Doktorské studium

Studium v doktorských studijních programech na PEF MENDELU

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má akreditovány doktorské studijní programy:

  • Automatizace řízení a informatika,
  • Ekonomika a management,

V přípravě je akreditace čtyřletých doktorských studijních programů

  • Finance,
  • Inteligentní systémy.

Doktorské studijní programy tvoří v hierarchii univerzitních vzdělávacích programů nejvyšší stupeň, k němuž lze postupně dospět absolvováním bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Jsou tedy otevřeny absolventům příslušných, popř. příbuzných, magisterských studijních programů, kteří mají zájem a předpoklady k vědecké práci v univerzitním prostředí či badatelsky zaměřených institucích popř. vysoce odborné práci v komerčních společnostech. Standardní doba studia v doktorských studijních programech na PEF MENDELU je tři roky vyjma studijního programu Automatizace řízení a informatika, kde je standardní doba studia čtyřletá.

Cílem studia v doktorských studijních programech je především vědecká příprava studenta podpořená jeho odbornou přípravou v relativně úzce specializované oblasti. Obsah studia vychází ze studijního plánu, dále školitel definuje individuální činnosti studenta. V prvních dvou letech doktorského studia student skládá odborné zkoušky, obhajuje teze a rozpracovanost své disertační práce a veřejně publikuje své první odborné příspěvky. Ve třetím roce se student věnuje dopracování disertační práce, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce. Po úspěšné obhajobě získává absolvent akademický titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Studium může být uskutečňováno formou prezenční nebo kombinovanou. Při prezenční formě studia dochází student pravidelně na své školící pracoviště. Kromě plnění povinností vyplývajících z jeho studijního plánu (účast na organizované výuce a jiných organizovaných akcích) je pověřován také pedagogickou činností. Student v průběhu studia získává měsíční stipendium. Při uplatňované kombinované formě není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště; účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním studijního plánu a podle pokynů školitele.

Podrobnosti o studijních plánech a o průběhu studia jsou uvedeny v brožuře Doktorské studijní programy 2020/2021.

Navržená témata disertačních prací jsou dostupná v rámci elektronické přihlášky ke studiu. Je také možné oslovit vybraného školitele a domluvit se na konkrétním tématu práce přímo.Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu lze podávat elektronicky od 15. dubna do 31. května 2021.

Podmínky přijímacího řízení jsou vyhlašovány na Úřední desce fakulty v sekci Přijímací řízení. Před odevzdáním přihlášky je vhodné kontaktovat ústav, na kterém student hodlá svou disertační práci zpracovávat, a domluvit se na upřesnění tématu. Přijímací zkouška má podobu diskuse nad předem zpracovaným záměrem disertační práce.

Elektronická přihláška je dostupná prostřednictvím Univerzitního informačního systému. V rámci přihlášky je dostupný výběr tématu disertační práce. Pozor, do 31. 5. 2021 je třeba vyplnit všechny části e-přihlášky, a také dodat na Studijní oddělení pro doktorská studia PEF požadované dokumenty:

  • Záměr disertační práce vypracovaný v anglickém jazyce ve struktuře dané formulářem.
  • Úředně ověřenou kopii diplomu (absolventům PEF MENDELU stačí prostá kopie). Nemůže-li dotyčný diplom zaslat v termínu (do 31. 5. 2021), musí písemně požádat o prodloužení termínu
  • Životopis.

Tyto dokumenty je nutné dodat na adresu:

Lucie Kamenická
Studijní oddělení pro doktorská studia
Děkanát PEF MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno

Bez uvedených dokumentů bude e-přihláška považována za neplatnou.


Kontakt

Lucie Kamenická
lucie.kamenicka@mendelu.cz
+420 545 132 703