Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Navazující magisterské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
 • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (testy z minulých období)
 • Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškam
 • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. září 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (studenti fakulty mohou podat e-žádost v UIS)
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozděi však do 7. září 2020). Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
 • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Navazující magisterské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 62 08 N-EM Ekonomika a management
Forma:
prezenční
Délka studia:
2 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Studiem absolvent získává jak hluboké znalosti z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění obchodních operací, řízení výroby, finančního řízení, strategického řízení a řízení lidských zdrojů. Absolvent je připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven pokročilými znalostmi z oblasti nástrojů na podporu rozhodování, statistické analýzy dat, moderních informačních systémů a ekonomického programového vybavení. Absolvent je schopen využít obecné teoretické poznatky z vědních oborů ekonomiky a managementu k vytváření nových nestandardizovaných řešení rozhodovacích problémů, tvorbě prognóz, má organizační schopnosti na vysoké úrovni, kvalitně komunikuje v českém i anglickém jazyce, své argumentace a rozhodnutí opírá o kvalitní kvantitativní podklady.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci jednotlivých ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na řídících pozicích malých a středních podniků a na pozicích středního i vrcholového managementu velkých podniků. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností a jako samostatní analytici v bankovním sektoru.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Podniková ekonomika. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud:

 • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Ekonomika a management navazuje,
 • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student Manažersko-ekonomického oboru musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 95 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinných
EKM2
zkouška
5
Finanční management zkouška
5
MUC Manažerské účetnictví zkouška
6
Marketing II
zkouška
5
MI2 Mikroekonomie II zkouška
6
STM Strategický management zkouška 5
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 9 kr.)
Skupina neobsahuje žádné předměty.
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
DIS Diplomní seminář
zápočet
2
EHPAC Evropské hospodářské právo v AJ zkouška
4
MA2
Makroekonomie II
zkouška 5
OV
Operační výzkum
zkouška
6
MEK Podniková ekonomika II zkouška 5
DET Vývoj ekonomického myšlení
zkouška
4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinných
IS IS podniku zkouška 6
MOB
Mezinárodní obchod
zkouška
5
RLZ
Řízení lidských zdrojů
zkouška
3
SZE Státní zkouška z ekonomie
zkouška
0
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
DP2
Diplomová práce
zápočet
10
PRM Projektový management zkouška
5
PRX2
Řízená odborná praxe zápočet
8
SZZ
Státní závěrečná zkouška
státní závěrečná zkouška
0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
Kód Název předmětu
Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.)
EPP
Ekonomika podnikových procesů
zkouška
5
FU2
Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4
zkouška
6
HVP
Hodnocení výkonnosti podniku
zkouška
5
KT
Kapitálové trhy
zkouška
5
PAM
Propagace a média
zkouška
5
TEI
Teorie měnové integrace
zkouška
6
UPZ1
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1
zápočet 999
UPZ2
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2
zápočet
999
UPZ3
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3 zápočet
999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4 zápočet
999
UPZ5
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5
zápočet
999

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky

 • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu
prihlaska.mendelu.cz

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

Mám zájem o doktorské studium