Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

Výsledky přijímací zkouškyBakalářské studium pro ukrajinské uprchlíky s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 19. srpna 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 0 Kč.
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: 26. srpna 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Termín pro motivační dopis: do 19. srpna 2022.
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 19. srpna 2022 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 29. srpna 2022.
 • Zápisy do studia: 31. srpna 2022.
prihlaska.mendelu.cz

Bakalářské studium s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 10. dubna 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: od 11. do 29. dubna 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 3. dubna 2022 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 20. června 2022 (žádost o prodloužení tohoto termínu).
 • Zápisy do studia: od 20. června 2022 do 15. července 2022.


Bakalářské studijní programy uskutečňované fakultou s přijímacím řízením s počátkem od zimního semestruFakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2022/2023 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Program: B0488P050002 B-FS Finanční služby
Forma: prezenční
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat odborníky pro oblast finančních trhů a investičního zprostředkování, pro oblasti účetnictví, daní, auditingu a obdobných finančních služeb. Tito odborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh práce požaduje posílení praktických dovedností k okamžitému výkonu profese nejlépe podpořené uznávanou certifikací v dané oblasti. Profesně zaměřený studijní program Finanční služby umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace a napomůže tak zaměstnanosti absolventů bakalářského studia.

 • znalosti: znalost podstaty fungování finančního trhu a evidence finančních operací ekonomických subjektů včetně daňových aspektů;
 • dovednosti: vyhodnocovat a navrhovat řešení finančních transakcí a vztahů, vytvářet a realizovat plány zajištění finančních operací pro spotřebitele i korporátní sféru;
 • kompetence: k samostatným rozhodnutím o optimálních strategiích správy portfolia a financování v menších objemech, řádné evidenci finančních transakcí, k poradenství a zprostředkování na finančních trzích.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu nalezne své uplatnění zejména v bankovnictví, pojišťovnictví, finančním poradenství, investičním zprostředkování, v oblasti účetnictví, daní, auditingu apod. Jedná se tedy o oblasti, které stále více podléhají snaze regulátorů (ČNB, MF ČR a samoregulujících se profesních sdružení) o zpřísňování podmínek výkonu činnosti a zvyšování požadavků na odbornou způsobilost pracovníků. Současně budou absolventi připraveni ke zvládnutí zkoušek souvisejících s výkonem regulované profese.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 3. dubna 2022. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 11. dubna do 29. dubna 2022. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 3. dubna 2022, pokud:

 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Finanční služby,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Finanční služby musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů programu získá student 180 kreditů. Studijní program nemá prostor pro volitelné kredity.

 
1. semestr ZS 2022/2023 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-DSDaňová soustavazkouška5
EBC-FTFinanční trhyzkouška5
EBC-FUFinanční účetnictví 1zkouška5
EBC-PEPodniková ekonomika 1zkouška6
EBC-PPrávozkouška4
EBC-UMTUžitá matematikazkouška4
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BABankovnictví 1zkouška4
EBC-EKONEkonomiezkouška6
EBA-FAFinanční angličtinazápočet3
EBC-IInformatikazkouška5
EBC-PFPodnikové financezkouška5
EBC-POPojišťovnictví 1zkouška4
EBC-PVNPrávní vztahy k nemovitostemzkouška4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-OSOchrana spotřebitele 1zkouška4
EBC-ORFOsobní a rodinné financezkouška4
EBC-PPDPokročilá práce s datyzkouška5
EBC-PDPřímé danězkouška5
EBC-USTUžitá statistikazkouška6
EBC-VFVeřejné finance 1zkouška4
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 kr.)
EBA-OTDUOdborná terminologie v AJ: Daně a účetnictvízápočet2
EBA-OTFOdborná terminologie v AJ: Financezápočet2
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BCPBurzy a cenné papíryzkouška5
EBC-EKANEkonomická analýzazkouška4
EBC-NDNepřímé danězkouška5
EBA-OAObchodní angličtinazkouška3
EBC-USÚčetní softwarezkouška5
EBC-UEKMUžitá ekonometriezkouška4
EBC-ZDFSZpracování dat ve finančních službáchzkouška4
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BS1Bakalářský seminář 1zápočet2
EBC-BPPSBankovní a pojistné případové studiezkouška6
EBC-P115Odborná praxe 1zápočet15
EBC-UDPSÚčetní a daňové případové studiezkouška6
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BPBakalářská prácezápočet10
EBC-P215Odborná praxe 2zápočet15
EBC-SOJSeminář obchodního jednánízápočet6
EBC-SBZStátní bakalářská zkouškastátní bakalářská zkouška0

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program nemá specializace.

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže na programu Finanční služby v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

Výsledky přijímací zkoušky


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi

Webové stránky Ústavu informatiky


Stáhnout PDF verzi

Webové stránky Ústavu informatiky