Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Navazující magisterské studium s počátkem od září 2021

  • Termín podání přihlášky: nejpozději do 30. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
  • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
  • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (vzory přijímacích testů, zkušebních okruhů a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).
  • Termín přijímací zkoušky: od 24. května do 4. června 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
  • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
  • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 30. dubna 2021 (studenti fakulty mohou podat žádost přes kontaktní centrum v UIS).
  • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2021 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
  • Zápisy do studia: od 14. června do 16. července 2021.


Navazující magisterské studijní programy


prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Odkaz na www stránky Finance a investiční management