Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Navazující magisterské studium s počátkem od září 2021

  • Termín podání přihlášky: nejpozději do 30. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
  • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
  • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (vzory přijímacích testů, zkušebních okruhů a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).
  • Termín přijímací zkoušky: od 24. května do 4. června 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
  • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
  • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 30. dubna 2021 (studenti fakulty mohou podat žádost přes kontaktní centrum v UIS).
  • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2021 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
  • Zápisy do studia: od 14. června do 16. července 2021.


Navazující magisterské studijní programyFaculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2021/2022 - FBE
Type of study:
Master continuing
Programme:
N0413A050037 C-EAMA Economics and Management
Form of study:
full-time
Study duration:
2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu / Learning outcomes of the study programme

The aim of the Master's study programme Economics and Management with two tracks (Management or Human resources and international leadership) is to provide graduates with a strong foundation of knowledge and to deepen and extend existing skills obtained at bachelor level in order to find a long-term employment in the labour market or to carry out their own competitive business plan.

Profil absolventa studijního programu / Graduate profile

Graduates will be able to use critical thinking to evaluate information and, on its basis, to make appropriate decisions in the field of economic processes and management in private and public sector. Emphasis is placed on gaining language skills (compulsory and optional courses in English), the knowledge of macroeconomic development in international context and practical experience from internships in the Czech Republic or abroad. Earned skills will help graduates to face the current dynamic challenges and changes in globalized socio-economic organization’s environment.

Podmínky přijetí ke studiu / Admission requirements

Finished at least under-graduate level of education with state exam and the admission test from Business Economics. Submit an application.

Struktura studijního plánu / Structure of the study plan

Student is required to obtain at least 120 ECTS credits from a set study plan and enrol for state exam and diploma thesis's defence. By completing a course successfully, student is awarded 64 ECTS for compulsory courses, 46 ECTS for specialization courses and the remaining ECTS can obtain for optional courses.

 
1st semester WS 2021/2022 - FBE
 
CodeCourse title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
Exam
6
Exam
6
Microeconomics 2Exam6
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
ENA-PE
Business Economics 2
Exam4
ENA-MAMacroeconomics 2
Exam
6
ENA-MU
Managerial Accounting
Exam
4
ENA-DS1
Master's Thesis Seminar 1Fulfillment of requirements2
ENA-OV
Operations Research
Exam
6
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
ENA-MEOPInternational and European Business Law
Exam
4
ENA-DS2
Master's Thesis Seminar 2
Fulfillment of requirements
2
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course titleMode of completion
Credits
 
A group of required courses
ENC-SMZMaster's State ExamFinal exam
0
ENA-DP
Master's Thesis in English
Fulfillment of requirements
10
ENC-P10Practical Training
Fulfillment of requirements
10

Uchazeč volí z těchto specializací / Applicant can choose from these tracks:

Téma diplomové práce / Master's Thesis topic

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce / Student choses the Master's Thesis topic in the second semester: vypsaná témata závěrečných prací na PEF / Master's Thesis topics at FBE

Zahraniční mobility / International mobilities

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Ekonomika a management je 1., 2. nebo 4. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 2. a 3. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

The ideal semester for an international mobility at the master's study programme Economics and Management is 1st, 2nd or 4th semester. The ideal time for an international internship lasting at least 2 months is the time period between 2nd and 3rd semester. (More information on international mobilities)

Státní magisterská zkouška / Master's State Exam

Okruhy Státní magisterské zkoušky / List of Master's State Exam's topics

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Odkaz na www stránky Finance a investiční management