Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2021

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: od 12. do 30. dubna 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 28. března 2021 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 13. června 2021 (žádost o prodloužení tohoto termínu).
 • Zápisy do studia: od 21. června do 16. července 2021.


Bakalářské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2021/2022 - PEF
Typ studia:
Bakalářský
Program:
B0412A050009 B-F Finance
Forma:
prezenční
Délka studia:
3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Finance je připravit absolventy pro samostatnou i týmovou práci při výkonu svého povolání v podnikatelských subjektech či finančních institucích. Absolvent programu Finance je schopen získávat, zpracovávat, kriticky vyhodnocovat a správně interpretovat informace a data z oblasti ekonomiky, finančního trhu a podnikových financí, účetnictví a daní. Absolvováním profilujícího základu studijního programu je student schopen použít nástroje ekonomické analýzy a pracovat s informacemi a ekonomickými daty v odpovídajícím kontextu problémové situace vyžadující kompetentní rozhodnutí v oblasti financí. Absolvent je schopen řešit finanční vztahy s bankami a dalšími finančními institucemi. Je vybaven rovněž znalostmi týkajícími se fungování finančních trhů, jejich institucí a instrumentů a možnostmi jejich využití v praxi, znalostmi metod účetního zachycení hospodářských transakcí a možnostmi jejich efektivního využívání, znalostmi týkajícími se financování podniků, znalostmi daňových zásad, výpočtu daňových povinností a fungování správy daní.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent programu je primárně připravován na pokračování v navazujícím magisterském studiu. Je schopen odborně zajistit veškeré finanční vztahy podniku vůči bankám a dalším finančním institucím, včetně účetní a daňové problematiky. Je schopen vést účetní agendu nebo tuto činnost koordinovat či řídit, analyzovat a využívat účetní data ve výrobních firmách či podnicích poskytující služby nebo v daňových a účetních kancelářích. Dokáže využívat své znalosti z oblasti přímého a nepřímého zdanění a fungování správy daní, bankovních produktů a služeb, úvěrového procesu, finančního plánovaní a zajištění pojistné ochrany.

 • znalosti: fungování finančních trhů a jejich segmentů a institucí, znalost finančních operací podniku včetně daňových dopadů, jejich zachycování a vykazování při znalosti současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín;
 • dovednosti: samostatná orientace na finančních trzích a v oblasti podnikových financí, příprava a zpracování účetní evidence a daňových přiznání, jejich využití pro rozhodování, schopnost používat potřebné softwarové vybavení;
 • kompetence: samostatné řízení finančních operací a procesů v malých a středních podnicích, řádné evidenci finančních transakcí, interpretace dopadů rozhodnutí na konkrétní subjekt.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: účetní metodik, samostatný pracovník finanční a daňové správy, samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví, asistent riskmanažera v pojišťovnictví, pojistný matematik asistent apod.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z Testu předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. dubna 2021. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 12. dubna do 30. dubna 2021. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 28. března 2021, pokud:

 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Finance,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Finance musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 148 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 14 kreditů. Zbývajících 18 kreditů do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBA-AJ1
zápočet
4
EBC-DSDaňová soustavazkouška
5
EBC-MT1Matematika 1zkouška3
EBC-MIMikroekonomie 1zkouška
8
Moderní informační technologiezkouška4
Podniková ekonomika 1zkouška6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-AKP
Akademické psaní
zápočet
2
EBA-AJ2
Angličtina 2
zkouška
4
EBC-FT
Finanční trhy
zkouška
5
EBC-MA
Makroekonomie 1
zkouška8
EBC-MT2Matematika 2
zkouška
3
EBC-P
Právo
zkouška
4
EBC-PZDPrincipy zpracování datzkouška
4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-EIG
Evropská integrace a globalizace
zkouška
4
EBC-ACCAF3
Finanční účetnictví
zkouška
1
EBC-FUFinanční účetnictví 1
zkouška
5
EBC-MARMarketing 1
zkouška
6
EBC-ST
Statistikazkouška
6
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 kr.)
EBA-OTDUOdborná terminologie v AJ: Daně a účetnictvízápočet
2
EBA-OTFOdborná terminologie v AJ: Financezápočet
2
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 6 kr.)
EBC-FAP
Finanční analýza podniku
zkouška5
EBC-ORF
Osobní a rodinné finance
zkouška
4
EBC-PPD
Pokročilá práce s daty
zkouška
5
EBC-SMDSeminář manažerských dovednostízápočet6
EXA-UP01
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1
zápočet
999
EXA-UP02Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2zápočet
999
EBC-VSVeřejná správazkouška
5
EBC-ZP
Základy personalistikyzkouška
3
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BS1
Bakalářský seminář 1
zápočet
2
EBC-BA
Bankovnictví 1
zkouška
4
EBC-HPO
Hospodářská politika
zkouška
8
EBC-MAN
Management
zkouška
6
EBC-ND
Nepřímé daně
zkouška
5
EBC-VF
Veřejné finance 1
zkouška
4
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BS2
Bakalářský seminář 2
zápočet2
EBC-EKM
Ekonometrie 1
zkouška
6
EBC-PD
Přímé daně
zkouška
5
EBC-VF
Veřejné finance 1
zkouška
4
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BP
Bakalářská práce
zápočet
10
EBC-OP1Obchodní právo 1zkouška4
EBC-PO
Pojišťovnictví 1
zkouška
4
EBC-SBZ
Státní bakalářská zkouška
státní bakalářská zkouška
0
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 6 kr.)
EBC-MAANMakroekonomická analýzazkouška
4
PMV
Politicko-ekonomické souvislosti mezinárodních vztahůzkouška
4
EBC-PVN
Právní vztahy k nemovitostem
zkouška
4
EBC-SPR
Systémy na podporu rozhodování
zkouška
6
EBC-US
Účetní softwarezkouška5
EXA-UP03
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3zápočet999
EXA-UP04
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4
zápočet999
EXA-UP05
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 5zápočet999
EBC-ZDFSZpracování dat ve finančních službách
zkouška
4

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program nemá specializace.

Student si ve čtvrtém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Finance je 5. nebo 6. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 2. a 3. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi