Doktorské studium

Studium v doktorských studijních programech na PEF MENDELU

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má akreditovány doktorské studijní programy:

  • Automatizace řízení a informatika,
  • Ekonomika a management,
  • Economics and Management.

V přípravě je akreditace čtyřletých doktorských studijních programů

  • Finance,
  • Inteligentní systémy.

Doktorské studijní programy tvoří v hierarchii univerzitních vzdělávacích programů nejvyšší stupeň, k němuž lze postupně dospět absolvováním bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Jsou tedy otevřeny absolventům příslušných, popř. příbuzných, magisterských studijních programů, kteří mají zájem a předpoklady k vědecké práci v univerzitním prostředí či badatelsky zaměřených institucích popř. vysoce odborné práci v komerčních společnostech. Standardní doba studia v doktorských studijních programech na PEF MENDELU je tři roky vyjma studijního programu Automatizace řízení a informatika, kde je standardní doba studia čtyřletá.

Cílem studia v doktorských studijních programech je především vědecká příprava studenta podpořená jeho odbornou přípravou v relativně úzce specializované oblasti. Obsah studia vychází ze studijního plánu, dále školitel definuje individuální činnosti studenta. V prvních dvou letech doktorského studia student skládá odborné zkoušky, obhajuje teze a rozpracovanost své disertační práce a veřejně publikuje své první odborné příspěvky. Ve třetím roce se student věnuje dopracování disertační práce, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce. Po úspěšné obhajobě získává absolvent akademický titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Studium může být uskutečňováno formou prezenční nebo kombinovanou. Při prezenční formě studia dochází student pravidelně na své školící pracoviště. Kromě plnění povinností vyplývajících z jeho studijního plánu (účast na organizované výuce a jiných organizovaných akcích) je pověřován také pedagogickou činností. Student v průběhu studia získává měsíční stipendium. Při uplatňované kombinované formě není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště; účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním studijního plánu a podle pokynů školitele.prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Představení doktorských studijních programů


Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2022/2023 - doktorská studia - PEF
Typ studia: Doktorský
Program: P0612D150001 D-ARI Automatizace řízení a informatika
Forma: kombinovaná
Délka studia: 4 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cíle studijního programu Automatizace řízení a informatika je nabízet absolventům magisterských studijních programů z oblasti informatiky a automatizace řízení prohloubení znalostí nejen v teoretických disciplínách z oblasti automatického řízení (aplikovaná matematika, identifikace, simulace a optimalizace systémů) ale také v aplikačních oblastech řízení zemědělských technologií a procesů, tj. realizaci víceúrovňových a distribuovaných systémů řízení (počítačová podpora inženýrských činností), v oblasti realizace a řízení tekutinových (hydraulických a pneumatických) systémů, v oblasti technických prostředků řízení a diagnostiky strojů a procesů (mikropočítačové měřicí, diagnostické a řídicí systémy, počítačové sítě, robotické a mechatronické systémy). V rámci experimentální činnosti si doktorandi osvojí základních metod výzkumné a vývojové práce v oblasti návrhu řídicích algoritmů, řídicích systémů, vývoje řídicích programů a výrobních informačních systémů; a v neposlední řadě se naučí samostatné tvůrčí vědecké práci v oboru.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent doktorského studijního programu Automatizace řízení a informatika získá hluboké znalosti z teoretických metod oboru, zejména automatického řízení, analýzy řízených systémů, jejich diagnostiky, modelování a simulace, dále vývoje a implementace řídicích algoritmů, softwarů a řídicích systémů složitých dynamických procesů a mechatronických systémů včetně tekutinových mechanizmů. Absolvent ovládá experimentální metody oboru zejména v oblasti měření, diagnostiky, návrhu a implementace systémů řízení. Dovede řešit složité úlohy automatizace výrobních procesů s využitím pokročilým metod a vědeckých postupů. Jeho odborný profil mu umožňuje řešit rozsáhlé úlohy v rámci řešitelského kolektivu. Odborné problémy oboru dovede komunikovat i v cizím jazyce.

Na základě důsledné aplikace vědecko‐metodických přístupů a s nimi spojených etických principů mohou absolventi programu formulovat, plánovat, syntetizovat a verifikovat progresivní řešení řídicích a diagnostických systémů s programovou podporou algoritmů a nástrojů aplikované informatiky a webových informačních technologií. Dovedou vybrat, porovnat a nasazovat moderní technické prostředky měřicích, diagnostických a řídicích systémů, propojovat je do složitých procesních struktur, při kritickém porovnání jejich vlastností s verifikovanými simulačními modely.

Absolventi najdou uplatnění ve vědecko‐výzkumných a vývojově‐konstrukčních ústavech podnikové i akademické sféry, s nutností komunikovat v cizím jazyce s odbornou terminologií, efektivní prezentace svých řešení a zvládnutí „soft skills“ při vedení pracovních skupin v zemědělství, ve strojírenství, automobilovém průmyslu, v oblasti aplikací hydraulických a pneumatických systémů, jakož i v nevýrobní sféře.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímání ke studiu se řídí Podmínkami pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Provozně ekonomické fakultě MENDELU. Přihláška ke studiu musí být podána do 31. května 2022. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 27. června do 8. července 2022. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Přijímací zkouška má charakter odborné rozpravy nad záměrem disertační práce vypracovaném v anglickém jazyce. Uchazeč si také v rámci přihlášky musí vybrat téma disertační práce. Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Organizace studia

Hlavní studijní oblasti vycházejí ze dvou povinných předmětů, kterými jsou Teorie automatického řízeníŘídicí systémy. Dále si studenti volí předměty související s tématem disertační práce. Specifikem programu Automatizace řízení a informatika je rozvržení studia do čtyř let.

Při kombinované formě studia není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště; účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním studijního plánu podle pokynů školitele.

 
1. semestr ZS 2022/2023 - doktorská studia - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-PKPedagogické kompetencezápočet5
EDC-ZDPIZáměr disertační práce AŘIzápočet10
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 př.)
EDA-DSPSUDisertační seminář - Pokročilé strojové učení v AJzápočet5
EDC-DSRSDisertační seminář - Řídící systémyzápočet5
EDC-DSTARDisertační seminář - Teorie automatického řízenízápočet5
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-LRLiterární rešeršezápočet5
EDC-OTIObhajoba tezí disertační práce AŘIkomisionální zkouška10
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 př.)
EDA-PSUPokročilé strojové učení v AJkomisionální zkouška10
EDC-RSŘídicí systémykomisionální zkouška10
EDC-TARTeorie automatického řízeníkomisionální zkouška10
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-AUKAktivní účast na konferencizápočet10
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 př.)
EDC-DSASRZDisertační seminář – Automatizované systémy řízení technologických procesů v zemědělstvízápočet5
EDC-DSGITDisertační seminář – Geografické informační technologiezápočet5
EDC-DSIDSDisertační seminář – Inteligentní dopravní systémy – elektronické systémy vozidel a infrastrukturyzápočet5
EDC-DSIURDisertační seminář – Inteligentní uživatelská rozhranízápočet5
EDC-DSOMSDisertační seminář – Optimalizace, modelování a simulacezápočet5
EDC-DSPSKDisertační seminář – Počítačové sítě a komunikacezápočet5
EDC-DSRDisertační seminář – Robotikazápočet5
EDC-DSSPRDisertační seminář – Systémy pro podporu rozhodovánízápočet5
EDC-DSTRAZDisertační seminář – Technologie řízení a automatizace v zahradnictvízápočet5
EDC-DSUSSDisertační seminář – Umělá inteligence, strojové učení a Soft Computingzápočet5
EDC-DSVKISDisertační seminář – Výstavba komplexních ICT systémůzápočet5
EDC-DSZISDisertační seminář – Zabezpečení inteligentních systémůzápočet5
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů volitelných
EDC-OPIGAObhájený projekt IGAzápočet10
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-AUK2Aktivní účast na konferenci 2zápočet10
EDC-ORDIObhajoba rozpracované disertační práce AŘIkomisionální zkouška10
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 př.)
EDC-ASRZAutomatizované systémy řízení technologických procesů v zemědělstvíkomisionální zkouška10
EDC-GITGeografické informační technologiekomisionální zkouška10
EDC-IDSInteligentní dopravní systémy – elektronické systémy vozidel a infrastrukturykomisionální zkouška10
EDC-IURInteligentní uživatelská rozhraníkomisionální zkouška10
EDC-OMSOptimalizace, modelování a simulacekomisionální zkouška10
EDC-PSKPočítačové sítě a komunikacekomisionální zkouška10
EDC-RRobotikakomisionální zkouška10
EDC-SPRSystémy pro podporu rozhodováníkomisionální zkouška10
EDC-TRAZTechnologie řízení a automatizace v zahradnictvíkomisionální zkouška10
EDC-USSUmělá inteligence, strojové učení a Soft Computingkomisionální zkouška10
EDC-VKISVýstavba komplexních ICT systémůkomisionální zkouška10
EDC-ZISZabezpečení inteligentních systémůkomisionální zkouška10
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-JADS1Journal Article v databázi Scopus 1zápočet15
EDC-MAMezinárodní aktivityzápočet10
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDA-AJIAngličtina pro doktorská studia informatikyzkouška15
EDC-SDZStátní doktorská zkouškastátní doktorská zkouška0
 
7. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-IJA1Impaktovaný Journal Article 1zápočet20
 
8. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-DISDisertační prácezápočet20
EDC-ODISObhajoba disertační práceobhajoba0

Potřebuji podat žádost související se studiem

1. ročník studia programu Automatizace řízení a informatika

V prvním ročníku studia probíhají konzultace s garanty předmětů „Teorie automatického řízení“ a „Řídicí systémy“. Se školitelem student konzultuje předmět „Obhajoba tezí pro AŘI“. Student se může ke komisionální zkoušce přihlásit pouze po absolvování těchto konzultací. V průběhu prvního ročníku se rovněž studenti začínají zabývat výzkumem, který se promítne do jejich disertační práce. Zpravidla ve druhé polovině listopadu studenti prezentují záměry disertační práce upravené na základě diskuse proběhlé na přijímacím řízení a připomínek oborové rady. Tato prezentace (cca 7 slajdů, nejvýše 10 minut) je pro studenty prezenční formy povinná, pro studenty kombinované formy doporučená. V polovině akademického roku studenti prezentují rozpracované teze své disertační práce na ústavní obhajobě, jejíž organizaci zajišťuje Ústav informatiky. První ročník studia je ukončen KZ1. Jejím obsahem je obhajoba tezí disertační práce a ověření znalostí z předmětů KZ1. Student je povinen předložit na děkanát pracovníkovi agendy doktorského studia teze disertační práce v elektronické podobě a rozsahu minimálně 30 stran, a to nejméně 21 dnů před konání KZ1.

2. ročník studia programu Automatizace řízení a informatika

Ve druhém ročníku studia probíhají konzultace ke dvěma vybraným volitelným předmětům. Se školitelem student konzultuje předmět „Obhajoba rozpracované disertační práce pro AŘI“. Student se může ke komisionální zkoušce přihlásit pouze po absolvování těchto konzultací. V průběhu druhého ročníku studenti pokračují ve výzkumu, který se promítne do jejich disertační práce. Studenti publikují první výsledky své práce. Druhý ročník je ukončen KZ2. Před přihlášením student odevzdá na děkanát pracovníkovi agendy doktorského studia Rozpracovanou disertační práci v elektronické podobě o rozsahu minimálně 50 stran, a to nejméně 21 dnů před konáním KZ2.

3. ročník studia programu Automatizace řízení a informatika

Třetí ročník studia je zaměřen na realizaci výsledků pro disertační práci a na tvorbu vědeckých publikací. Předpokládá se rovněž, že student v tomto ročníku podle příslušného nařízení vlády (č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství, Hlava II sekce H bod I. odst. 3) absolvuje minimálně 30tidenní pobyt na zahraničním pracovišti či se jinou formou zapojí do mezinárodní spolupráce. Více informací k zahraničním mobilitám viz (Informace k zahraničním mobilitám). Tato aktivita je součástí individuálního studijního plánu a student ji musí splnit nejpozději před podáním žádosti o vykonání obhajoby disertační práce. Před přihlášením se ke státní doktorské zkoušce musí student taktéž úspěšně absolvovat zkoušku z předmětu „Angličtina pro doktorská studia informatiky“ a splnit kritéria pro publikační činnost.

4. ročník studia programu Automatizace řízení a informatika

Čtvrtý ročník studia je zaměřen na finalizaci disertační práce, tvorbu vědeckých publikací a vykonání obhajoby disertační práce.

Publikační činnost

Požadavkem oborové rady studijního programu Automatizace řízení a informatika je publikování minimálně jednoho příspěvku kategorie Jsc do doby přihlášení se na Státní doktorskou zkoušku a minimálně jednoho dalšího příspěvku kategorie Jimp před podáním žádosti o vykonání obhajoby disertační práce. Tyto příspěvky, které musí být uveřejněny ve vědeckých časopisech jednak indexovaných databází Scopus či zaznamenány ve web of science (WOS), jsou minimálním požadavkem na publikační činnost. Student musí být alespoň u jednoho z nich prvním autorem.

Součástí hodnocení publikační činnosti jsou i ostatní odborné a vědecké publikace a příspěvky presentované na konferencích.

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce se ověřuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti. Vědecká rozprava se zaměřuje na širší souvislosti problematiky řešené v disertační práci v kontextu tří oblastí studia definovaných pro tento doktorský studijní program: Řídicí systémy, Teorie automatického řízení a jednoho povinně volitelného předmětu (volí si student v souvislosti se svým studijním plánem).


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu lze podávat elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému v aplikaci pro podávání E-přihlášek od 31. března do 31. května 2022. Navržená témata disertačních prací jsou dostupná v rámci elektronické přihlášky ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení jsou vyhlašovány na Úřední desce fakulty v sekci Přijímací řízení.

Přijímací zkouška má charakter odborné rozpravy nad předem zpracovaným záměrem disertační práce. Odborná rozprava ověřuje předpoklady uchazeče k samostatné vědecké, tvůrčí a badatelské činnosti a případné publikační výsledky uchazeče a jeho jazykové předpoklady. Výsledky uchazeče mohou být ohodnoceny maximálně 100 body.

Elektronická přihláška je dostupná prostřednictvím Univerzitního informačního systému. V rámci přihlášky je dostupný výběr tématu disertační práce. Pozor, do 31. 5. 2022 je třeba vyplnit všechny části e-přihlášky, a také dodat na Studijní oddělení pro doktorská studia PEF požadované dokumenty:

  • Záměr disertační práce vypracovaný v anglickém jazyce ve struktuře dané formulářem.
  • Úředně ověřenou kopii diplomu (absolventům PEF MENDELU stačí prostá kopie). Nemůže-li dotyčný diplom zaslat v termínu (do 31. 5. 2022), musí písemně požádat o prodloužení termínu
  • Životopis.

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Tyto dokumenty je nutné dodat na adresu:

Lucie Kamenická
Studijní oddělení pro doktorská studia
Děkanát PEF MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno
lucie.kamenicka@mendelu.cz
+420 545 132 703

Bez uvedených dokumentů bude e-přihláška považována za neplatnou.