Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

Výsledky přijímací zkouškyBakalářské studium pro ukrajinské uprchlíky s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 19. srpna 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 0 Kč.
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: 26. srpna 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Termín pro motivační dopis: do 19. srpna 2022.
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 19. srpna 2022 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 29. srpna 2022.
 • Zápisy do studia: 31. srpna 2022.
prihlaska.mendelu.cz

Bakalářské studium s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 10. dubna 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: od 11. do 29. dubna 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 3. dubna 2022 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 20. června 2022 (žádost o prodloužení tohoto termínu).
 • Zápisy do studia: od 20. června 2022 do 15. července 2022.


Bakalářské studijní programy uskutečňované fakultou s přijímacím řízením s počátkem od zimního semestruFakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2022/2023 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Program: B0613A140025 B-OI Otevřená informatika
Forma: prezenční
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je vychovávat samostatně kriticky uvažující odborníky, kteří jsou schopni analyzovat požadavky na softwarové i hardwarové součásti produktů v oblasti ICT. Dokáží navrhnout specifikaci těchto produktů, namodelovat, implementovat a ověřit jejich funkcionalitu. Mají také přehled o nasazení těchto produktů ve firemním prostředí. Je kladen důraz na to, aby si studenti průběžně osvojili také základy měkkých dovedností jako je vedení pracovníků a získali ekonomický přehled, který jim umožní zastávat řídící pozice na nižších stupních řízení ve firmách, případně samostatně podnikat. Cílem tedy je studenty připravit na další vzdělávání v rámci magisterského studia i pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce.

Profil absolventa studijního programu

V rámci studia získá student široké znalosti vývoje ICT řešení, včetně aplikací internetu věcí a programování jednoduchých řídicích systémů. Naučí se technologická řešení modelovat, implementovat i testovat jejich funkcionalitu. V průběhu studia se student do hloubky specializuje do požadovaných oblastí, jako jsou mobilní, webové a vestavěné systémy.

 • znalosti: strukturovaného a objektově orientovaného přístupu k tvorbě programových aplikací včetně související algoritmizace problémů, principů datového modelování, modelování aplikací a služeb, metod ukládání a zpracování dat včetně základních principů umělé inteligence, principů, funkcionality a správy základního hardwarového a softwarového vybavení počítačů a technologických systémů (počítačové architektury, počítačové sítě, operační systémy, vestavěné systémy atd.), teoretických základů informatiky a nezbytného matematického aparátu zahrnujícího zejména matematickou logiku, formální jazyky, gramatiky a automaty;
 • dovednosti: samostatně dekomponovat zadání, resp. požadavky, abstrahovat klíčové informace a na jejich základě vytvořit model budoucího řešení, aplikovat popsané znalosti pro realizaci softwarových a hardwarových produktů s důrazem na schopnost implementace webových a vestavěných řešení;
 • kompetence: samostatně a kreativně řešit problémy s použitím kritického myšlení, řídit vývoj menších technických projektů v oblasti ICT a Průmyslu 4.0, realizace dalšího profesionálního rozvoje sebe i vedeného týmu v kontextu získaných znalostí a dovedností.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: vývojář mobilních aplikací, designér/vývojář webových aplikací, designér/vývojář vestavěných systémů, specialista pro nasazení průmyslových a vestavěných systémů ve firemním prostředí, implementační technik průmyslových řešení jako jsou technické linky nebo senzorické sítě, člen týmů zaměřených na vývoj a nasazení informačních systémů, řídicí pracovník na nižších stupních řízení, zejména u vývojových týmů, samostatně podnikající osoba v oblasti ICT.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z Testu předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 3. dubna 2022. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 11. dubna do 29. dubna 2022. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 3. dubna 2022, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosáhl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Otevřená informatika,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ, mezinárodně uznávaný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Otevřená informatika musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 128 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 46 kreditů, z čehož je 40 kreditů za dvě zaměření studia. Zbývajících 6 kreditů do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semestr ZS 2022/2023 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-AKDAkademické dovednostizápočet2
EBC-ALGAlgoritmizacezkouška6
EBC-APArchitektura počítačůzkouška5
EBC-MT1Matematika 1zkouška3
EBC-RDPReprezentace dat v počítačizápočet3
EBC-TZITeoretické základy informatikyzkouška6
EBC-ZOOZáklady objektového návrhuzkouška5
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-AKPAkademické psanízápočet2
EBA-AJIIAngličtina pro IS/ICTzápočet2
EBC-AOSArchitektura operačních systémůzkouška6
EBC-DSNDDatabázové systémy a návrh databázízkouška6
EBC-IVInternet věcízkouška5
EBC-MT2Matematika 2zkouška3
EBC-PYTProgramovací jazyk Pythonzápočet5
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-MMatlabzkouška5
EBA-OTIIOdborná terminologie v AJ: IS/ICTzkouška3
EBC-PSPočítačové sítězkouška6
EBC-PEPodniková ekonomika 1zkouška6
EBC-VWAVývoj webových aplikacízkouška5
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 6 kr.)
EBC-PCHProgramovací jazyk C#zkouška6
EBC-PCPProgramovací jazyk C++zkouška6
EBC-PJProgramovací jazyk Javazkouška6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-FJPFormální jazyky a překladačezkouška4
EBC-STStatistikazkouška6
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 př.)
EBC-ZBRPZaměření: řízení podnikuzkouška0
EBC-ZBVMAZaměření: vývoj mobilních aplikacízkouška0
EBC-ZBVVSZaměření: vývoj vestavěných systémůzkouška0
EBC-ZBVWAZaměření: vývoj webových aplikacízkouška0
EBA-ZBZMZaměření: zahraniční mobilitazkouška0
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-AISArchitektury informačních systémůzkouška5
EBC-BSIIBakalářský seminář IS/ICTzápočet2
EBC-P6IIOdborná praxe IS/ICTzápočet6
EBC-TPTechnologický projektzkouška4
EBC-ZUIZáklady umělé inteligencezkouška5
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BPIIBakalářská práce IS/ICTzápočet8
EBC-POMAPodnikový managementzkouška5
EBC-SBZStátní bakalářská zkouškastátní bakalářská zkouška0

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program neobsahuje specializace.

Zaměření

Studijní program obsahuje zaměření, která student naplní odpovídajícím výběrem a úspěšným ukončením daných předmětů. Zaměření musí absolvovat během studia alespoň dvě. Zaměření obsažená ve studijním plánu:

 • Vývoj webových aplikací: Zaměření přibližuje problematika designu webových aplikací s důrazem na nezbytné teoretické základy týkající se počítačové grafiky, teorie barev, vizuální komunikace atp. Dále se student zaměří na implementaci a nasazení frontendu webových řešení po technologické stránce, zejména s ohledem na heterogenitu webového prostředí. Nezbytnou součástí je také návrh a implementace backendu webových řešení, od malých projektů až po komplexní podniková řešení s vyššími požadavky na robustnost a dlouhodobou udržitelnost.
 • Vývoj mobilních aplikací: Student se zaměří na tvorbu aplikací pro dva hlavní mobilní operační systémy: iOS a Android. Získá znalosti architektury mobilních aplikací od jednoduchých programů, po specifická komplexní řešení s vyššími nároky na dlouhodobou udržitelnost. Výuka pokrývá klíčová související témata, jako jsou cloudové uložení dat, práce s multimédii aj. Významná část je věnována rozvíjejícím se oblastem, jako jsou lokační služby, rozšířená realita a strojové učení.
 • Vývoj vestavěných systémů: Zaměření prohlubuje problematiku modelování a vývoje systémů pro automatizované řízení technologických procesů. Student získá základy měření parametrů prostředí (teplota, vlhkost aj.) včetně nezbytných fyzikálních principů. Důraz je kladen na teorii automatického řízení až po vývoj softwaru pro průmyslová vestavěná řešení.
 • Řízení podniku: Zaměření prohlubuje znalosti absolventů v klíčových oblastech souvisejících s řízením podniků, jako jsou marketing, ekonomie, právo a management ICT projektů. Cílem je připravit studenty hlouběji na řídící pozice v týmech a pro samostatné podnikání v oblasti ICT.
 • A zaměření související se zahraniční mobilitou studenta.
 • Informace k předmětům zaměření

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Otevřená informatika je 4. nebo 6. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

Výsledky přijímací zkoušky


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi

Webové stránky Ústavu informatiky


Stáhnout PDF verzi

Webové stránky Ústavu informatiky