Perl
zkouška
5
EBC-PYT
Programovací jazyk Pythonzápočet5
EBC-SSZJ
Správa síťových zařízení Juniper
zkouška
5
EBC-SSZMSpráva síťových zařízení MikroTik
zkouška
5
EBC-TWCITechnologie WAN sítí CISCOzkouška5
EXA-UP01
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1
zápočet
999
EXA-UP02
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2
zápočet
999
EXA-UP03
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3
zápočet
999
EXA-UP04
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4
zápočet
999
EXA-UP05
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 5
zápočet
999
EBC-VPA
Vývoj programových aplikací
zkouška
5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program specializace neobsahuje.

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Administrace IS/ICT je 4. nebo 5. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi