Doktorské studium

Studium v doktorských studijních programech na PEF MENDELU

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má akreditovány doktorské studijní programy:

  • Automatizace řízení a informatika,
  • Ekonomika a management,
  • Economics and Management.

V přípravě je akreditace čtyřletých doktorských studijních programů

  • Finance,
  • Inteligentní systémy.

Doktorské studijní programy tvoří v hierarchii univerzitních vzdělávacích programů nejvyšší stupeň, k němuž lze postupně dospět absolvováním bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Jsou tedy otevřeny absolventům příslušných, popř. příbuzných, magisterských studijních programů, kteří mají zájem a předpoklady k vědecké práci v univerzitním prostředí či badatelsky zaměřených institucích popř. vysoce odborné práci v komerčních společnostech. Standardní doba studia v doktorských studijních programech na PEF MENDELU je tři roky vyjma studijního programu Automatizace řízení a informatika, kde je standardní doba studia čtyřletá.

Cílem studia v doktorských studijních programech je především vědecká příprava studenta podpořená jeho odbornou přípravou v relativně úzce specializované oblasti. Obsah studia vychází ze studijního plánu, dále školitel definuje individuální činnosti studenta. V prvních dvou letech doktorského studia student skládá odborné zkoušky, obhajuje teze a rozpracovanost své disertační práce a veřejně publikuje své první odborné příspěvky. Ve třetím roce se student věnuje dopracování disertační práce, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce. Po úspěšné obhajobě získává absolvent akademický titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Studium může být uskutečňováno formou prezenční nebo kombinovanou. Při prezenční formě studia dochází student pravidelně na své školící pracoviště. Kromě plnění povinností vyplývajících z jeho studijního plánu (účast na organizované výuce a jiných organizovaných akcích) je pověřován také pedagogickou činností. Student v průběhu studia získává měsíční stipendium. Při uplatňované kombinované formě není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště; účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním studijního plánu a podle pokynů školitele.prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Představení doktorských studijních programů


Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2022/2023 - doktorská studia - PEF
Typ studia: Doktorský
Program: P0413D050009 D-EAM Ekonomika a management
Forma: prezenční
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cíle programu Ekonomika a management jsou zejména: vybavit studenty novými znalostmi a dovednostmi v oblasti ekonomických a manažerských věd včetně nástrojů, s jejichž pomocí jsou studovány, vyhodnocovány, kontrolovány a rozvíjeny nejsložitější ekonomické a manažerské procesy; taktéž studenty vybavit poznáním aktuálního vývoje v oblastech souvisejících se zaměřením disertační práce a dále toto poznání rozšiřovat a obohacovat; prohloubit a rozšířit dosavadní odborné kompetence dosažené absolvováním navazujícího studijního programu a vybavit je novými pro realizaci inovací, vědeckou a profesionální integritu a trvalou schopnost vytváření nových myšlenek a postupů; naučit studenty používat pokročilé a specializované dovednosti, techniky a exaktní metody k řešení kritických problémů ve výzkumu a v inovacích a přispět tak k jejich rozvoji se zapojit do mezinárodní vědecké komunity a sdílet s ní informace.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent získá všeobecné, odborné a speciální znalosti a dovednosti pro samostatnou vědeckou a odbornou tvůrčí práci s možností uplatnit se ve výzkumu a vývoji, v oblasti vysoce kvalifikovaného odborného poradenství, případně též na manažerských pozicích na střední a vyšší úrovni řízení. Absolvent získá kompetence k systémovému řešení problémů ve zvolené oblasti zaměření disertační práce – ekonomiky podniku, ekonomiky odvětví, specifik zemědělského a potravinářského sektoru, managementu a marketingu – za využití znalostí z ekonomické teorie, kvantitativních metod a podnikatelského prostředí.

Profilace absolventa bude vedena ve směru samostatné tvůrčí práce i práce v týmu a schopností komplexně, resp. interdisciplinárně analyzovat a následně syntetizovat získané poznatky a transformovat je do podoby kvalifikovaných rozhodnutí. Ucelené spektrum znalostí a dovedností umožní absolventům kvalifikovaně řešit složité situace nejen z pohledu současné-ho stavu, ale i z hlediska predikce budoucího vývoje v příslušné oblasti odbornosti.

Sounáležitost fakulty k univerzitě, která má velký potenciál k řešení problémů zemědělství a lesnictví, ke zpracování zemědělských produktů s vysokou kvalitou pro spotřebitele, poskytuje potenciál k řešení ekonomické efektivnosti výrob a koncepčního řízení, např. v odvětví zemědělství ale i návazných oblastí dotčených produktových řetězců. Význam těchto a dalších odvětvových vazeb se odráží i v kontextu nového výzkumu v oblasti udržitelného rozvoje, zejména pak vazeb mezi spotřebou a produkcí vody, energií a potravin (tzv. Water-Energy-Food Nexus).

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímání ke studiu se řídí Podmínkami pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Provozně ekonomické fakultě MENDELU. Přihláška ke studiu musí být podána do 31. května 2022. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 27. června do 8. července 2022. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Přijímací zkouška má charakter odborné rozpravy nad záměrem disertační práce vypracovaném v anglickém jazyce. Uchazeč si také v rámci přihlášky musí vybrat téma disertační práce. Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Organizace studia

Hlavní oblasti studia v doktorském studijním programu Ekonomika a management vycházejí ze tří povinných předmětů, kterými jsou Ekonomie, Management v AJ a Metodologie vědy. Studium v tomto programu je organizováno po semestrech a je zde zaveden kreditní systém.

Studenti jsou povinni za celé studium získat 180 kreditů a zároveň úspěšně absolvovat všechny povinné předměty. Pro postup do dalšího ročníku se použijí kritéria uvedená níže. Studenti si zodpovědně zapisují předměty tak, aby dosáhli naplnění všech požadavků daných studijním programem a jejich individuálním studijním plánem.

 
1. semestr ZS 2022/2023 - doktorská studia - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-DSEKONDisertační seminář – Ekonomiezápočet5
EDC-DSMVDisertační seminář – Metodologie vědyzápočet5
EDC-PKPedagogické kompetencezápočet5
EDC-ZDPEZáměr disertační práce EAMzápočet10
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-EKONEkonomiekomisionální zkouška10
EDC-MVMetodologie vědykomisionální zkouška10
EDC-OTEObhajoba tezí disertační práce EAMkomisionální zkouška10
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 5 kr.)
EDC-LRLiterární rešeršezápočet5
EDC-PC1Pedagogická činnost 1zápočet5
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-AUKAktivní účast na konferencizápočet10
EDA-DSMANDisertační seminář – Management v AJzápočet5
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 5 kr.)
EDC-DSFMDisertační seminář – Finanční managementzápočet5
EDC-DSISDisertační seminář – Informační systémyzápočet5
EDC-DSKMDisertační seminář – Kvantitativní metodyzápočet5
EDC-DSMODisertační seminář – Marketing a obchodzápočet5
EDC-DSOEKDisertační seminář – Odvětvová ekonomikazápočet5
EDC-DSSMDisertační seminář – Strategický managementzápočet5
EDC-DSVZZKDisertační seminář – Výroba a zpracování zemědělských komoditzápočet5
EDC-DSZKDisertační seminář – Zahradnické komodityzápočet5
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 5 kr.)
EDC-OPIGAObhájený projekt IGAzápočet10
EDC-PC2Pedagogická činnost 2zápočet5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDA-MANManagement v AJkomisionální zkouška10
EDC-ORDEObhajoba rozpracované disertační práce EAMkomisionální zkouška10
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 5 kr.)
EDC-FMFinanční managementkomisionální zkouška10
EDC-ISInformační systémykomisionální zkouška10
EDC-KMKvantitativní metodykomisionální zkouška10
EDC-MOMarketing a obchodkomisionální zkouška10
EDC-OEKOdvětvová ekonomikakomisionální zkouška10
EDC-SMStrategický managementkomisionální zkouška10
EDC-VZZKVýroba a zpracování zemědělských komoditkomisionální zkouška10
EDC-ZKZahradnické komoditykomisionální zkouška10
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 5 kr.)
EDC-AUKAktivní účast na konferencizápočet10
EDC-PC3Pedagogická činnost 3zápočet5
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-JADS1Journal Article v databázi Scopus 1zápočet15
EDC-MAMezinárodní aktivityzápočet10
EDC-SDZStátní doktorská zkouškastátní doktorská zkouška0
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EDC-DISDisertační prácezápočet20
EDC-JADS2Journal Article v databázi Scopus 2zápočet15
EDC-ODISObhajoba disertační práceobhajoba0

Potřebuji podat žádost související se studiem

1. ročník studia programu Ekonomika a management

V prvním ročníku studia probíhají v 1. semestru hromadné konzultace z oblasti ekonomie a metodologie vědy v rozsahu cca 16 hodin na předmět, jejichž cílem je představit studentům požadovaná témata pro samostudium. Student se může ke komisionální zkoušce ve 2. semestru přihlásit pouze po absolvování těchto konzultací.

První ročník je ukončen komisionální zkouškou, jejímž obsahem je obhajoba tezí disertační práce a ověření znalostí z Ekonomie a Metodologie vědy. Student je povinen předložit na děkanát pracovníkovi agendy doktorského studia teze disertační práce v elektronické podobě a rozsahu minimálně 30 stran, a to nejméně 21 dnů před datem konání komisionální zkoušky.

2. ročník studia programu Ekonomika a management

Ve druhém ročníku studia probíhají ve 3. semestru hromadné konzultace z oblasti managementu v rozsahu cca 16 hodin, jejichž cílem je představit studentům požadovaná témata pro samostudium. Konzultace k vybranému povinně-volitelnému předmětu probíhají ve 3. semestru individuálně. Student se může ke komisionální zkoušce ve 4. semestru přihlásit pouze po absolvování těchto konzultací.

V průběhu druhého ročníku studenti pokračují ve výzkumu, který se promítne do jejich disertační práce. Student je povinen nejméně 21 dnů před konáním komisionální zkoušky předlo-žit v elektronické podobě na děkanát pracovníkovi agendy doktorského studia rozpracovanou disertační práci v rozsahu minimálně 50 stran. Z obsahu má být zřetelný postup v naplňování cíle práce. Přílohou rozpracované disertační práce je i seznam dosavadní publikační činnosti studenta. Předseda oborové rady určí diskutanta rozpracované disertační práce, který zahajuje diskuzi v rámci komisionální zkoušky. Druhý ročník je ukončen komisionální zkouškou, jejímž obsahem je obhajoba rozpracované disertační práce, ověření znalostí z povinného předmětu „Management v AJ“, v jehož rámci bude ověřena také úroveň znalosti angličtiny, a z vybraného povinně-volitelného předmětu. Součástí zkoušky je i zhodnocení výzkumné, projektové, publikační a další činnosti doktoranda.

3. ročník studia programu Ekonomika a management

Třetí ročník studia je zaměřen především na složení státní doktorské zkoušky, finalizaci disertační práce a vykonání její obhajoby. Studenti dokončují výzkumnou část práce, publikují dosažené výsledky výzkumu formou vědeckých článků.

Předpokládá se rovněž, že student podle příslušného nařízení vlády (č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství, Hlava II sekce H bod I. odst. 3) se v tomto ročníku absolvuje minimálně 30tidenní pobyt na zahraničním pracovišti či se jinou formou zapojí do mezinárodní spolupráce. Více informací k zahraničním mobilitám viz (Informace k zahraničním mobilitám). Tato aktivita je součástí individuálního studijního plánu a student ji musí splnit nejpozději před podáním žádosti o vykonání obhajoby disertační práce.

Publikační činnost

Požadavkem oborové rady studijního programu Ekonomika a Management je publikování minimálně jednoho příspěvku do doby přihlášení se na komisionální zkoušku II a minimálně jednoho dalšího příspěvku před podáním žádosti o vykonání obhajoby disertační práce. Tyto příspěvky, které musí být uveřejněny ve vědeckých časopisech indexovaných databází Scopus, jsou minimálním požadavkem na publikační činnost. Student musí být alespoň u jednoho z nich prvním autorem.

Součástí hodnocení publikační činnosti jsou i ostatní odborné a vědecké publikace a příspěvky presentované na konferencích (minimálně další 2 příspěvky).

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce se ověřuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti. Vědecká rozprava se zaměřuje na širší souvislosti problematiky řešené v disertační práci v kontextu tří oblastí studia pro doktorský studijní program: Ekonomie, Management a jednoho povinně volitelného předmětu (volí si student v souvislosti se svým studijním plánem). Státní doktorská zkouška i obhajoba probíhají v jazyce, ve kterém je studijní program akreditován.

Ke státní doktorské zkoušce se student může přihlásit po splnění všech povinných předmětů z 1. a 2. ročníku studia a zároveň při zisku minimálně 120 kreditů. K obhajobě disertační práce se může přihlásit student, který získal minimálně 180 kreditů a splnil všechny studijních povinnosti, tj. včetně předmětů „Mezinárodní aktivity“ a povinných předmětů souvisejících s publikační činností.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu lze podávat elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému v aplikaci pro podávání E-přihlášek od 31. března do 31. května 2022. Navržená témata disertačních prací jsou dostupná v rámci elektronické přihlášky ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení jsou vyhlašovány na Úřední desce fakulty v sekci Přijímací řízení.

Přijímací zkouška má charakter odborné rozpravy nad předem zpracovaným záměrem disertační práce. Odborná rozprava ověřuje předpoklady uchazeče k samostatné vědecké, tvůrčí a badatelské činnosti a případné publikační výsledky uchazeče a jeho jazykové předpoklady. Výsledky uchazeče mohou být ohodnoceny maximálně 100 body.

Elektronická přihláška je dostupná prostřednictvím Univerzitního informačního systému. V rámci přihlášky je dostupný výběr tématu disertační práce. Pozor, do 31. 5. 2022 je třeba vyplnit všechny části e-přihlášky, a také dodat na Studijní oddělení pro doktorská studia PEF požadované dokumenty:

  • Záměr disertační práce vypracovaný v anglickém jazyce ve struktuře dané formulářem.
  • Úředně ověřenou kopii diplomu (absolventům PEF MENDELU stačí prostá kopie). Nemůže-li dotyčný diplom zaslat v termínu (do 31. 5. 2022), musí písemně požádat o prodloužení termínu
  • Životopis.

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Tyto dokumenty je nutné dodat na adresu:

Lucie Kamenická
Studijní oddělení pro doktorská studia
Děkanát PEF MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno
lucie.kamenicka@mendelu.cz
+420 545 132 703

Bez uvedených dokumentů bude e-přihláška považována za neplatnou.