Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Navazující magisterské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
 • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (testy z minulých období)
 • Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškam
 • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. září 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (studenti fakulty mohou podat e-žádost v UIS)
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozděi však do 7. září 2020). Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
 • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Navazující magisterské studijní programyFakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Magisterský navazující
Program:
N 62 09 N-SI Systémové inženýrství a informatika
Forma:
prezenční
Délka studia: 2 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Studijní obor Ekonomická informatika je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Poskytuje pokročilé znalosti a praktické dovednosti v důležitých oblastech informatiky, ekonomiky a řízení podniku. Důraz je kladen na problematiku softwarového inženýrství a projektování informačních systémů s akcentem na uplatňování systémové integrace a na využití dalších specializovaných odvětví informatiky. Absolventi se stanou mezioborově vybavenými odborníky, kteří jsou schopni brát v úvahu nejen aktuální trendy v oblasti informačních technologií, ale také potřeby a trendy z podnikové praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru se uplatňují nejen jako zaměstnanci, ale i jako podnikatelé ve svém oboru. V praxi pak vykonávají především funkce specialistů pro vývoj softwarových systémů, provoz a správu pokročilých aplikací, technologií a infrastruktury, funkce datových analytiků, analytiků, projektantů a konszultantů informačních systémů či vedoucích týmů zaměřených na zmíněné činnosti.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Ekonomická informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud:

 • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika navazuje,
 • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Ekonomická informatika musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 72 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 15 kreditů za odbornou ekonomickou profilaci naplněnou třemi předměty (MI2, MA2 a DET nebo trojici MEK, STM a MVY). Za své studium si student musí též vybrat z balíku povinně volitelných předmětů předměty za alespoň 17 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinných
ISP
zkouška
6
zkouška
4
SI
zkouška
5
TPJ
zkouška
6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
DISI
Diplomní seminář IS/ICT
zápočet
2
ISAC
IS/ICT v AJ
zkouška 4
OV
Operační výzkum
zkouška
6
SWI2
Softwarové inženýrství II
zkouška
4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
IIS
Integrované informační systémy
zkouška
5
TI Teoretická informatika
zkouška
6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
DPII
Diplomová práce IS/ICT zápočet
10
IPI Inovativní síťové a bezpečnostní technologie
zkouška
6
PRX2
Řízená odborná praxe
zápočet
8
SZZ
Státní závěrečná zkouška
státní závěrečná zkouška 0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
Povinně volitelné - student musí absolvovat trojici předmětů MI2, MA2 a DET nebo trojici MEK, STM a MVY - viz brožura studijní plán
 
Kód Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 3 př.)
MA2
Makroekonomie II
zkouška
5
MVY Marketing II zkouška 5
MI2
Mikroekonomie II
zkouška
6
MEK Podniková ekonomika II
zkouška
5
STM Strategický management zkouška 5
DET Vývoj ekonomického myšlení
zkouška
4
 
Kód Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 17 kr.)
AMP
Agilní metodiky programování
zápočet
4
DBS2
Databázové systémy II
zkouška
6
ENC-DA
Digitální asistenti
zkouška
4
KAS
Komprimace dat a kryptologie
zkouška
6
LIS
Laboratoř informačních systémů a procesního modelování
zkouška
5
LVR
Laboratoř virtuální reality
zápočet
5
MUC
Manažerské účetnictví
zkouška 6
PPR Paralelní programování
zkouška
6
PS2
Počítačové sítě II
zkouška
6
TGR Teorie grafů zkouška
5
VUI2
Umělá inteligence II
zkouška
6

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

 • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Informatika a ekonomie, nebo Informatika a řízení podniku,
 • okruh Vývoj programových systémů a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky

 • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu
prihlaska.mendelu.cz

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

Mám zájem o doktorské studium