Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Navazující magisterské studium s počátkem od září 2021

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 30. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (vzory přijímacích testů, zkušebních okruhů a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).
 • Termín přijímací zkoušky: od 24. května do 4. června 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 30. dubna 2021 (studenti fakulty mohou podat žádost přes kontaktní centrum v UIS).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2021 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
 • Zápisy do studia: od 14. června do 16. července 2021.


Navazující magisterské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2021/2022 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N0413A050040 N-EAM Ekonomika a management
Forma: prezenční
Délka studia:
2 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem navazujícího magisterského akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management s pěti studijními specializacemi (Management, Marketing a obchod, Finanční řízení podniku, Ekonomická statistika, Lidské zdroje a mezinárodní leadership) je vybavit studenty novými znalostmi a dovednostmi, a prohloubit a rozšířit dosavadní odborné kompetence dosažené absolvováním bakalářského studijního programu, aby byli schopni uplatnit se dlouhodobě na trhu práce v oblasti ekonomiky a managementu organizací nebo uskutečnit vlastní konkurenceschopný podnikatelský záměr.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi studijního programu mají předpoklady k efektivnímu kritickému vyhodnocování informací a na jejich základě k činění kompetentních rozhodnutí především v oblasti organizace a řízení ekonomických procesů subjektů soukromé a veřejné správy. V magisterském studijním programu je vysoký důraz kladen na jazykovou vybavenost (zařazení povinných i volitelných předmětů v anglickém jazyce), znalost mezinárodního kontextu makroekonomického vývoje, a také na účast na zahraničních a tuzemských stážích, což vytváří předpoklady k tomu, aby byli v rámci svého uplatnění schopni individuálně či v týmu čelit aktuálním výzvám dynamicky se měnícího globalizovaného socioekonomického prostředí organizací.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Ekonomika a management. Přihláška ke studiu musí být podána do 30. dubna 2021. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 24. května do 4. června 2021. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 30. dubna 2021, pokud:

 • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Ekonomika a management navazuje,
 • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Ekonomika a management musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní magisterské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 66 kreditů. Absolvováním specializace, kterou si student vybírá v přihlášce ke studiu, získá alespoň 46 kreditů. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky předmětů.

 
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
Ekonometrie 2zkouška6
zkouška
6
ENC-MI
zkouška
6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
ENC-DS1
Diplomový seminář 1
zápočet
2
ENC-MA
Makroekonomie 2
zkouška
6
ENC-MUManažerské účetnictví
zkouška
4
ENC-OV
Operační výzkum
zkouška
6
ENC-PE
Podniková ekonomika 2
zkouška
4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
ENC-DS2
Diplomový seminář 2
zápočet
2
ENA-MEOP
Mezinárodní a evropské obchodní právo v AJ
zkouška
4
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
ENC-DP
Diplomová práce
zápočet
10
ENC-P10
Odborná praxe
zápočet
10
ENC-SMZ
Státní magisterská zkouška
státní závěrečná zkouška
0

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program má pět specializací, které volí student v přihlášce ke studiu:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Ekonomika a management je 1., 2. nebo 4. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 2. a 3. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní magisterská zkouška

Státní magisterská zkouška je založena na obhajobě diplomové práce a odborné rozpravě k tématu diplomové práce vycházející z tematických okruhů předmětů profilujícího základu a zvolené specializace. K odborné rozpravě jsou definovány okruhy otázek, jež jsou členy komise kladeny způsobem, který zohledňuje průmět teoretických znalostí do praktické aplikace v diplomové práci.

Okruhy předmětů Státní magisterské zkoušky

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Odkaz na www stránky Finance a investiční management