Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Navazující magisterské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
 • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (testy z minulých období)
 • Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškam
 • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. září 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (studenti fakulty mohou podat e-žádost v UIS)
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozděi však do 7. září 2020). Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
 • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Navazující magisterské studijní programyFakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Forma:
prezenční
Délka studia:
2 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Studiem oboru Účetnictví a daně získá absolvent hluboké znalosti z oblasti složitých účetních operací včetně účetních a daňových dopadů přeměn obchodních společností, znalosti mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění. Student oboru je také podrobně seznámen s problematikou procesu správy daní. Absolvent oboru je schopen odborně zajistit a řídit veškeré finanční a účetní aspekty podniku a vztahy vůči bankám a dalším finančním institucím včetně daňové problematiky. Absolventi oboru jsou také seznámeni s informačními a komunikačními technologiemi a s jejich efektivním využitím při všech činnostech.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru mají široké možnosti uplatnění na ekonomických a finančních pozicích v podnikatelských subjektech včetně nadnárodních společností, v auditorských firmách a daňových kancelářích. Další uplatnění absolventů je na účetních a finančních pozicích v neziskových organizacích a ve státní správě.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Makroekonomie. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud:

 • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa navazuje,
 • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Účetnictví a daně musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 100 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 5 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Bankovnictví II zkouška 5
EKM2 zkouška
5
HPO
zkouška
4
zkouška
6
zkouška
6
Přeměny obchodních společností
zkouška
5
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
DIS
Diplomní seminář
zápočet
2
FU2
Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4
zkouška
6
MA2
Makroekonomie II
zkouška 5
SD
Správa daní
zkouška
5
VF2
Veřejné finance II
zkouška 5
DET Vývoj ekonomického myšlení
zkouška
4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód Název předmětu Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
DPR
Daňové teorie
zkouška
5
MZDAC
Mezinárodní zdanění v AJ
zkouška
5
SZHP
Státní zkouška z hospodářské politiky
zkouška
0
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
DP2
Diplomová práce
zápočet
10
HVP
Hodnocení výkonnosti podniku
zkouška
5
ISF Informační systémy finančních institucí zápočet 4
MUS
Mezinárodní účetní standardy
zkouška
5
PRX2
Řízená odborná praxe
zápočet
8
SZZ Státní závěrečná zkouška státní závěrečná zkouška
0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 5 kr.)
MMFZ
Mezinárodní měnové a finanční vztahy zkouška 5
MUS2
Mezinárodní účetní standardy II
zkouška
5
PCE
Převodní ceny
zkouška
5
UFO
Účetnictví finančních institucí zkouška 5
UPZ1
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1
zápočet
999
UPZ2
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2
zápočet
999
UPZ3
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3
zápočet 999
UPZ4 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4
zápočet
999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5
zápočet
999

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

 • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Hospodářská politika (Hospodářská politika 2 + Makroekonomie 2 + Veřejné finance 2),
 • okruh Účetnictví a daně (FU2 + MUC + SD + MZDAC) a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky

 • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu
prihlaska.mendelu.cz

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

Mám zájem o doktorské studium