Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 3. dubna 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: od 11. do 29. dubna 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 3. dubna 2022 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 20. června 2022 (žádost o prodloužení tohoto termínu).
 • Zápisy do studia: od 20. června 2022 do 15. července 2022.


Bakalářské studijní programy uskutečňované fakultou s přijímacím řízením s počátkem od zimního semestruFakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2021/2022 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Program: B0413A050034 B-EAM Ekonomika a management
Forma: prezenční
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management se třemi studijními specializacemi (Management a marketing, Ekonomická a finanční analýza a Lidské zdroje) je vybavit studenty znalostmi, dovednostmi a schopnostmi potřebnými pro navazující magisterské studium, ale také vybavit je předpoklady pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce a pro individuální i týmovou práci v oblasti ekonomiky a managementu organizací. Díky získaným teoretickým znalostem a odborným dovednostem jsou absolventi připraveni využít principy kritického myšlení k vyhodnocení ekonomických dat a souvisejících fakt pro potřeby zpracování relevantních podkladů pro kompetentní rozhodnutí v oblasti organizace a řízení ekonomických procesů subjektů soukromé i veřejné sféry.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi studijního programu jsou schopni identifikovat, třídit, analyzovat a interpretovat ekonomická data s využitím matematicko-statistických metod, informačních technologií a nástrojů softwarové podpory. V rámci společného profilujícího základu studenti získají vstupní znalosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, informatiky, účetnictví, práva a také znalosti v oblasti evropského a světového dění z ekonomického a geopolitického hlediska. Absolventi studijního programu jsou připraveni pokračovat dále ve studiu navazujícího magisterského studia, a také/nebo se uplatnit při vykonávání typických pracovních pozic v oblasti podnikového managementu, managementu institucí veřejné správy, či poradenství.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Ekonomika a management musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 104 kreditů. Absolvováním specializace, kterou si student vybírá ve třetím semestru, získá 50 kreditů. Ve čtvrtém semestru si student volí zaměření o 18 kreditech, které je koncipováno jako prohlubující nebo rozšiřující. Zbývajících 8 kreditů do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-AKDAkademické dovednostizápočet2
EBC-MANManagementzkouška6
EBC-MTMatematikazkouška6
EBC-MIMikroekonomie 1zkouška8
EBC-MITModerní informační technologiezkouška4
EBC-PPrávozkouška4
 
2. semestr LS 2021/2022 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-AKPAkademické psanízápočet2
EBA-AJ1Angličtina 1zápočet4
EBC-MAMakroekonomie 1zkouška8
EBC-PEPodniková ekonomika 1zkouška6
EBC-PZDPrincipy zpracování datzkouška4
EBC-STStatistikazkouška6
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBA-AJ2Angličtina 2zkouška4
EBC-EKMEkonometrie 1zkouška6
EBC-EIGEvropská integrace a globalizacezkouška4
EBC-FTFinanční trhyzkouška5
EBC-FUFinanční účetnictví 1zkouška5
EBC-MARMarketing 1zkouška6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BS1Bakalářský seminář 1zápočet2
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BS2Bakalářský seminář 2zápočet2
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BPBakalářská prácezápočet10
EBC-SBZStátní bakalářská zkouškastátní bakalářská zkouška0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů volitelných
EXA-ADKRAnglický diskuzní kroužek v AJzápočet1
EBA-AJ3Angličtina 3zkouška4
EBC-CEMCvičení z elektronického marketinguzápočet2
EXC-EKKREkonomický diskuzní kroužekzápočet1
EBC-EPEnergetická politikazkouška4
EXC-KAPLKroužek aplikované psychologie a leadershipuzápočet1
EXC-KRAPKroužek aplikovaného právazápočet1
EXA-KRORKroužek osobního rozvoje v AJzápočet1
EXC-MDKRManažerský diskuzní kroužekzápočet1
EBC-P6Odborná praxezápočet6
EBA-OTDUOdborná terminologie v AJ: Daně a účetnictvízápočet2
EBA-OTEKOdborná terminologie v AJ: Ekonomiezápočet2
EBA-OTEFPOdborná terminologie v AJ: Ekonomika a finance podnikuzápočet2
EBA-OTFOdborná terminologie v AJ: Financezápočet2
EBA-OTKMOdborná terminologie v AJ: Kvantitativní metodyzápočet2
EBA-OTMOdborná terminologie v AJ: Marketingzápočet2
EBA-OTOOdborná terminologie v AJ: Obchodzápočet2
EBA-OTSPOdborná terminologie v AJ: Sociální psychologiezápočet2
PMVPoliticko-ekonomické souvislosti mezinárodních vztahůzkouška4
EBC-POLPolitologiezkouška5
EBC-PDG1Propedeutika daňové gramotnosti 1zápočet1
EXA-UP01Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1zápočet999
EXA-UP02Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2zápočet999
EXA-UP03Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3zápočet999
EXA-UP04Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4zápočet999
EXA-UP05Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 5zápočet999
EBC-VFVeřejné finance 1zkouška4
EXA-INEXZkušenosti z mezinárodního prostředí v AJzápočet4

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program má tři specializace, které volí student ve třetím semestru:

Zaměření

Studijní program obsahuje zaměření, která volí student z aktuální nabídky ve čtvrtém semestru. Nabídka je proměnlivá tak, aby odpovídala aktuálním potřebám trhu práce a požadavkům na interdisciplinaritu. Zaměření, ze kterých bude moci student volit jsou:

Student si ve čtvrtém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Ekonomika a management je 4. nebo 6. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Ekonomie (Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1 a Podniková ekonomika 1) a
 • tematický okruh specializace.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi