Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2021

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: od 12. do 30. dubna 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 28. března 2021 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 13. června 2021 (žádost o prodloužení tohoto termínu).
 • Zápisy do studia: od 21. června do 16. července 2021.


Bakalářské studijní programyFakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2021/2022 - PEF
Typ studia:
Bakalářský
Program: B0488P050002 B-FS Finanční služby
Forma: prezenční
Délka studia:
3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat odborníky pro oblast finančních trhů a investičního zprostředkování, pro oblasti účetnictví, daní, auditingu a obdobných finančních služeb. Tito odborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh práce požaduje posílení praktických dovedností k okamžitému výkonu profese nejlépe podpořené uznávanou certifikací v dané oblasti. Profesně zaměřený studijní program Finanční služby umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace a napomůže tak zaměstnanosti absolventů bakalářského studia.

 • znalosti: znalost podstaty fungování finančního trhu a evidence finančních operací ekonomických subjektů včetně daňových aspektů;
 • dovednosti: vyhodnocovat a navrhovat řešení finančních transakcí a vztahů, vytvářet a realizovat plány zajištění finančních operací pro spotřebitele i korporátní sféru;
 • kompetence: k samostatným rozhodnutím o optimálních strategiích správy portfolia a financování v menších objemech, řádné evidenci finančních transakcí, k poradenství a zprostředkování na finančních trzích.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu nalezne své uplatnění zejména v bankovnictví, pojišťovnictví, finančním poradenství, investičním zprostředkování, v oblasti účetnictví, daní, auditingu apod. Jedná se tedy o oblasti, které stále více podléhají snaze regulátorů (ČNB, MF ČR a samoregulujících se profesních sdružení) o zpřísňování podmínek výkonu činnosti a zvyšování požadavků na odbornou způsobilost pracovníků. Současně budou absolventi připraveni ke zvládnutí zkoušek souvisejících s výkonem regulované profese.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. dubna 2021. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 12. dubna do 30. dubna 2021. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 28. března 2020, pokud:

 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Finanční služby,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Finanční služby musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů programu získá student 180 kreditů. Studijní program nemá prostor pro volitelné kredity.

 
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
zkouška
5
EBC-FTFinanční trhy
zkouška
5
zkouška
5
EBC-PE
zkouška
6
EBC-PPrávo
zkouška
4
Užitá matematikazkouška
4
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BA
Bankovnictví 1
zkouška4
EBC-EKON
Ekonomie
zkouška6
EBA-FA
Finanční angličtina
zápočet
3
EBC-I
Informatika
zkouška
5
EBC-PF
Podnikové finance
zkouška
5
EBC-PO
Pojišťovnictví 1
zkouška
4
EBC-PVNPrávní vztahy k nemovitostem
zkouška
4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-OS
Ochrana spotřebitele 1
zkouška
4
EBC-ORF
Osobní a rodinné finance
zkouška
4
EBC-PPDPokročilá práce s daty
zkouška
5
EBC-PD
Přímé daně
zkouška5
EBC-UST
Užitá statistika
zkouška
6
EBC-VF
Veřejné finance 1
zkouška
4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 kr.)
EBA-OTDU
Odborná terminologie v AJ: Daně a účetnictví
zápočet
2
EBA-OTFOdborná terminologie v AJ: Finance
zápočet
2
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BCPBurzy a cenné papíryzkouška
5
EBC-EKAN
Ekonomická analýza
zkouška
4
EBC-ND
Nepřímé daně
zkouška
5
EBA-OA
Obchodní angličtina
zkouška
3
EBC-US
Účetní software
zkouška5
EBC-UEKM
Užitá ekonometrie
zkouška
4
EBC-ZDFSZpracování dat ve finančních službách
zkouška
4
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BS1
Bakalářský seminář 1zápočet
2
EBC-BPPS
Bankovní a pojistné případové studie
zkouška
6
EBC-P115
Odborná praxe 1
zápočet
15
EBC-UDPS
Účetní a daňové případové studie
zkouška
6
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BP
Bakalářská prácezápočet10
EBC-P215
Odborná praxe 2
zápočet
15
EBC-SOJ
Seminář obchodního jednání
zápočet
6
EBC-SBZ
Státní bakalářská zkouška
státní bakalářská zkouška
0

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program nemá specializace.

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže na programu Finanční služby v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Ekonomie a finance,
 • okruh Finanční produkty a služby a
 • okruh Účetnictví a daně.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi