Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2021

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: od 12. do 30. dubna 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 28. března 2021 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 13. června 2021 (žádost o prodloužení tohoto termínu).
 • Zápisy do studia: od 21. června do 16. července 2021.


Bakalářské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2021/2022 - PEF
Typ studia:
Bakalářský
Program:
B0413A050034 B-EAM Ekonomika a management
Forma:
prezenční
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management se třemi studijními specializacemi (Management a marketing, Ekonomická a finanční analýza a Lidské zdroje) je vybavit studenty znalostmi, dovednostmi a schopnostmi potřebnými pro navazující magisterské studium, ale také vybavit je předpoklady pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce a pro individuální i týmovou práci v oblasti ekonomiky a managementu organizací. Díky získaným teoretickým znalostem a odborným dovednostem jsou absolventi připraveni využít principy kritického myšlení k vyhodnocení ekonomických dat a souvisejících fakt pro potřeby zpracování relevantních podkladů pro kompetentní rozhodnutí v oblasti organizace a řízení ekonomických procesů subjektů soukromé i veřejné sféry.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi studijního programu jsou schopni identifikovat, třídit, analyzovat a interpretovat ekonomická data s využitím matematicko-statistických metod, informačních technologií a nástrojů softwarové podpory. V rámci společného profilujícího základu studenti získají vstupní znalosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, informatiky, účetnictví, práva a také znalosti v oblasti evropského a světového dění z ekonomického a geopolitického hlediska. Absolventi studijního programu jsou připraveni pokračovat dále ve studiu navazujícího magisterského studia, a také/nebo se uplatnit při vykonávání typických pracovních pozic v oblasti podnikového managementu, managementu institucí veřejné správy, či poradenství.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. dubna 2021. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 12. dubna do 30. dubna 2021. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 28. března 2021, pokud:

 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Ekonomika a management,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Ekonomika a management musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 104 kreditů. Absolvováním specializace, kterou si student vybírá ve třetím semestru, získá 50 kreditů. Ve čtvrtém semestru si student volí zaměření o 18 kreditech, které je koncipováno jako prohlubující nebo rozšiřující. Zbývajících 8 kreditů do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Akademické dovednosti
zápočet
2
EBC-MANManagementzkouška
6
EBC-MTMatematika
zkouška
6
Mikroekonomie 1
zkouška
8
Moderní informační technologie
zkouška
4
EBC-PPrávo
zkouška
4
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-AKPAkademické psanízápočet2
EBA-AJ1
Angličtina 1
zápočet
4
EBC-MA
Makroekonomie 1
zkouška8
EBC-PE
Podniková ekonomika 1
zkouška
6
EBC-PZD
Principy zpracování dat
zkouška
4
EBC-ST
Statistika
zkouška
6
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
EBA-AJ2
Angličtina 2
zkouška4
EBC-EKMEkonometrie 1zkouška6
EBC-EIG
Evropská integrace a globalizace
zkouška
4
EBC-FT
Finanční trhy
zkouška
5
EBC-FU
Finanční účetnictví 1
zkouška
5
EBC-MARMarketing 1zkouška6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BS1
Bakalářský seminář 1
zápočet
2
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BS2
Bakalářský seminář 2
zápočet2
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BP
Bakalářská práce
zápočet
10
EBC-SBZ
Státní bakalářská zkouška
státní bakalářská zkouška0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů volitelných
EXA-ADKR
Anglický diskuzní kroužek v AJ
zápočet
1
EBA-AJ3
Angličtina 3zkouška
4
EXC-EKKR
Ekonomický diskuzní kroužek
zápočet
1
EXC-KAPL
Kroužek aplikované psychologie a leadershipu
zápočet
1
EXC-KRAP
Kroužek aplikovaného práva
zápočet
1
EXA-KROR
Kroužek osobního rozvoje v AJ
zápočet
1
EXC-MDKR
Manažerský diskuzní kroužek
zápočet
1
EBC-P6
Odborná praxe
zápočet6
EBA-OTDU
Odborná terminologie v AJ: Daně a účetnictví
zápočet
2
EBA-OTEK
Odborná terminologie v AJ: Ekonomie
zápočet
2
EBA-OTEFP
Odborná terminologie v AJ: Ekonomika a finance podniku
zápočet
2
EBA-OTFOdborná terminologie v AJ: Finance
zápočet
2
EBA-OTKM
Odborná terminologie v AJ: Kvantitativní metody
zápočet
2
EBA-OTMOdborná terminologie v AJ: Marketingzápočet
2
EBA-OTOOdborná terminologie v AJ: Obchodzápočet2
EBA-OTSPOdborná terminologie v AJ: Sociální psychologiezápočet
2
PMV
Politicko-ekonomické souvislosti mezinárodních vztahů
zkouška
4
EBC-POL
Politologie
zkouška
5
EXA-UP01
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1
zápočet999
EXA-UP02
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2zápočet999
EXA-UP03
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3zápočet
999
EXA-UP04
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4
zápočet
999
EXA-UP05Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 5zápočet
999
EBC-VF
Veřejné finance 1zkouška
4
EXA-INEX
Zkušenosti z mezinárodního prostředí v AJ
zápočet
4

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program má tři specializace, které volí student ve třetím semestru:

Zaměření

Studijní program obsahuje zaměření, která volí student z aktuální nabídky ve čtvrtém semestru. Nabídka je proměnlivá tak, aby odpovídala aktuálním potřebám trhu práce a požadavkům na interdisciplinaritu. Zaměření, ze kterých bude moci student volit jsou:

Student si ve čtvrtém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Ekonomika a management je 4. nebo 6. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Ekonomie (Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1 a Podniková ekonomika 1) a
 • tematický okruh specializace.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi