Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Navazující magisterské studium s počátkem od září 2021

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 30. dubna 2021 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (vzory přijímacích testů, zkušebních okruhů a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).
 • Termín přijímací zkoušky: od 24. května do 4. června 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 30. dubna 2021 (studenti fakulty mohou podat žádost přes kontaktní centrum v UIS).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2021 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
 • Zápisy do studia: od 14. června do 16. července 2021.


Navazující magisterské studijní programyFakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2021/2022 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program: N 99 99 N-UAD Účetnictví a daně
Forma:
prezenční
Délka studia:
2 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Navazující magisterský studijní program Účetnictví a daně je koncipován s cílem připravit odborníky pro samostatné zajištění a metodické řízení veškerých účetních a daňových vztahů podniků a dalších specializovaných institucí (banky, neziskové organizace, orgány státní správy aj.). Cílem studijního programu je taktéž připravit absolventy na možnost výkonu regulované profese daňového poradce a auditora – po složení příslušné kvalifikační zkoušky a splnění požadované praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi studijního programu mají předpoklady k efektivnímu kritickému vyhodnocování informací a na jejich základě k činění kompetentních rozhodnutí především v oblasti řízení účetních a daňových procesů subjektů soukromé a veřejné správy. V magisterském studijním programu je vysoký důraz kladen na jazykovou vybavenost, znalost mezinárodního kontextu vývoje účetních a daňových systémů, pohyb v interkulturním prostředí s účastí zahraničních lektorů, a také na účast na zahraničních a tuzemských stážích, což vytváří předpoklady k tomu, aby byl absolvent v rámci svého uplatnění schopen individuálně či v týmu čelit aktuálním výzvám dynamicky se měnícího globalizovaného socioekonomického prostředí organizací soukromé i veřejné sféry.

 • znalosti: principy fungování klíčových ekonomických modelů vysvětlujících ekonomické jevy včetně dopadů hospodářských politik na makro i mikroekonomické úrovni; specializované a vysoce specializované znalosti v oblasti účetnictví, daní a podnikohospodářských věd; prohlubující znalost aktuálního a očekávaného vývoje finančních trhů a jejich vlivu na subjekty soukromé a veřejné sféry; prohlubující znalosti s důrazem na aplikační rovinu v oblasti statistiky, ekonometrie, informatiky a práva; znalosti umožňující zasadit ekonomické jevy do příslušného mezinárodního kontextu;
 • dovednosti: rozhodování a řešení problémů souvisejících s účetními a daňovými operacemi a řízením ekonomických procesů v organizacích soukromé i veřejné sféry; odhad trendů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy současného stavu a dosavadních vývojových tendencí; komplexní zajišťování kontaktu s relevantními subjekty vnitřního i vnějšího prostředí organizace; analýza a syntéza výstupů IS/ICT s ohledem na potřeby účetní a daňové problematiky, využívání znalostí z oblasti IS/ICT k tvůrčí činnosti inovativního charakteru;
 • kompetence: kvalifikovaná analýza účetního a daňového prostředí a trendů jeho vývoje a vyvozování důsledků pro finanční operace a procesy organizací včetně rozhodování o vhodné reakci organizace; řízení a organizace ekonomických procesů na středních a vyšších stupních managementu organizace včetně samostatného řešení či významného podílu na řešení nepředvídaných situací; samostatné vedení pracovních porad a jednání s tuzemskými i zahraničními partnery, orgány veřejné správy i zainteresovanou veřejností.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: daňový specialista, asistent auditora, finanční auditor, hlavní účetní, příp. daňový poradce (po absolvování kvalifikační zkoušky).

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Finance. Přihláška ke studiu musí být podána do 30. dubna 2021. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 24. května do 4. června 2021. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 30. dubna 2021, pokud:

 • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Účetnictví a daně navazuje,
 • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Účetnictví a daně musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní magisterské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 110 kreditů. Absolvováním povinně volitelných předmětů musí získat student alespoň 8 kreditů. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky předmětů.

 
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF
 
KódNázev předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
zkouška
6
ENC-FMzkouška6
zkouška
4
ENA-MEOPzkouška
4
zkouška
6
zkouška4
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
ENC-DS1Diplomový seminář 1
zápočet
2
ENC-FU
Finanční účetnictví 2zkouška6
ENC-MAMakroekonomie 2
zkouška
6
ENC-MU
Manažerské účetnictví
zkouška
4
ENC-ACCAMU
Manažerské účetnictví
zkouška
0
ENC-SD
Správa daní
zkouška
4
ENC-UZN
Účetnictví a zdanění neziskových organizací
zkouška4
ENC-VF
Veřejné finance 2
zkouška
4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
ENC-AAuditingzkouška
4
ENC-DT
Daňové teorie
zkouška
6
ENC-DS2UAD
Diplomový seminář 2: Účetnictví a danězápočet2
ENC-MUS
Mezinárodní účetní standardy
zkouška
6
ENA-MZD
Mezinárodní zdanění v AJzkouška
4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.)
ENC-BA
Bankovnictví 2zkouška
6
ENC-PC
Převodní ceny
zkouška
4
ENC-UFI
Účetnictví finančních institucí
zkouška
5
EXA-UP01
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1
zápočet
999
EXA-UP02
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2zápočet999
EXA-UP03
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3
zápočet
999
EXA-UP04
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4
zápočet
999
ENC-VIP
Výkonnost a insolvence podniku
zkouška
6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
ENC-DP
Diplomová práce
zápočet10
ENC-ISP
IS podniku
zkouška
4
ENC-P10
Odborná praxe
zápočet
10
ENC-SZS
Selektivní zdaňování spotřeby
zkouška
4
ENC-SMZ
Státní magisterská zkouška
státní závěrečná zkouška
0

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program nemá specializace.

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Účetnictví a daně je 1. nebo 3. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 2. a 3. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní magisterská zkouška

Okruhy předmětů Státní magisterské zkoušky

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz

Odkaz na www stránky Finance a investiční management