Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Navazující magisterské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
 • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (testy z minulých období)
 • Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškam
 • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. září 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (studenti fakulty mohou podat e-žádost v UIS)
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozděi však do 7. září 2020). Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
 • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Navazující magisterské studijní programyFakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 39 02 N-II Inženýrská informatika
Forma: prezenční
Délka studia:
2 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získání dalších teoretických znalostí, praktických a aplikačních dovedností a kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií, automatizace řídicích procesů, systémového inženýrství, simulace a optimalizace systémů a softwarového inženýrství. Cílem je vytvořit komplexní základ k výkonu dále specifikovaných profesí při uplatnění v praxi a teoreticko-odborný základ k případnému dalšímu badatelsky zaměřenému studiu v doktorském stupni studia.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je připraven k samostatnému výkonu profese v oblastech automatizace procesů, vývoje, tvorby a provozu IS/ICT, řešení inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a řídicí techniky, v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT, k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací podle platných právních a normativních předpisů, k navrhování, tvorbě a správě systémů a dále strukturovaných subsystémů řízení biologických a technických procesů včetně modelování těchto procesů, k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru v terciárním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevyjímaje.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Inženýrská informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud:

 • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika navazuje,
 • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Automatizace řízení a informatika musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 86 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 18 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Manažerské dovednosti zkouška
4
OM
zkouška
5
zkouška
6
Softwarové inženýrství I zkouška 4
Systémové inženýrství zkouška 5
zkouška
6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinných
DISK
Diplomní seminář Kybernetika
zápočet
2
ISP
Informační systémy (projektování)
zkouška
6
SWI2
Softwarové inženýrství II
zkouška
4
TGR
Teorie grafů
zkouška
5
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinných
PRX2
Řízená odborná praxe
zápočet
8
TEAU
Technický audit
zkouška
6
VAS
Vyčíslitelnost a složitost zkouška
5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
DPK
Diplomová práce Kybernetika
zápočet
10
IPI
Inovativní síťové a bezpečnostní technologie
zkouška
6
ISAC IS/ICT v AJ zkouška 4
SZZ
Státní závěrečná zkouška
státní závěrečná zkouška
0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
Doporučené předměty - magisterské informatické obory
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
  Skupina předmětů povinně volitelných (min. 18 kr.)
AMP
Agilní metodiky programování
zápočet
4
DBS2
Databázové systémy II
zkouška 6
ENC-DA
Digitální asistenti
zkouška
4
KAS Komprimace dat a kryptologie zkouška
6
LIS
Laboratoř informačních systémů a procesního modelování zkouška 5
LVR
Laboratoř virtuální reality zápočet 5
MUC
Manažerské účetnictví
zkouška
6
NIM Nástroje integrovaného managementu zkouška
6
PPR
Paralelní programování
zápočet
4
PS2
Počítačové sítě II
zkouška 6
TI
Teoretická informatika zkouška
6
TGR
Teorie grafů
zkouška 5
VUI2
Umělá inteligence II
zkouška 6
UPZ1
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1 zápočet 999
UPZ2
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2
zápočet 999
UPZ3
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3
zápočet
999
UPZ4
Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4
zápočet
999
UPZ5 Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5
zápočet
999

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

 • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Automatizované systémy řízení,
 • okruh Inženýrská informatika a
 • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky

 • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu
prihlaska.mendelu.cz

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

Mám zájem o doktorské studium