Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Navazující magisterské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

  • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
  • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
  • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (testy z minulých období)
  • Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškam
  • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. září 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
  • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
  • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (studenti fakulty mohou podat e-žádost v UIS)
  • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozděi však do 7. září 2020). Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
  • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Navazující magisterské studijní programy


  • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu
prihlaska.mendelu.cz

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

Mám zájem o doktorské studium